Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 7. septembris - Strasbūra

9. Rakstiskās deklarācijas (Reglamenta 136. pants)

Sēdes vadītājs informēja Parlamentu par to, ka Parlamenta deputātu vairākums ir parakstījis šādas rakstiskās deklarācijas:

Rakstiskā deklarācija Nr. 15/2015 par pieejamu tūrismu, kuru iesnieguši deputāti Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto un Cláudia Monteiro de Aguiar.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (7.9.2015. protokola 1. pielikums ).

Rakstiskā deklarācija Nr. 17/2015 par cīņu pret krūts vēzi Eiropas Savienībā, kuru iesnieguši deputāti Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle un Miriam Dalli.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (7.9.2015. protokola 2. pielikums ).

Rakstiskā deklarācija Nr. 18/2015 par autismu, kuru iesnieguši deputāti Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Michalis Chrysochoidis, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto un Georgios Epitideios.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (7.9.2015. protokola 3. pielikums ).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika