Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2766(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0707/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0280

Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

18.4. Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 a B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0707/2015

(nahrádzajúci B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 a B8-0715/2015)

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská a Roberta Metsola v mene skupiny PPE;

– Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho a Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR;

– Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen a Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou a Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL;

– Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

– Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0280)

Vystúpenia:

Marie-Christine Vergiat predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 8, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia