Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg

13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 med särskilda bestämmelser om rapportering av oriktigheter avseende fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av rådet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 med särskilda bestämmelser om rapportering av oriktigheter avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av rådet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: REGI (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med särskilda bestämmelser om rapportering av oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 med särskilda bestämmelser om rapportering av oegentligheter avseende asyl-, migrations- och integrationsfonden och instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade beslut (EU) om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för ventilationskanaler och ventilationsrör i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 9 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet efter 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 av den 18 juni 2009 om skördestatistik (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller kriterier för fastställandet av nivån på finansiella korrigeringar och för tillämpningen av schablonmässiga finansiella korrigeringar, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar definitioner och samordnar den extra tillsynen av riskkoncentration och transaktioner inom det finansiella konglomeratet (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 genom fastställande av en resultattavla över indikatorer för tillämpningen av EU-garantin (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre veckor, från och med mottagandedagen den 26 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: (artikel 55 i arbetsordningen), BUDG (artikel 55 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 med närmare regler som preciserar vissa bestämmelser i unionens tullkodex (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1031/2014 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 978/2012 vad gäller de bestämmelser för tillämpning av artikel 8 som förtecknas i bilaga VI till den förordningen (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy