Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras

13. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu, ataskaitų teikimo (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėnesiai, paprašius Tarybai.
Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, Sanglaudos fondu ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, ataskaitų teikimo (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėnesiai, paprašius Tarybai.
Perduota atsakingam komitetui: REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis).

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, ataskaitų teikimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, ataskaitų teikimo (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl ventiliacijos kanalams ir vamzdžiams taikomų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 9 d.
Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Kioto protokolo techninio įgyvendinimo po 2012 m. iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 389/2013 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 13 d.
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 543/2009 dėl augalininkystės statistikos (Tekstas svarbus EEE) (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 13 d.
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos dėl finansinių pataisų dydžio nustatymo ir fiksuoto dydžio finansinių pataisų taikymo kriterijų ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB papildoma nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose patikslinamos apibrėžtys ir pateikiamos papildomos rizikos koncentracijos ir grupės vidaus sandorių priežiūros derinimo nuostatos (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/1017 papildomas rezultatų suvestine ES garantijai taikyti (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 savaitės nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 26 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON) (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis), BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis),TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis).

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014, kuriuo nustatomos papildomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012 VI priede nustatytos to reglamento 8 straipsnio taikymo sąlygos (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 28 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II, III ir IV priedai (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 28 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

Teisinė informacija - Privatumo politika