Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2758(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0703/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.3
CRE 09/07/2015 - 17.3

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 18.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0279

Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

18.3. Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 a B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0703/2015

(nahrádzajúci B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 a B8-0712/2015)

podaný týmito poslancami:

– Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho a Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D;

– Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL;

– Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

– Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0279)

(Návrhy uznesenia B8-0705/2015 a B8-0706/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia