Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 7. septembris - Strasbūra

10. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

Atbildīgās komitejas ir iesniegušas turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

- kļūdu labojums (P7_TA(2012)0241(COR02)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA(2012)0241) (OV C 332 E, 15.11.2013., 127. lpp.)) (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) INTA komiteja;

- kļūdu labojumi (P7_TA(2013)0491(COR02)) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA(2013)0491)) – (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); (P7_TA(2013)0490(COR02) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA(2013)0490)) – (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); (P7_TA(2013)0492(COR03)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA(2013)0492)) – (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); (P7_TA(2013)0494(COR02)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1310/2013, ar ko nosaka konkrētus pārejas posma noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā (OV L 347, 20.12.2013., 865. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu (P7_TA(2013)0494) – (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) – AGRI komiteja.

Kļūdu labojumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl”.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc to izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par tiem balsot.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika