Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 9 ta' Lulju 2015 - Strasburgu

12. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Effiċjenza fl-użu tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari (votazzjoni)

Rapport dwar l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari [2014/2208(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0266)


12.2. Livelli massimi permissibbli ta' kontaminazzjoni radjoattiva wara inċident nukleari * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi livelli massimi permissibli ta' kontaminazzjoni radjuattiva ta' ikel u għalf wara inċidenti nukleari jew kwalunkwe każ ieħor ta' emerġenza radjoloġika [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0267)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0267)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Michèle Rivasi dwar il-kontenut tar-rapport, u Ashley Fox, wara l-votazzjoni, biex jitlob riorganizzazzjoni tal-ħin tal-votazzjonijiet attwali.

B'VE (299 favur, 310 kontra, 37 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.


12.3. Nibnu Unjoni tas-Swieq Kapitali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0268)


12.4. Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0676/2015 u B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0269)


12.5. Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 u B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0656/2015

(flok B8-0656/2015 u B8-0662/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- József Szájer f'isem il-Grupp PPE, u Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE

Interventi
Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, biex jitlob il-posponiment tal-votazzjoni għas-sessjoni parzjali ta' Settembru, Bas Eickhout favur it-talba u Vicky Ford, kontriha.

B'VE (453 favur, 124 kontra, 7 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.


12.6. Sitwazzjoni fil-Jemen (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 u B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0680/2015

(flok B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 u B8-0687/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier u Ramón Luis Valcárcel Siso f'isem il-Grupp PPE;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli u Theresa Griffin f'isem il-Grupp S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE;

- Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0270)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0688/2015 iddekadiet.)

Interventi
Javier Couso Permuy ippropona emenda orali għall-emenda 2 li ma ġietx aċċettata billi aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.


12.7. Sfidi tas-sigurtà fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq u prospettivi għal stabbiltà politika (votazzjoni)

Rapport dwar l-isfidi fir-rigward tas-sigurtà fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq u l-prospettivi ta' stabbiltà politika [2014/2229(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0271)


12.8. Rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat [2015/2002(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0272)

Interventi
Eduard Kukan (rapporteur) ippropona emenda orali għall-emenda 3, li ġiet aċċettata.


12.9. Armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni [2014/2256(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0273)

Interventi
Mary Honeyball ipproponiet emenda orali għall-paragrafu 7, li ma ġietx aċċettata billi aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.

Petri Sarvamaa dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni.


12.10. Evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED) (votazzjoni)

Rapport dwar l-approċċ il-ġdid tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija – evalwazzjoni tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED) mindu ġie stabbilit [2014/2231(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0274)


12.11. Sitwazzjoni fil-Burundi (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Ġunju 2015 (punt 14 tal-Minuti ta' 10.6.2015).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 9 ta' Lulju 2015 (punt 4 tal-Minuti ta' 9.7.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 u B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0657/2015

(flok B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 u B8-0669/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi u Antonio Tajani f'isem il-Grupp PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge u Norbert Neuser f'isem il-Grupp S&D;

- Charles Tannock u Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou u Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi u Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0275)

Interventi
Louis Michel ippropona emenda orali għall-paragrafu 2, li ġiet aċċettata.


12.12. Kommemorazzjoni ta' Srebrenica (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 u B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0716/2015

(flok B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 u B8-0722/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić u Marijana Petir f'isem il-Grupp PPE;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea u Demetris Papadakis f'isem il-Grupp S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba u Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE;

- Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto u Eleonora Evi

Adozzjoni (P8_TA(2015)0276)

Interventi

Ivan Jakovčić ippropona żewġ emendi orali wara l-paragrafu 6, li ġew aċċettati.

Avviż legali - Politika tal-privatezza