Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

20. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)
(
Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 2ας Ιουλίου 2015)

επιτροπή CULT

- Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (2015/2139(INI))

- Μαθαίνοντας στο σχολείο για την ΕΕ (2015/2138(INI))

επιτροπή ECON

- Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2015/2140(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, IMCO)

επιτροπή ENVI

- Ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα (2015/2137(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου