Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 7. september 2015 - Strasbourg

9. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 136)

Parlamendi president teavitas parlamenti, et järgmistele kirjalikele deklaratsioonidele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus.

Kirjalik deklaratsiooni nr 15/2015 turismiteenuste kättesaadavuse kohta, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto ja Cláudia Monteiro de Aguiar

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (7.9.2015 protokollilisa 1).

Kirjalik deklaratsioon nr 17/2015 rinnavähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle ja Miriam Dalli

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (7.9.2015 protokollilisa 2).

Kirjalik deklaratsiooni nr 18/2015 autismi kohta, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto ja Georgios Epitideios

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (7.9.2015 protokollilisa 3).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika