Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg

12. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Ressursitõhusus: liikumine ringmajanduse suunas (hääletus)

Raport ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta [2014/2208(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0266)


12.2. Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0267)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0267)

Sõnavõtud

Michèle Rivasi, kes võttis enne hääletust sõna raporti sisu teemal, ning Ashley Fox, kes võttis pärast hääletust sõna, et paluda hääletusjärjekorra muutmist.

Euroopa Parlament lükkas ettepaneku elektroonilisel hääletusel tagasi (299 poolt, 310 vastu, erapooletuid 37).


12.3. Kapitaliturgude liidu loomine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0268)


12.4. Euroopa julgeoleku tegevuskava (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0676/2015 ja B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0269)


12.5. Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 ja B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0656/2015

(asendades B8-0656/2015 ja B8-0662/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

József Szájer fraktsiooni PPE nimel ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel

Sõnavõtud

Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, kes soovis hääletuse edasilükkamist septembrisse, Bas Eickhout, kes toetas ettepanekut, ning Vicky Ford, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament kiitis ettepaneku elektroonilisel hääletusel heaks (453 poolt, 124 vastu, erapooletuid 7).


12.6. Olukord Jeemenis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 ja B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0680/2015

(asendades B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 ja B8-0687/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli ja Theresa Griffin fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel;

Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0270)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0688/2015 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Javier Couso Permuy, kes esitas muudatusettepaneku nr 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvesse võtmise vastu.


12.7. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated (hääletus)

Raport Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemide ja poliitilise stabiilsuse väljavaadete kohta [2014/2229(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0271)


12.8. Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine (hääletus)

Raport Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta [2015/2002(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0272)

Sõnavõtud

Eduard Kukan (raportöör), kes esitas muudatusettepaneku nr 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


12.9. Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) rakendamise kohta [2014/2256(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0273)

Sõnavõtud

Mary Honeyball, kes esitas punkti 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvesse võtmise vastu.

Petri Sarvamaa, hääletuse korraldamise teemal.


12.10. Hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele (hääletus)

Raport ELi uue lähenemisviisi kohta inimõigustele ja demokraatiale koos hinnangu andmisega Euroopa demokraatia rahastu tegevusele selle asutamisest alates [2014/2231(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0274)


12.11. Olukord Burundis (hääletus)

Arutelu toimus 10. juunil 2015 (10.6.2015 protokollipunkt 14).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 9. juulil 2015 (9.7.2015 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0657/2015

(asendades B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi ja Antonio Tajani fraktsiooni PPE nimel;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge ja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel;

- Charles Tannock ja Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi ja Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud P8_TA(2015)0275)

Sõnavõtud

Louis Michel, kes esitas punkti 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


12.12. Srebrenica mälestamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 ja B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0716/2015

(asendades B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 ja B8-0722/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić ja Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea ja Demetris Papadakis fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel;

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto ja Eleonora Evi

Vastu võetud (P8_TA(2015)0276)

Sõnavõtud

Ivan Jakovčić, kes esitas punkti 6 järele lisamiseks kaks suulist muudatusettepanekut, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika