Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

12. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (hlasovanie)

Správa o efektívnom využívaní zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu [2014/2208(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0266)


12.2. Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0267)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0267)

Vystúpenia:

Michèle Rivasi, pred hlasovním, k obsahu správy a Ashley Fox, po hlasovaní, so žiadosťou o zmenu v organizácii prebiehajúceho hlasovania.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 299, proti: 310, zdržali sa hlasovania: 37).


12.3. Vytváranie únie kapitálových trhov (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0268)


12.4. Európsky program v oblasti bezpečnosti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0676/2015 a B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0269)


12.5. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 a B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0656/2015

(nahrádzajúci B8-0656/2015 a B8-0662/2015):

podaný týmito poslancami:

– József Szájer v mene skupiny PPE a Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE

Vystúpenia:

Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, so žiadosťou o odloženie hlasovania na septembrovú schôdzu, Bas Eickhout na podporu žiadosti a Vicky Ford proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 453, proti: 124, zdržali sa hlasovania: 7).


12.6. Situácia v Jemene (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 a B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0680/2015

(nahrádzajúci B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 a B8-0687/2015)

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE;

– Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli a Theresa Griffin v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

– Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

– Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL;

– Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

Prijatý (P8_TA(2015)0270)

(Návrh uznesenia B8-0688/2015 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Javier Couso Permuy predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 2, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac ako 40 poslancov.


12.7. Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (hlasovanie)

Správa o problémoch v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a o vyhliadkach na politickú stabilitu [2014/2229(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0271)


12.8. Revízia európskej susedskej politiky (hlasovanie)

Správa o revízii európskej susedskej politiky [2015/2002(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0272)

Vystúpenia:

Eduard Kukan (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 3, ktorý bol prijatý.


12.9. Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti [2014/2256(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0273)

Vystúpenia:

Mary Honeyball predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 7, ktorý nebol prijatý, keďže viac než 40 poslancov vznieslo proti tomu námietku.

Petri Sarvamaa k priebehu hlasovania.


12.10. Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (hlasovanie)

Správa o novom prístupe EÚ k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) od jej vytvorenia [2014/2231(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0274)


12.11. Situácia v Burundi (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 10. júna 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 10.6.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 9. júla 2015 (bod 4 zápisnice zo dňa 9.7.2015).

Návrhy uznesenia B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 a B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0657/2015

(nahrádzajúci B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 a B8-0669/2015)

podaný týmito poslancami:

– Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi a Antonio Tajani v mene skupiny PPE;

– Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge a Norbert Neuser v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock a Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR;

– Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL;

– Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi a Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE;

– Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0275)

Vystúpenia:

Louis Michel predložil ústny pozmeňujúci návrh k odseku 2, ktorý bol prijatý.


12.12. Spomienka na Srebrenicu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 a B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0716/2015

(nahrádzajúci B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 a B8-0722/2015)

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Marijana Petir v mene skupiny PPE;

– Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea a Demetris Papadakis v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR;

– Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

– Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE;

– Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto a Eleonora Evi

Prijatý (P8_TA(2015)0276)

Vystúpenia:

Ivan Jakovčić predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy na doplnenie za odsek 6, ktoré boli prijaté.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia