Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2747(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0716/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0276

Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg

12.12. Hågkomsten av Srebrenica (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 och B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0716/2015

(ersätter B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 och B8-0722/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić och Marijana Petir för PPE-gruppen;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea och Demetris Papadakis för S&D-gruppen;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba och Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen;

Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto och Eleonora Evi

Antogs (P8_TA(2015)0276)

Inlägg:

Ivan Jakovčić, som föreslog två muntliga ändringsförslag efter punkt 6, vilka beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy