Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg

9. Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaringar hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

Skriftlig förklaring nr 15/2015 om tillgänglig turism, ingiven av följande ledamöter: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto och Cláudia Monteiro de Aguiar

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 1 i protokollet av den 7.9.2015).

Skriftlig förklaring nr 17/2015 om kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen, ingiven av följande ledamöter: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle och Miriam Dalli

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 2 i protokollet av den 7.9.2015).

Skriftlig förklaring nr 18/2015 om autism, ingiven av följande ledamöter: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto och Georgios Epitideios

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 3 i protokollet av den 7.9.2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy