Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

12. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


12.1. Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία [2014/2208(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0266)


12.2. Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0267)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0267)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, η Michèle Rivasi επί του περιεχομένου της έκθεσης, και Ashley Fox, μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει εκ νέου διοργάνωση της εν εξελίξει ώρας των ψηφοφοριών.

Με ΗΨ (299 υπέρ, 310 κατά, 37 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


12.3. Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0268)


12.4. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0676/2015 και B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0269)


12.5. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 και B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0656/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0656/2015 και B8-0662/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Παρεμβάσεις

Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για να ζητήσει τη μετάθεση της ψηφοφορίας στην περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου, Bas Eickhout επί της αιτήσεως και Vicky Ford κατά της αιτήσεως.

Με ΗΨ (453 υπέρ, 124 κατά, 7 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


12.6. Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 και B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0680/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 και B8-0687/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli και Theresa Griffin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0270)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0688/2015 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Javier Couso Permuy προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία δεν κρατείται καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.


12.7. Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και με τις προοπτικές για πολιτική σταθερότητα [2014/2229(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0271)


12.8. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας [2015/2002(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0272)

Παρεμβάσεις

Ο Eduard Kukan (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, η οποία κρατείται.


12.9. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας [2014/2256(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0273)

Παρεμβάσεις

Η Mary Honeyball προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 7, η οποία δεν κρατείται καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.

Petri Sarvamaa επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.


12.10. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) (ψηφοφορία)

Έκθεση με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία - αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) από την ίδρυσή του [2014/2231(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0274)


12.11. Κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Ιουνίου 2015 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2015).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 9 Ιουλίου 2015 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 και B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0657/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 και B8-0669/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi και Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Στέλιος Κούλογλου και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi και Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE· Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0275)

Παρεμβάσεις

Louis Michel για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, η οποία κρατείται.


12.12. Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 και B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0716/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 και B8-0722/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea και Δημήτρης Παπαδάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto και Eleonora Evi.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0276)

Παρεμβάσεις

Ο Ivan Jakovčić προτείνει δύο προφορικές τροπολογίες μετά την παράγραφο 6, οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου