Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2015)

Έκθεση Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula και Miguel Urbán Crespo

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Έκθεση Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó και Jude Kirton-Darling

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Έκθεση Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott και Neena Gill

Έκθεση Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan και Monica Macovei

Έκθεση Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai και Monica Macovei

Έκθεση José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Έκθεση Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai και Seán Kelly

Έκθεση Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei και Seán Kelly.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2015)

Έκθεση Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling και Seán Kelly

Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai και Steven Woolfe

Έκθεση Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Έκθεση Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai και Monica Macovei

Έκθεση Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei και Arne Gericke

Έκθεση Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai και Monica Macovei

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου