Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2766(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0707/2015

Debaty :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0280

Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

18.4. Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 i B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0707/2015

(zastępujący B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 i B8-0715/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen i Filiz Hyusmenova w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou i Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0280)

Wystąpienia

Marie-Christine Vergiat przedstawiła poprawkę ustną do ust. 8. Poprawka została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności