Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

17. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015)


17.1. Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 και B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Οι Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


17.2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ειδικότερα η περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 και B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Οι Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


17.3. Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 και B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Οι Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


17.4. Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 και B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Οι Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat και Ivan Jakovčić παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Seán Kelly, Marek Jurek και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου