Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 7. syyskuuta 2015 - Strasbourg

13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston osalta (C(2015)04538 – 2015/2776(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

vastustamisen määräaika: jatkettu kahdella kuukaudella neuvoston pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta (C(2015)04539 – 2015/2775(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

vastustamisen määräaika: jatkettu kahdella kuukaudella neuvoston pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä Euroopanmaatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 1848/2006 kumoamisesta (C(2015)04540 – 2015/2774(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen osalta (C(2015)04541 – 2015/2777(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu päätös ilmanvaihtokanavien ja -putkien suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmennukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti sovellettavista järjestelmistä (C(2015)04550 – 2015/2778(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta (C(2015)04562 – 2015/2773(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta (C(2015)04625 – 2015/2779(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttamisesta vuoden 2012 jälkeen tapahtuvan Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta (C(2015)04676 – 2015/2800(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus kasvinviljelytilastoista 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 543/2009 muuttamisesta (C(2015)04722 – 2015/2799(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä rahoitusoikaisujen suuruuden määrittämisperusteiden ja kiinteämääräisten rahoitusoikaisujen soveltamisperusteiden osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 665/2008 muuttamisesta (C(2015)04833 – 2015/2823(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla riskikeskittymän ja ryhmänsisäisten liiketoimien määritelmien tarkentamisesta ja lisävalvonnan yhteensovittamisesta (C(2015)05067 – 2015/2824(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/1017 täydentämisestä laatimalla indikaattoreiden tulostaulu EU:n takauksen soveltamista varten (C(2015)05176 – 2015/2825(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 viikkoa alkaen vastaanottopäivästä 26. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON (työjärjestyksen 55 artikla), BUDG (työjärjestyksen 55 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä eräitä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (C(2015)05195 – 2015/2822(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2015)05390 – 2015/2826(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 muuttamisesta (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 muuttamisesta sen liitteessä VI lueteltujen 8 artiklan soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (C(2015)05946 – 2015/2831(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta (C(2015)05950 – 2015/2830(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö