Indeks 
Protokół
PDF 328kWORD 310k
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Europejska agenda bezpieczeństwa (złożone projekty rezolucji)
 5.Sytuacja w Burundi (złożone projekty rezolucji)
 6.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (złożone projekty rezolucji)
 7.Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)
 8.Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy (debata)
 9.Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej * (debata)
 10.Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (debata)
 11.Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (krótka prezentacja)
 12.Głosowanie
  12.1.Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (głosowanie)
  12.2.Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej * (głosowanie)
  12.3.Tworzenie unii rynków kapitałowych (głosowanie)
  12.4.Europejska agenda bezpieczeństwa (głosowanie)
  12.5.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (głosowanie)
  12.6.Sytuacja w Jemenie (głosowanie)
  12.7.Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (głosowanie)
  12.8.Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (głosowanie)
  12.9.Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (głosowanie)
  12.10.Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (głosowanie)
  12.11.Sytuacja w Burundi (głosowanie)
  12.12.Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  17.1.Projekt kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych
  17.2.Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy
  17.3.Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba
  17.4.Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie
 18.Głosowanie
  18.1.Projekt kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (głosowanie)
  18.2.Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (głosowanie)
  18.3.Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba (głosowanie)
  18.4.Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (głosowanie)
 19.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 20.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 23.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu dodatkowego do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 4-metyloamfetaminy środkom kontroli (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
termin : 3 miesiące

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-aminy (4,4'-DMAR) i 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyletylo)-piperazyny (MT-45) środkom kontroli (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE))
termin: 3 miesiące

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloaminy (25I-NBOMe),3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamidu (AH-7921), 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-onu (MDPV) oraz 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanonu (metoksetaminy) środkom kontroli (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE))
termin: 3 miesiące

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
termin: 3 miesiące

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-05/C/15 - Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-04/T/15 - Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-06/C/15 - Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-07/A/15 - Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2015 – Sekcja III – Komisja (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 4/2015 - Komitet Regionów (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 5/2015 - Komitet Regionów (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2015 - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 1/2015 - BEREC OFFICE (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2015 - Sekcja III - Komisja (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

2) złożone przez posłów projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskich przepisów bankowych (B8-0593/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie walki z Państwem Islamskim oraz konieczności zniesienia sankcji przeciw Syryjskiej Republice Arabskiej (B8-0594/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia strategii walki z szerzeniem się skrajnego ubóstwa wśród obywateli europejskich (B8-0595/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania nowych narkotyków w Europie (B8-0596/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wyników analizy przeprowadzonej przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (B8-0597/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie infekcji spowodowanych przez bakterie oporne na antybiotyki (B8-0598/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dumpingu socjalnego i zagranicznych agencji pracy tymczasowej we Włoszech (B8-0599/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie intensywnej hodowli i dobrostanu trzody chlewnej w Europie (B8-0600/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia gwarancji i sytemu monitorowania wykorzystania funduszy europejskich w celu wstępnego finansowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (B8-0604/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie niepewności zatrudnienia w szkołach: wyrok w sprawie Mascolo (B8-0605/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

JURI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uchylenia sankcji nałożonych na rząd w Tobruku (B8-0606/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie rozszerzenia postanowień rozporządzenia (UE) nr 1337/2013 na wędliny i pochodne wieprzowiny, baraniny i mięsa drobiowego (B8-0607/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie dodawania wody do żywności pochodzącej z rybołówstwa (B8-0608/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie inwestycji w ICT (B8-0609/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zapaści kredytowej i konieczności dopilnowania przez UE wywiązywania się przez włoskie banki z ich zobowiązań (B8-0612/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie polityki zatrudnienia sprzyjającej włączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych m w Europie (B8-0613/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie faktu, iż polityka zewnętrzna UE jest sprzeczna z włoskimi interesami (B8-0614/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia moratorium na liberalizację handlu (B8-0615/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie walki z tzw. oszustwami karuzelowymi dotyczącymi VAT (B8-0616/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie renacjonalizacji wspólnej polityki rolnej (WPR) (B8-0617/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zaplanowanej likwidacji statusu zakładu publicznego o charakterze przemysłowo-handlowym ze względu na niezgodność z przepisami dotyczącymi pomocy państwa (B8-0618/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie występowania kormoranów w Unii (B8-0619/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dawstwa narządów (B8-0620/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie etykietowania środków aromatyzujących dodawanych do żywności (B8-0621/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezrobocia młodzieży we Włoszech (B8-0622/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie środków wsparcia dla opiekunów rodzinnych (B8-0623/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie ochrony Palmyry jako miejsca stanowiącego część światowego dziedzictwa kulturowego (B8-0624/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zakazu uśmiercania piskląt płci męskiej (B8-0625/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunkowości pomocy przekazywanej przez Unię przedsiębiorstwom (B8-0626/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nieskuteczności zwalczania nadużyć w odniesieniu do pracy delegowanej oraz roli agencji pracy tymczasowej w gwałtownym wzroście liczby pracowników delegowanych (B8-0627/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zakazu tworzenia nowych delfinariów w Europie i poszanowania warunków życia waleni (B8-0628/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia i uświadamiania, czym jest zespół Aspergera (B8-0629/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie procederu podrabiania (B8-0630/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przemytu papierosów (B8-0631/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dopalaczy (B8-0632/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza (B8-0633/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia włoskiego sektora mleczarskiego i hodowli (B8-0634/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony prawa swobody wypowiedzi w Turcji (B8-0635/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie europejskiego dnia bielactwa (B8-0636/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie środków wspierających biotechnologię w rolnictwie (B8-0637/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie opracowania studium analizującego sposób odstąpienia od euro (B8-0638/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie walki z nielegalnymi połowami i kłusownictwem na rzece Pad i innych europejskich rzekach (B8-0639/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Lamberta (B8-0640/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie potępienia fatwy ogłoszonej przez Katar wobec posła do Parlamentu Europejskiego (B8-0641/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej strategii ochrony wina prosecco (B8-0642/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie połączenia lub likwidacji Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) (B8-0643/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zawieszenia na czas nieokreślony układów z Schengen w celu zapobiegania islamskim atakom terrorystycznym (B8-0644/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie gwarancji funkcjonalnych dotyczących tajnych służb (B8-0645/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie konieczności przeglądu Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej (B8-0646/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie dobrostanu bawołów w Europie (B8-0647/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Projekt rezolucji w sprawie kar nakładanych przez Komisję na europejskich obywateli w następstwie naruszenia przez państwa członkowskie dyrektyw dotyczących ochrony środowiska oraz w sprawie przejrzystości wstępnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (B8-0648/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Projekt rezolucji w sprawie Srebrenicy (B8-0649/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wznowienia sekurytyzacji w unii rynków kapitałowych (B8-0650/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu polityki migracyjnej w Europie (B8-0651/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania podrabiania serów Parmigiano Reggiano i Grana Padano (B8-0652/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ratyfikowania przez Włochy Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych (B8-0653/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu europejskiej strategii na rzecz walki z bezrobociem (B8-0654/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie planu zorganizowanej likwidacji strefy euro (B8-0670/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Gilles Lebreton. Projekt rezolucji w sprawie szkód, jakie wyrządzają w środowisku morskim i zasobach rybnych urwane fragmenty sieci rybackich (B8-0671/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przeprowadzenia oceny skutków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zatrudnienia (B8-0672/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania się szerszenia azjatyckiego i potencjalnych szkód dla produkcji miodu we Włoszech (B8-0673/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskich środków wsparcia dla włoskiego pszczelarstwa (B8-0674/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie zakwaterowania przy dziecku na czas jego leczenia (B8-0675/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

FEMM

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie spożycia alkoholu przez małoletnich (B8-0678/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI


3. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 6 lipca 2015

(nazwisko poufne) (nr 0505/2015); (nazwisko poufne) (nr 0506/2015); Jean-Louis Jersier (nr 0507/2015); (nazwisko poufne) (nr 0508/2015); Paolo Tatafiore (nr 0509/2015); (nazwisko poufne) (nr 0510/2015); (nazwisko poufne) (nr 0511/2015); Flavio Miccono (nr 0512/2015); (nazwisko poufne) (nr 0513/2015); (nazwisko poufne) (nr 0514/2015); (nazwisko poufne) (nr 0515/2015); Jonathan Boldy (nr 0516/2015); (nazwisko poufne) (nr 0517/2015); (nazwisko poufne) (nr 0518/2015); (nazwisko poufne) (nr 0519/2015); (nazwisko poufne) (nr 0520/2015); Andreas Schomerus (nr 0521/2015); (nazwisko poufne) (nr 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (nr 0523/2015); (nazwisko poufne) (nr 0524/2015); (nazwisko poufne) (nr 0525/2015); (nazwisko poufne) (nr 0526/2015); (nazwisko poufne) (nr 0527/2015); Xavier Dell'Ova (nr 0528/2015); (nazwisko poufne) (nr 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (nr 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (nr 0531/2015); (nazwisko poufne) (nr 0532/2015); Mekhmed Tefik (nr 0533/2015); (nazwisko poufne) (nr 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (nr 0535/2015); (nazwisko poufne) (nr 0536/2015); Jens Genzer (nr 0537/2015); (nazwisko poufne) (nr 0538/2015); (nazwisko poufne) (nr 0539/2015); (nazwisko poufne) (nr 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr 0541/2015); (nazwisko poufne) (nr 0542/2015); (nazwisko poufne) (nr 0543/2015); (nazwisko poufne) (nr 0544/2015); (nazwisko poufne) (nr 0545/2015); (nazwisko poufne) (nr 0546/2015); (nazwisko poufne) (nr 0547/2015); (nazwisko poufne) (nr 0548/2015); Jens Genzer (nr 0549/2015); (nazwisko poufne) (nr 0550/2015); (nazwisko poufne) (nr 0551/2015); Manfred Rickmeyer (nr 0552/2015); (nazwisko poufne) (nr 0553/2015); (nazwisko poufne) (nr 0554/2015); (nazwisko poufne) (nr 0555/2015); Graham Buckingham (nr 0556/2015); (nazwisko poufne) (nr 0557/2015); (nazwisko poufne) (nr 0558/2015); (nazwisko poufne) (nr 0559/2015); (nazwisko poufne) (nr 0560/2015); (nazwisko poufne) (nr 0561/2015); (nazwisko poufne) (nr 0562/2015); (nazwisko poufne) (nr 0563/2015); Jens Genzer (nr 0564/2015); (nazwisko poufne) (nr 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0566/2015); (nazwisko poufne) (nr 0567/2015); (nazwisko poufne) (nr 0568/2015); Robert Cates (nr 0569/2015); (nazwisko poufne) (nr 0570/2015); (nazwisko poufne) (nr 0571/2015); Jens Genzer (nr 0572/2015); Flavio Miccono (nr 0573/2015); (nazwisko poufne) (nr 0574/2015); Jens Genzer (nr 0575/2015); Jens Genzer (nr 0576/2015); (nazwisko poufne) (nr 0577/2015); (nazwisko poufne) (nr 0578/2015); (nazwisko poufne) (nr 0579/2015); (nazwisko poufne) (nr 0580/2015); (nazwisko poufne) (nr 0581/2015); (nazwisko poufne) (nr 0582/2015); (nazwisko poufne) (nr 0583/2015); (nazwisko poufne) (nr 0584/2015); (nazwisko poufne) (nr 0585/2015); (nazwisko poufne) (nr 0586/2015); Flavio Miccono (nr 0587/2015); (nazwisko poufne) (nr 0588/2015); (nazwisko poufne) (nr 0589/2015); (nazwisko poufne) (nr 0590/2015); (nazwisko poufne) (nr 0591/2015); (nazwisko poufne) (nr 0592/2015); (nazwisko poufne) (nr 0593/2015); (nazwisko poufne) (nr 0594/2015); (nazwisko poufne) (nr 0595/2015); Albert Ricart (nr 0596/2015); Flavio Miccono (nr 0597/2015); (nazwisko poufne) (nr 0598/2015); (nazwisko poufne) (nr 0599/2015); (nazwisko poufne) (nr 0600/2015); (nazwisko poufne) (nr 0601/2015); (nazwisko poufne) (nr 0602/2015); (nazwisko poufne) (nr 0603/2015); (nazwisko poufne) (nr 0604/2015); (nazwisko poufne) (nr 0605/2015); (nazwisko poufne) (nr 0606/2015); (nazwisko poufne) (nr 0607/2015); (nazwisko poufne) (nr 0608/2015); (nazwisko poufne) (nr 0609/2015); (nazwisko poufne) (nr 0610/2015); Roberto Tacconi (nr 0611/2015); Valentin Nedkov (nr 0612/2015); (nazwisko poufne) (nr 0613/2015); (nazwisko poufne) (nr 0614/2015); (nazwisko poufne) (nr 0615/2015); (nazwisko poufne) (nr 0616/2015); (nazwisko poufne) (nr 0617/2015); (nazwisko poufne) (nr 0618/2015); (nazwisko poufne) (nr 0619/2015); (nazwisko poufne) (nr 0620/2015); (nazwisko poufne) (nr 0621/2015); (nazwisko poufne) (nr 0622/2015); (nazwisko poufne) (nr 0623/2015); (nazwisko poufne) (nr 0624/2015); (nazwisko poufne) (nr 0625/2015); Carmen Neumann (nr 0626/2015); Javed Lindner (nr 0627/2015); Adolfo Tello (nr 0628/2015); (nazwisko poufne) (nr 0629/2015); (nazwisko poufne) (nr 0630/2015); (nazwisko poufne) (nr 0631/2015); (nazwisko poufne) (nr 0632/2015); (nazwisko poufne) (nr 0633/2015); (nazwisko poufne) (nr 0634/2015).


4. Europejska agenda bezpieczeństwa (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000064/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Europejska agenda bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000065/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Europejska agenda bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Debata odbyła się dnia 7 lipca 2015 (pkt 14 protokołu z dnia 7.7.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa 2015/2697(RSP) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, i Helga Stevens w imieniu grupy ECR, w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Głosowanie: pkt 12.4 protokołu z dnia 9.7.2015.


5. Sytuacja w Burundi (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Burundi (2015/2723(RSP))

Debata odbyła się dnia 10 czerwca 2015 (pkt 14 protokołu z dnia 10.6.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock i Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez i Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo i Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi i Lara Comi w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Głosowanie: pkt 12.11 protokołu z dnia 9.7.2015.


6. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (2015/2729(RSP))

Debata odbyła się dnia 7 lipca 2015 r. (pkt 9 protokołu z dnia 7.7.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- József Szájer w imieniu grupy PPE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2016 r. (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford w imieniu grupy ECR, w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2016 r. (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2016 r. (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie priorytetów Parlamentu w odniesieniu do programu prac Komisji na 2016 r. (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Głosowanie: pkt 12.5 protokołu z dnia 9.7.2015.


7. Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Jemenie (2015/2760(RSP))

Debata odbyła się dnia 8 lipca 2015 r. (pkt 12 protokołu z dnia 8.7.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Głosowanie: pkt 12.6 protokołu z dnia 9.7.2015.


8. Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy (debata)

Oświadczenie Komisji: Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula i Davor Škrlec.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk i António Marinho e Pinto.

Głos zabrał Günther Oettinger.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie obchodów rocznicy masakry w Srebrenicy (2015/2747(RSP)) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski i Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, w sprawie upamiętnienia masakry w Srebrenicy (2015/2747(RSP)) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie obchodów rocznicy masakry w Srebrenicy (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose i Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, w sprawie obchodów rocznicy masakry w Srebrenicy (2015/2747(RSP)) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná i Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie obchodów rocznicy masakry w Srebrenicy (2015/2747(RSP)) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, w sprawie obchodów rocznicy masakry w Srebrenicy (2015/2747(RSP)) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić i Marijana Petir w imieniu grupy PPE, w sprawie obchodów rocznicy masakry w Srebrenicy (2015/2747(RSP)) (B8-0722/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.12 protokołu z dnia 9.7.2015.


9. Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (zastępca sprawozdawcy) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji)

Głos zabrali: Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Marit Paulsen w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michèle Rivasi, i Pilar Ayuso, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michèle Rivasi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 9.7.2015.


10. Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym [2014/2256(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: José Blanco López (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Catherine Stihler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Isabella Adinolfi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Therese Comodini Cachia w imieniu grupy PPE, Mary Honeyball w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Jean-Marie Cavada w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, Joëlle Bergeron w imieniu grupy EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Joëlle Bergeron, na które ta ostatnia nie odpowiedziała, gdyż opuściła salę posiedzeń plenarnych, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Tadeusz Zwiefka, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima, i Dietmar Köster.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julię Redę, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas i Luke Ming Flanagan.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Julia Reda.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.9 protokołu z dnia 9.7.2015.


11. Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie nowego podejścia UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia [2014/2231(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál i Notis Marias.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 12.10 protokołu z dnia 9.7.2015.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe i Paul Rübig.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym [2014/2208(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0266)


12.2. Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0267)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0267)

Wystąpienia

Przed głosowaniem, Michèle Rivasi w sprawie treści sprawozdania, oraz Ashley Fox, w następstwie głosowania, aby wnieść o wprowadzenie zmian do obecnej tury głosowania.

W GE (przy 299 głosach za, 310 głosach przeciw i 37 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


12.3. Tworzenie unii rynków kapitałowych (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0268)


12.4. Europejska agenda bezpieczeństwa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0676/2015 i B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0269)


12.5. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 i B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0656/2015

(zastępujący B8-0656/2015 i B8-0662/2015):

złożony przez następujących posłów:

József Szájer w imieniu grupy PPE, i Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE

Wystąpienia

Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, aby zwrócić się o przeniesienie głosowania na sesję wrześniową, Bas Eickhout za wnioskiem i Vicky Ford przeciwko wnioskowi.

W GE (przy (453 głosach za, 124 głosach przeciw i 7 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


12.6. Sytuacja w Jemenie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 i B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0680/2015

(zastępujący B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 i B8-0687/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier i Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE;

Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli i Theresa Griffin w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR;

Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL;

Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

Przyjęto (P8_TA(2015)0270)

(Projekt rezolucji B8-0688/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Javier Couso Permuy zaproponował poprawkę ustną do poprawki 2, która nie została przyjęta, gdyż więcej niż 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tego wniosku.


12.7. Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektyw na stabilność polityczną [2014/2229(INI)] – Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Wymagana większość zwykła)
(Szczegóły głosowania: załącznik "„Wyniki głosowania”, pkt7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0271)


12.8. Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa [2015/2002(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0272)

Wystąpienia

Eduard Kukan (sprawozdawca) zaproponował poprawkę ustną do poprawki 3, która została przyjęta.


12.9. Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym [2014/2256(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0273)

Wystąpienia

Mary Honeyball zaproponował poprawkę ustną do poprawki 7, która nie została przyjęta, gdyż więcej niż 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tego wniosku.

Petri Sarvamaa w sprawie przebiegu głosowania.


12.10. Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nowego podejścia UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia [2014/2231(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0274)


12.11. Sytuacja w Burundi (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 10 czerwca 2015 r. (pkt 14 protokołu z dnia 10.6.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 9 lipca 2015 (pkt 4 protokołu z dnia 9.7.2015).

Projekty rezolucji B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 i B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0657/2015

(zastępujący B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 i B8-0669/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi i Antonio Tajani w imieniu grupy PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Cécile Kashetu Kyenge i Norbert Neuser w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock i Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi i Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0275)

Wystąpienia

Louis Michel, aby zaproponować poprawkę ustną do poprawki 2, która została przyjęta.


12.12. Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 i B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0716/2015

(zastępujący B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 i B8-0722/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić i Marijana Petir w imieniu grupy PPE;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cécile Kashetu Kyenge, Andi Cristea i Demetris Papadakis w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba i Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR;

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto i Eleonora Evi

Przyjęto (P8_TA(2015)0276)

Wystąpienia

Ivan Jakovčić zaproponował dwie poprawki ustne po ust. 6, które zostały przyjęte.


13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z środa 8 lipca 2015)
Sprawozdanie Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula i Miguel Urbán Crespo

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Sprawozdanie Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó i Jude Kirton-Darling

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Sprawozdanie Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott i Neena Gill

Sprawozdanie Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan i Monica Macovei

Sprawozdanie Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Sprawozdanie Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai i Monica Macovei

Sprawozdanie José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai i Seán Kelly

Sprawozdanie Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei i Seán Kelly.

(Głosowanie z czwartek 9 lipca 2015)
Sprawozdanie Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling i Seán Kelly

Tworzenie unii rynków kapitałowych - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Europejska agenda bezpieczeństwa - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai i Steven Woolfe

Sprawozdanie Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Sprawozdanie Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai i Monica Macovei

Sprawozdanie Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei i Arne Gericke

Sprawozdanie Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai i Monica Macovei


14. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.45 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Nadine Morano poinformowała, że z przyczyn technicznych nie mogła uczestniczyć we wszystkich wczorajszych głosowaniach.

°
° ° °

Martina Michels poinformowała, że zamierzała głosować przeciwko wnioskowi dotyczącemu zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funduszy rynku pieniężnego (A8-0041/2015) (pkt 10.61 protokołu z dnia 29.4.2015).


16. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, dnia 10 lipca 2015 r.


17. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 7.7.2015)


17.1. Projekt kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych

Projekty rezolucji B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 i B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake i Josef Weidenholzer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Marc Tarabella w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.1 protokołu z dnia 9.7.2015.


17.2. Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy

Projekty rezolucji B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 i B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart i Josef Weidenholzer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Maria Arena w imieniu grupy S&D, i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.2 protokołu z dnia 9.7.2015.


17.3. Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba

Projekty rezolucji B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 i B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea i Josef Weidenholzer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Monica Macovei w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Diane James w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała na pytanie zadanie przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alyna Smitha, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius i Fabio Massimo Castaldo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Julie Ward.

Głos zabrał Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.3 protokołu z dnia 9.7.2015.


17.4. Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie

Projekty rezolucji B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 i B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat i Ivan Jakovčić przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Seán Kelly, Marek Jurek i Pavel Svoboda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski i Jonathan Arnott.

Głos zabrał Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.4 protokołu z dnia 9.7.2015.


18. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


18.1. Projekt kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 i B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0689/2015

(zastępujący B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 i B8-0701/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin i Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Marco Zanni w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0277)


18.2. Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 i B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0690/2015

(zastępujący B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 i B8-0702/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 i B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0703/2015

(zastępujący B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 i B8-0712/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Cécile Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0279)

(Projekty rezolucji B8-0705/2015 i B8-0706/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


18.4. Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 i B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0707/2015

(zastępujący B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 i B8-0715/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen i Filiz Hyusmenova w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou i Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0280)

Wystąpienia

Marie-Christine Vergiat przedstawiła poprawkę ustną do ust. 8. Poprawka została przyjęta.


19. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


20. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
(
W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 2 lipca 2015 r.)

komisja CULT

- Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE (2015/2139(INI))

- Nauczanie o UE w szkołach (2015/2138(INI))

komisja ECON

- Roczne sprawozdanie dotyczącej polityki konkukrencji UE (2015/2140(INI))
(opinia: INTA, IMCO)

komisja ENVI

- Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (2015/2137(INI))
(opinia: DEVE)


21. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 7 września 2015 do 10 września 2015.


22. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


23. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności