Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg

12. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (stemming)

Verslag over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie [2014/2208(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0266)


12.2. Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting ten gevolge van een nucleair ongeval * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0267)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0267)

Het woord werd gevoerd door:

Michèle Rivasi, vóór de stemming, over de inhoud van het verslag, en Ashley Fox, na de stemming, om een reorganisatie van de lopende stemmingen te vragen.

Bij ES (299 voor, 310 tegen, 37 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.


12.3. Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0268)


12.4. Europese veiligheidsagenda (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0676/2015 en B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0269)


12.5. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 en B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0656/2015

(ter vervanging van B8-0656/2015 en B8-0662/2015):

ingediend door de volgende leden:

- József Szájer, namens de PPE-Fractie, en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie

Het woord werd gevoerd door:

Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, om te vragen de stemming tot de vergaderperiode van september uit te stellen, Bas Eickhout, vóór het verzoek, en Vicky Ford, tegen het verzoek.

Bij ES (453 voor, 124 tegen, 7 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


12.6. De situatie in Jemen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 en B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0680/2015

(ter vervanging van B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 en B8-0687/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli en Theresa Griffin, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie;

- Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0270)

(Ontwerpresolutie B8-0688/2015 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Javier Couso Permuy om een mondeling amendement op amendement 2 in te dienen, dat niet in aanmeriking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


12.7. Veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vooruitzichten voor politieke stabiliteit (stemming)

Verslag over de veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de vooruitzichten voor politieke stabiliteit [2014/2229(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0271)


12.8. Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid (stemming)

Verslag over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid [2015/2002(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0272)

Het woord werd gevoerd door:

Eduard Kukan (rapporteur) om een mondeling amendement op amendement 3 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


12.9. Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij [2014/2256(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0273)

Het woord werd gevoerd door:

Mary Honeyball om een mondeling amendement op amendement 7 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Petri Sarvamaa over het verloop van de stemming.


12.10. Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) (stemming)

Verslag over de nieuwe aanpak van mensenrechten en democratie door de EU – evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) sinds de oprichting ervan [2014/2231(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0274)


12.11. De situatie in Burundi (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 10 juni 2015 (punt 14 van de notulen van 10.6.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 9 juli 2015 (punt 4 van de notulen van 9.7.2015).

Ontwerpresoluties B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 en B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0657/2015

(ter vervanging van B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 en B8-0669/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi en Antonio Tajani, namens de PPE-Fractie;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge en Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi en Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0275)

Het woord werd gevoerd door:

Louis Michel om een mondeling amendement op amendement 2 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


12.12. Herdenking van Srebrenica (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 en B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0716/2015

(ter vervanging van B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 en B8-0722/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić en Marijana Petir, namens de PPE-Fractie;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea en Demetris Papadakis, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba en Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

- Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto en Eleonora Evi

Aangenomen (P8_TA(2015)0276)

Het woord werd gevoerd door:

Ivan Jakovčić om twee mondelinge amendementen ter invoeging na paragraaf 6 in te dienen, die in aanmerking werden genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid