Index 
Protokoll
PDF 321kWORD 291k
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Den europeiska säkerhetsagendan (ingivna resolutionsförslag)
 5.Situationen i Burundi (ingivna resolutionsförslag)
 6.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (ingivna resolutionsförslag)
 7.Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)
 8.Hågkomsten av Srebrenica (debatt)
 9.Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka * (debatt)
 10.Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter (debatt)
 11.Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati (kortfattad redogörelse)
 12.Omröstning
  12.1.Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle (omröstning)
  12.2.Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka * (omröstning)
  12.3.Att bygga en kapitalmarknadsunion (omröstning)
  12.4.Den europeiska säkerhetsagendan (omröstning)
  12.5.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (omröstning)
  12.6.Situationen i Jemen (omröstning)
  12.7.Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (omröstning)
  12.8.Översynen av den europeiska grannskapspolitiken (omröstning)
  12.9.Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter (omröstning)
  12.10.Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati (omröstning)
  12.11.Situationen i Burundi (omröstning)
  12.12.Hågkomsten av Srebrenica (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  17.1.Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar
  17.2.Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma
  17.3.Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab
  17.4.Situationen för två kristna pastorer i Sudan
 18.Omröstning
  18.1.Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar (omröstning)
  18.2.Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma (omröstning)
  18.3.Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab (omröstning)
  18.4.Situationen för två kristna pastorer i Sudan (omröstning)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Beslut om vissa dokument
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


PROTOKOLL

TORSDAGEN DEN 9 JULI 2015

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

tidsfrist: 3 månader

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) och 1 cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45) kontrollåtgärder (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

tidsfrist: 3 månader

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-jod-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibensyl)fenetylamin (25I-NBOMe), 3,4-diklor-N-[[1-(dimetylamin)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921), 3,4-metylendioxipyrovaleron (MDPV) och 2-(3-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon (metoxetamin) kontrollåtgärder (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

tidsfrist: 3 månader

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

tidsfrist: 3 månader

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-05/C/15 - Revisionsrätten (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-04/T/15 - Revisionsrätten (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-06/C/15 - Revisionsrätten (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-07/A/15 – Revisionsrätten (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 24/2015 – avsnitt III – kommissionen (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4/2015 - Regionkommittén (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 5/2015 - Regionkommittén (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2015 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 1/2015 – Berec (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Proposition de virement de crédits DEC 20/2015 – avsnitt III – kommissionen (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna – resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de europeiska bankreglerna (B8-0593/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om kampen mot Islamiska staten och nödvändigheten av att upphäva sanktionerna mot Syrien (B8-0594/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om att utarbeta en strategi för att hantera den växande absoluta fattigdomen bland EU:s medborgare (B8-0595/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om spridningen av ny narkotika i Europa (B8-0596/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om resultaten av studien från det internationella centret för cancerforskning (B8-0597/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier (B8-0598/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om social dumpning och utländska bemanningsföretag i Italien (B8-0599/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om intensivuppfödning av europeiska svin och deras välbefinnande (B8-0600/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om införande av garantier och ett system för övervakning av användningen av EU-medel för förfinansiering av sysselsättningsinitiativet för unga (B8-0604/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om otrygga anställningar i skolan: Mascolo-domen (B8-0605/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

JURI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om upphävande av sanktionsåtgärderna mot regeringen i Tobruk (B8-0606/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EU) nr 1337/2013 om charkuterier och köttprodukter från svin, får och fjäderfä (B8-0607/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om tillsättning av vatten i fiskeriprodukter (B8-0608/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om IKT-investeringar (B8-0609/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kreditåtstramningen och behovet av att EU ålägger italienska banker att iaktta sina skyldigheter (B8-0612/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om en inkluderande sysselsättningspolitik till förmån för personer med funktionsnedsättning i Europa (B8-0613/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om att italienska prioriteringar och intressen står i motsättning till EU:s utrikespolitik (B8-0614/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om införandet av ett moratorium för liberaliseringen av handeln (B8-0615/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om bekämpande av ”karusellbedrägerier” på momsområdet (B8-0616/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om åternationalisering av den gemensamma jordbrukspolitiken (B8-0617/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om det planerade avskaffandet av status som offentlig institution av industriellt och kommersiellt slag på grund av bristande överensstämmelse med lagstiftningen om statligt stöd (B8-0618/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om förekomsten av skarv i unionen (B8-0619/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om organdonation (B8-0620/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om märkning av livsmedelsaromer (B8-0621/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ungdomsarbetslösheten i Italien (B8-0622/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om åtgärder till stöd för anhörigvårdare (B8-0623/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om skyddet av Palmyra i egenskap av världskulturarv (B8-0624/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om förbud mot avlivning av tuppkycklingar (B8-0625/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om villkor i förbindelse med det stöd som unionen betalar till företagen (B8-0626/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den ineffektiva kampen mot bedrägerier i samband med utstationerat arbete och bemanningsföretagens roll för den explosionsartade ökningen av antalet utstationerade arbetstagare (B8-0627/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om förbud mot inrättande av nya delfinarier i Europa och respekt för valdjurs levnadsförhållanden (B8-0628/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om stöd och information i samband med Aspergers syndrom (B8-0629/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om varumärkesförfalskning (B8-0630/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

JURI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om cigarettsmuggling (B8-0631/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om legala droger (B8-0632/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om minskning av luftförorening (B8-0633/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till mejerisektorn och till italiensk uppfödning (B8-0634/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av yttrandefriheten i Turkiet (B8-0635/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om den internationella dagen för albinism (B8-0636/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om åtgärderna till stöd för utveckling av bioteknik inom jordbruket (B8-0637/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om att ta fram en undersökning för att utreda en väg ut ur eurosamarbetet (B8-0638/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bekämpning av olagligt fiske och tjuvfiske på floden Po och EU:s floder (B8-0639/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om Lambertaffären (B8-0640/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om Qatars fatwa mot en ledamot av Europaparlamentet (B8-0641/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om en europeisk strategi till skydd för Prosecco (B8-0642/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ENVI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om sammanslagningen eller nedläggningen av Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (B8-0643/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om upphävande på obestämd tid av Schengenavtalet för att förhindra islamistiska terroristattacker (B8-0644/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om tjänstegarantier för säkerhetspolisens anställda (B8-0645/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet av att revidera fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen (B8-0646/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om bufflarnas välbefinnande i Europa (B8-0647/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Piernicola Pedicini. Förslag till resolution om påföljder som kommissionen utdömt för europeiska medborgare till följd av medlemsstaternas kränkning av olika miljödirektiv, och om insynen i de förfaranden som föregår ett överträdelseförfarande (B8-0648/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Förslag till resolution om Srebrenica (B8-0649/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om återinförandet av värdepapperisering inom ramen för kapitalmarknadsunionen (B8-0650/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om en översyn av migrationspolitiken i Europa (B8-0651/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bekämpning av förfalskning av ostvarumärkena Parmigiano Reggiano och Grana Padano (B8-0652/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Italiens ratificering av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (B8-0653/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om en översyn av EU:s strategi för bekämpning av arbetslösheten (B8-0654/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en plan för ett samordnat avskaffande av euron (B8-0670/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Gilles Lebreton. Förslag till resolution om bekämpning av skador på den marina miljön och fiskbestånden orsakade av spökgarn (B8-0671/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en efterlysning av en konsekvensbedömning av användningen av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (B8-0672/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om utbredningen av den asiatiska jättebålgetingen och eventuella skador på tillverkningen av italiensk honung (B8-0673/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om EU-åtgärder för att stödja den italienska biodlingen (B8-0674/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om vistelse hos barn som genomgår medicinsk behandling (B8-0675/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

FEMM

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om konsumtion av alkoholhaltiga drycker bland minderåriga (B8-0678/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI


3. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 6 juli 2015

(namnet konfidentiellt) (nr 0505/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0506/2015), Jean-Louis Jersier (nr 0507/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0508/2015), Paolo Tatafiore (nr 0509/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0510/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0511/2015), Flavio Miccono (nr 0512/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0513/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0514/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0515/2015), Jonathan Boldy (nr 0516/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0517/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0518/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0519/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0520/2015), Andreas Schomerus (nr 0521/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0522/2015), Nicolai Wiegandt-Lamsat (nr 0523/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0524/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0525/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0526/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0527/2015), Xavier Dell'Ova (nr 0528/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0529/2015), Andrea Marco Giangravé (nr 0530/2015), Marlene Enggaard Løvbum (nr 0531/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0532/2015), Mekhmed Tefik (nr 0533/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0534/2015), Gerhard Schmidt-Delavant (nr 0535/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0536/2015), Jens Genzer (nr 0537/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0538/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0539/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0540/2015), Evangelos Tsiompanidis (nr 0541/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0542/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0543/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0544/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0545/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0546/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0547/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0548/2015), Jens Genzer (nr 0549/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0550/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0551/2015), Manfred Rickmeyer (nr 0552/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0553/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0554/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0555/2015), Graham Buckingham (nr 0556/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0557/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0558/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0559/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0560/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0561/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0562/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0563/2015), Jens Genzer (nr 0564/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0565/2015), Joseph-Christos Kondylakis (nr 0566/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0567/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0568/2015), Robert Cates (nr 0569/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0570/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0571/2015), Jens Genzer (nr 0572/2015), Flavio Miccono (nr 0573/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0574/2015), Jens Genzer (nr 0575/2015), Jens Genzer (nr 0576/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0577/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0578/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0579/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0580/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0581/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0582/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0583/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0584/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0585/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0586/2015), Flavio Miccono (nr 0587/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0588/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0589/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0590/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0591/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0592/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0593/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0594/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0595/2015), Albert Ricart (nr 0596/2015), Flavio Miccono (nr 0597/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0598/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0599/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0600/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0601/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0602/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0603/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0604/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0605/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0606/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0607/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0608/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0609/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0610/2015), Roberto Tacconi (nr 0611/2015), Valentin Nedkov (nr 0612/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0613/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0614/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0615/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0616/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0617/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0618/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0619/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0620/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0621/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0622/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0623/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0624/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0625/2015), Carmen Neumann (nr 0626/2015), Javed Lindner (nr 0627/2015), Adolfo Tello (nr 0628/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0629/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0630/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0631/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0632/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0633/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0634/2015).


4. Den europeiska säkerhetsagendan (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000064/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Den europeiska säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Fråga för muntligt besvarande (O-000065/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Den europeiska säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Debatten hölls den 7 juli 2015 (punkt 14 i protokollet av den 7.7.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Claude Moraes, för utskottet LIBE, om den europeiska säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, och Helga Stevens för ECR-gruppen, om den europeiska säkerhetsagendan 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Omröstning: punkt 12.4 i protokollet av den 9.7.2015.


5. Situationen i Burundi (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Burundi (2015/2723(RSP))

Debatten hölls den 10 juni 2015 (punkt 14 i protokollet av den 10.6.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock och Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015),

- Louis Michel, Gérard Deprez och Pavel Telička för ALDE-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015),

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015),

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu och Viorica Dăncilă för S&D-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015),

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015),

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo och Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015),

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi och Lara Comi för PPE-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Omröstning: punkt 12.11 i protokollet av den 9.7.2015.


6. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (2015/2729(RSP))

Debatten hölls den 7 juli 2015 (punkt 9 i protokollet av den 7.7.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- József Szájer för PPE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford för ECR-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om parlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Omröstning: punkt 12.5 i protokollet av den 9.7.2015.


7. Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Jemen (2015/2760(RSP))

Debatten hölls den 8 juli 2015 (punkt 12 i protokollet av den 8.7.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015),

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu för PPE-gruppen, om situationen i Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015),

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om situationen i Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015),

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen, om situationen i Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015),

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell för ECR-gruppen, om situationen i Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015),

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Jemen (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Omröstning: punkt 12.6 i protokollet av den 9.7.2015.


8. Hågkomsten av Srebrenica (debatt)

Uttalande av kommissionen: Hågkomsten av Srebrenica (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula och Davor Škrlec.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk och António Marinho e Pinto.

Talare: Günther Oettinger.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om hågkomsten av Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski och Raffaele Fitto för ECR-gruppen, om hågkomsten av Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om hågkomsten av Srebrenica (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose och Biljana Borzan för S&D-gruppen, om hågkomsten av Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná och Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, om hågkomsten av Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om hågkomsten av Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić och Marijana Petir för PPE-gruppen, om hågkomsten av Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.12 i protokollet av den 9.7.2015.


9. Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (ersättare för föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Giovanni La Via för PPE-gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Marit Paulsen för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michèle Rivasi, och Pilar Ayuso, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michèle Rivasi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Günther Oettinger och Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 9.7.2015.


10. Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter (debatt)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället [2014/2256(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: José Blanco López (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Catherine Stihler (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Isabella Adinolfi (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Therese Comodini Cachia för PPE-gruppen, Mary Honeyball för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jean-Marie Cavada för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Joëlle Bergeron för EFDD-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, ställde en fråga ("blått kort") till Joëlle Bergeron, som hon inte besvarade eftersom hon lämnat kammaren, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Tadeusz Zwiefka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, och Dietmar Köster.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas och Luke Ming Flanagan.

Talare: Günther Oettinger och Julia Reda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.9 i protokollet av den 9.7.2015.


11. Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU:s nya strategi för mänskliga rättigheter och demokrati – utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati efter dess inrättande [2014/2231(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 12.10 i protokollet av den 9.7.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe och Paul Rübig.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


12.1. Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle (omröstning)

Betänkande om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle [2014/2208(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0266)


12.2. Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0267)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0267)

Inlägg:

Före omröstningen, Michèle Rivasi om innehållet i betänkandet, och Ashley Fox, efter omröstningen, för att begära att de pågående omröstningarna skulle organiseras annorlunda.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (299 röster för, 310 röster emot och 37 nedlagda röster).


12.3. Att bygga en kapitalmarknadsunion (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0268)


12.4. Den europeiska säkerhetsagendan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0676/2015 och B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0269)


12.5. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 och B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0656/2015

(ersätter B8-0656/2015 och B8-0662/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- József Szájer för PPE-gruppen, och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen

Inlägg:

Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, för att begära att omröstningen skulle flyttas fram till sammanträdesperioden i september, Bas Eickhout som stödde begäran, och Vicky Ford, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (453 röster för, 124 röster emot och 7 nedlagda röster).


12.6. Situationen i Jemen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 och B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0680/2015

(ersätter B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 och B8-0687/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli och Theresa Griffin för S&D-gruppen;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek och Branislav Škripek för ECR-gruppen;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen;

- Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

Antogs (P8_TA(2015)0270)

(Resolutionsförslag B8-0688/2015 bortföll.)

Inlägg:

Javier Couso Permuy, som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 2, vilken inte beaktades då fler än 40 ledamöter motsatte sig den.


12.7. Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (omröstning)

Betänkande om säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet [2014/2229(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0271)


12.8. Översynen av den europeiska grannskapspolitiken (omröstning)

Betänkande om översynen av den europeiska grannskapspolitiken [2015/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0272)

Inlägg:

Eduard Kukan (föredragande), som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 3, vilken beaktades.


12.9. Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället [2014/2256(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0273)

Inlägg:

Mary Honeyball, som föreslog en muntlig ändring av punkt 7, vilken inte beaktades då fler än 40 ledamöter motsatte sig den.

Petri Sarvamaa, som ställde en ordningsfråga.


12.10. Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati (omröstning)

Betänkande om EU:s nya strategi för mänskliga rättigheter och demokrati – utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati efter dess inrättande [2014/2231(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0274)


12.11. Situationen i Burundi (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 10 juni 2015 (punkt 14 i protokollet av den 10.6.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 9 juli 2015 (punkt 4 i protokollet av den 9.7.2015).

Resolutionsförslag B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 och B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0657/2015

(ersätter B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 och B8-0669/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi och Antonio Tajani för PPE-gruppen;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge och Norbert Neuser för S&D-gruppen;

- Charles Tannock och Mark Demesmaeker för ECR-gruppen;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi och Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0275)

Inlägg:

Louis Michel, som föreslog en muntlig ändring av punkt 2, vilken beaktades.


12.12. Hågkomsten av Srebrenica (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 och B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0716/2015

(ersätter B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 och B8-0722/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić och Marijana Petir för PPE-gruppen;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea och Demetris Papadakis för S&D-gruppen;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba och Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen;

Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto och Eleonora Evi

Antogs (P8_TA(2015)0276)

Inlägg:

Ivan Jakovčić, som föreslog två muntliga ändringsförslag efter punkt 6, vilka beaktades.


13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 8 juli 2015)

Betänkande Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula och Miguel Urbán Crespo

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Betänkande Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó och Jude Kirton-Darling

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Betänkande Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott och Neena Gill

Betänkande Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan och Monica Macovei

Betänkande Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Betänkande Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai och Monica Macovei

Betänkande José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Betänkande Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai och Seán Kelly

Betänkande Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei och Seán Kelly.

(Omröstning: torsdagen den 9 juli 2015)

Betänkande Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling och Seán Kelly

Att bygga en kapitalmarknadsunion - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Den europeiska säkerhetsagendan - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai och Steven Woolfe

Betänkande Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Betänkande Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai och Monica Macovei

Betänkande Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei och Arne Gericke

Betänkande Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai och Monica Macovei


14. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.45 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Nadine Morano meddelade att hon av tekniska skäl inte hade kunnat delta i samtliga omröstningar i går.

°
° ° °

Martina Michels meddelade att hon hade velat rösta emot betänkandet om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder (A8-0041/2015) (punkt 10.61 i protokollet av den 29.4.2015).


16. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tulloch jordbrukslagstiftningen (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt och skälen till antagandet av följande dokument :

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 10 juli 2015.


17. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 7.7.2015.)


17.1. Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar

Resolutionsförslag B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 och B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Marc Tarabella för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo och Krisztina Morvai.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.1 i protokollet av den 9.7.2015.


17.2. Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma

Resolutionsförslag B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 och B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Maria Arena för S&D-gruppen, och Dita Charanzová för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo och Krisztina Morvai.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.2 i protokollet av den 9.7.2015.


17.3. Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab

Resolutionsförslag B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 och B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Monica Macovei för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, som vägrade att besvara en fråga (”blått kort”) från Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius och Fabio Massimo Castaldo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Julie Ward.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.3 i protokollet av den 9.7.2015.


17.4. Situationen för två kristna pastorer i Sudan

Resolutionsförslag B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 och B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat och Ivan Jakovčić redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Seán Kelly, Marek Jurek och Pavel Svoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski och Jonathan Arnott.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.4 i protokollet av den 9.7.2015.


18. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


18.1. Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 och B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0689/2015

(ersätter B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 och B8-0701/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić och Roberta Metsola för PPE-gruppen;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin och Carlos Zorrinho för S&D-gruppen;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder och Philippe De Backer för ALDE-gruppen;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric och Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Marco Zanni för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0277)


18.2. Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 och B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0690/2015

(ersätter B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 och B8-0702/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini och Roberta Metsola för PPE-gruppen;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho och Viorica Dăncilă för S&D-gruppen;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek och Ruža Tomašić för ECR-gruppen;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder och Philippe De Backer för ALDE-gruppen;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

- Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 och B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0703/2015

(ersätter B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 och B8-0712/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho och Viorica Dăncilă för S&D-gruppen;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder och Philippe De Backer för ALDE-gruppen;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen;

- Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0279)

(Resolutionsförslagen B8-0705/2015 och B8-0706/2015 bortföll.)


18.4. Situationen för två kristna pastorer i Sudan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 och B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0707/2015

(ersätter B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 och B8-0715/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská och Roberta Metsola för PPE-gruppen;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho och Viorica Dăncilă för S&D-gruppen;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki och Ruža Tomašić för ECR-gruppen;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen och Filiz Hyusmenova för ALDE-gruppen;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou och Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

- Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0280)

Inlägg:

Marie-Christine Vergiat, som föreslog en muntlig ändring av punkt 8, vilken beaktades.


19. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


20. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
(
Till följd av talmanskonferensens beslut av den 2 juli 2015)

CULT-utskottet

- Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (2015/2139(INI))

- Lära sig EU i skolan (2015/2138(INI))

ECON-utskottet

- Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2015/2140(INI))
(rådgivande utskott: INTA, IMCO)

ENVI-utskottet

- Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald (2015/2137(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)


21. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 7 september 201510 september 2015.


22. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


23. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy