Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras

9. Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių136 straipsnis)

Pirmininkas pranešė Parlamentui, kad šie rašytiniai pareiškimai surinko daugumos Parlamentą sudarančių narių parašus:

Rašytinis pareiškimas Nr. 15/2015 dėl prieinamo turizmo, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto ir Cláudia Monteiro de Aguiar

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (2015 09 07 protokolo 1 priedas).

Rašytinis pareiškimas Nr. 17/2015 dėl kovos su krūties vėžiu Europos Sąjungoje, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle ir Miriam Dalli

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (2015 09 07 protokolo 2 priedas).

Rašytinis pareiškimas Nr. 18/2015 dėl autizmo, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto ir Georgios Epitideios

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (2015 09 07 protokolo 3 priedas).

Teisinė informacija - Privatumo politika