Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. július 9., Csütörtök - Strasbourg

12. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


12.1. Erőforrás-hatékonyság: úton a körforgásos gazdaság felé (szavazás)

Jelentés az erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé [2014/2208(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0266)


12.2. A radioaktív szennyezettség legmagasabb megengedett értékei nukleáris balesetet követően * (szavazás)

Jelentés a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett mértékeinek megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2015)0267)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0267)

Felszólalások

A szavazás előtt Michèle Rivasi a jelentés tartalmával kapcsolatban, és a szavazás után Ashley Fox, aki kéri az éppen folyamatban lévő szavazások órája átszervezését.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (299 mellette, 310 ellene, 37 tartózkodás).


12.3. Tőkepiaci unió kiépítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0268)


12.4. Európai biztonsági stratégia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0676/2015 és B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0269)


12.5. A Bizottság 2016. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 és B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0656/2015

(amely a B8-0656/2015 és B8-0662/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Szájer József, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Felszólalások

Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki kéri a szavazás elnapolását a szeptemberi ülésre, Bas Eickhout, aki támogatja a kérést és Vicky Ford, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (453 mellette, 124 ellene, 7 tartózkodás).


12.6. A jemeni helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 és B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0680/2015

(amely a B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 és B8-0687/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Szanyi Tibor, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli és Theresa Griffin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Meszerics Tamás és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2015)0270)

(A B8-0688/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Javier Couso Permuy, aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 2. módosításhoz, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi annak figyelembevételét.


12.7. Biztonsági kihívások a közel-keleti és észak-afrikai térségben és a politikai stabilitás kilátásai (szavazás)

Jelentés a közel-keleti és észak-afrikai régió biztonsági kihívásairól és a politikai stabilitás kilátásairól [2014/2229(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0271)


12.8. Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról [2015/2002(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0272)

Felszólalások

Eduard Kukan (előadó), aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 3. módosításhoz, amelyet elfogadnak.


12.9. A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása (szavazás)

Jelentés az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról [2014/2256(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0273)

Felszólalások

Mary Honeyball aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 7. bekezdéshez, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi annak figyelembevételét.

Petri Sarvamaa a vita lebonyolításáról.


12.10. A Demokráciáért Európai Alapítvány tevékenységeinek értékelése (szavazás)

Jelentés az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó új uniós megközelítésről – a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása óta végzett tevékenységeinek értékelése [2014/2231(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0274)


12.11. A burundi helyzet (szavazás)

A vita időpontja: 2015. június 10. (2015.6.10-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. július 9. (2015.7.9-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 és B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0657/2015

(amely a B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 és B8-0669/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi és Antonio Tajani, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge és Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock és Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou és Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi és Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2015)0275)

Felszólalások

Louis Michel, aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 2. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


12.12. Megemlékezés Srebrenicáról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 és B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0716/2015

(amely a B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 és B8-0722/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić és Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea és Demetris Papadakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba és Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto és Eleonora Evi

Elfogadva. (P8_TA(2015)0276)

Felszólalások

Ivan Jakovčić, aki két szóbeli módosítást terjeszt elő a 6. bekezdés után, amelyeket elfogadnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat