Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2758(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0703/2015

Debaty :

PV 09/07/2015 - 17.3
CRE 09/07/2015 - 17.3

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 18.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0279

Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

18.3. Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 i B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0703/2015

(zastępujący B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 i B8-0712/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Cécile Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0279)

(Projekty rezolucji B8-0705/2015 i B8-0706/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności