Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2756(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0689/2015

Debates :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 18.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0277

Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs - Strasbūra

18.1. Kambodžas likumprojekti par NVO un arodbiedrībām (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 un B8-0701/2015 (2015/2756(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0689/2015

(aizstāj B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 un B8-0701/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić un Roberta Metsola PPE grupas vārdā;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder un Philippe De Backer ALDE grupas vārdā;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Marco Zanni EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0277).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika