Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2757(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0690/2015

Debaty :

PV 09/07/2015 - 17.2
CRE 09/07/2015 - 17.2

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 18.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0278

Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

18.2. Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 i B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0690/2015

(zastępujący B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 i B8-0702/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0278)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności