Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 7. syyskuuta 2015 - Strasbourg

9. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla)

Puhemies ilmoitti parlamentille, että parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut seuraavat kirjalliset kannanotot:

Kirjallinen kannanotto 15/2015 esteettömään matkailuun, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto ja Cláudia Monteiro de Aguiar

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 7.9.2015 liite 1).

Kirjallinen kannanotto 17/2015 rintasyövän torjuntaan Euroopan unionissa, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle ja Miriam Dalli

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 7.9.2015 liite 2).

Kirjallinen kannanotto 18/2015 autismiin, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto ja Georgios Epitideios

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 7.9.2015 liite 3).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö