Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg

10. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

- rättelse P7_TA(2012)0241(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1) Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2012 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2012)0241) (EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 127) COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - INTA-utskottet

- rättelser P7_TA(2013)0491(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande avrådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487) Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2013)0490) COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande om förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2013)0492) COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 2014 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 865) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - AGRI-utskottet.

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy