Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk

12. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


12.1. Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství (hlasování)

Zpráva o účinném využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství [2014/2208(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0266)


12.2. Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0267)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0267)

Vystoupení

Před hlasováním Michèle Rivasi k obsahu zprávy a po hlasování Ashley Fox s žádostí, aby bylo probíhající hlasování reorganizováno.

Parlament žádost zamítl EH (299 pro, 310 proti, 37 zdržení se).


12.3. Vytváření unie kapitálových trhů (hlasování)

Návrh usnesení B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0268)


12.4. Evropský program pro bezpečnost (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0676/2015 a B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0269)


12.5. Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 a B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0656/2015

(nahrazující B8-0656/2015 a B8-0662/2015):

předložen těmito poslanci:

- József Szájer za skupinu PPE a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE

Vystoupení

Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D s žádostí, aby bylo hlasování odloženo na zářijové dílčí zasedání, Bas Eickhout ve prospěch žádosti a Vicky Ford proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (453 pro, 124 proti, 7 zdržení se).


12.6. Situace v Jemenu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 a B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0680/2015

(nahrazující B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 a B8-0687/2015):

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli a Theresa Griffin za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek a Branislav Škripek za skupinu ECR;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

- Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2015)0270)

(Návrh usnesení B8-0688/2015 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Javier Couso Permuy předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2, který však nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


12.7. Bezpečnostní výzvy v regionu Blízkého východu a severní Afriky a výhledy na dosažení politické stability (hlasování)

Zpráva o bezpečnostních výzvách v regionu Blízkého východu a severní Afriky a o výhledech na dosažení politické stability [2014/2229(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0271)


12.8. Přezkum evropské politiky sousedství (hlasování)

Zpráva o přezkumu evropské politiky sousedství [2015/2002(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0272)

Vystoupení

Eduard Kukan (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 3, který byl vzat v potaz.


12.9. Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti [2014/2256(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Julia Reda (A8-0209/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0273)

Vystoupení

Mary Honeyball předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 7, který však nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.

Petri Sarvamaa k průběhu hlasování.


12.10. Vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) (hlasování)

Zpráva o novém přístupu EU k lidským právům a demokracii: vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) od jejího založení [2014/2231(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0274)


12.11. Situace v Burundi (hlasování)

Rozprava se konala dne 10. června 2015 (bod 14 zápisu ze dne 10.6.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 9. července 2015 (bod 4 zápisu ze dne 9.7.2015).

Návrhy usnesení B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 a B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0657/2015

(nahrazující B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 a B8-0669/2015):

předložen těmito poslanci:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi a Antonio Tajani za skupinu PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge a Norbert Neuser za skupinu S&D;

- Charles Tannock a Mark Demesmaeker za skupinu ECR;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička a Ivo Vajgl za skupinu ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi a Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0275)

Vystoupení

Louis Michel předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 2, který byl vzat v potaz.


12.12. Přípomínka událostí ve Srebrenici (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 a B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0716/2015

(nahrazující B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 a B8-0722/2015):

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Marijana Petir za skupinu PPE;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea a Demetris Papadakis za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba a Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells a Ivo Vajgl za skupinu ALDE;

- Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto a Eleonora Evi.

přijat (P8_TA(2015)0276)

Vystoupení

Ivan Jakovčić předložil dva ústní pozměňovací návrhy, které se vkládají za bod 6, které byly vzaty v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí