Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург

13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда, 8 юли 2015 г.)

Доклад Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula и Miguel Urbán Crespo

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Доклад Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Момчил Неков, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó и Jude Kirton-Darling

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
заместник-председател

Доклад Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott и Neena Gill

Доклад Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan и Monica Macovei

Доклад Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai и Monica Macovei

Доклад José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Доклад Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai и Seán Kelly

Доклад Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei и Seán Kelly.

(Време за гласуване от четвъртък, 9 юли 2015 г.)

Доклад Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling и Seán Kelly

Изграждане на съюз на капиталовите пазари - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Европейска програма за сигурност - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai и Steven Woolfe

Доклад Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Доклад Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai и Monica Macovei

Доклад Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei и Arne Gericke

Доклад Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai и Monica Macovei

Правна информация - Политика за поверителност