Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 7. septembra 2015 - Štrasburg

9. Déclarations écrites (článok 136 rokovacieho poriadku)

Predseda informoval Parlament, že tieto písomné vyhlásenia podpísala väčšina všetkých poslancov:

Písomné vyhlásenie č. 15/2015 o dostupnom cestovnom ruchu, ktoré predložili títo poslanci: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto a Cláudia Monteiro de Aguiar.

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku je toto písomné vyhlásenie uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 7.9.2015).

Písomné vyhlásenie č. 17/2015 o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii, ktoré predložili títo poslanci: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle a Miriam Dalli.

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku je toto písomné vyhlásenie uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 2 zápisnice zo dňa 7.9.2015).

Písomné vyhlásenie č. 18/2015 o autizme, ktoré predložili títo poslanci: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto a Georgios Epitideios.

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku je toto písomné vyhlásenie uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 3 zápisnice zo dňa 7.9.2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia