Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 7. september 2015 - Strasbourg

10. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

- popravek P7_TA(2012)0241(COR02) Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (UL L 303 z dne 31.10.2012, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 13. junija 2012 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2012)0241 (UL C 332 E z dne 15.11.2013, str. 127) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - odbor INTA

- popravki P7_TA(2013)0491(COR02) Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347 z dne 20.12.2013, str. 487) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2013)0491) - (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347 z dne 20.12.2013, str. 549) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347 z dne 20.12.2013, str. 671) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 347 z dne 20.12.2013, str. 865) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - odbor AGRI.

Popravki so na voljo na strani Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v štiriindvajsetih urah ne zahteva glasovanja o njih.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov