Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 7 септември 2015 г. - Страсбург

14. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - срок: 27 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения ІІІ и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за гуазатин във или върху определени продукти (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - срок: 1 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, по отношение на някои изисквания за живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - срок: 29 ноември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества от склероции на мораво рогче в определени непреработени зърнени храни и разпоредбите относно мониторинга и докладването (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕO) № 282/2008 относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за установяване на екологичните критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за растежни среди, подобрители на почвата и мулч (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - срок: 10 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) .../... на Комисията от XXX година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, които се отнасят до развитието и здравето на децата (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламентна Комисията относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храните, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на полициклични ароматни въглеводороди в какаови влакна, чипс от банан, хранителни добавки, сушени билки и сушени подправки (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - срок: 16 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на нонилфенолетоксилати (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - срок: 18 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложения IВ и V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (EО) № 1708/2005 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : REGI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 251/2009 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика по отношение на адаптирането на сериите от данни, необходимо след прегледа на класификацията на продуктите по дейности (КПД) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Директива на Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикалите хлорметилизотиазолинон и метилизотиазолинон, както поотделно, така и в съотношение 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Директива на Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала бензизотиазолинон (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Директива на Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала формамид (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изследването за диоксин на масла, мазнини и продукти, получени от тях (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директивана Комисията за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - срок: 27 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от капринова киселина, парафиново масло (CAS 64742-46-7), парафиново масло (CAS 72623-86-0), парафиново масло (CAS 8042-47-5), парафиново масло (CAS 97862-82-3), калциев полисулфид и уреа в определени продукти или върху тях (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - срок: 14 септември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на употребата на железен тартарат като антислепващ агент в солта и нейните заместители (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - срок: 16 септември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите на етиллауроиларгинат (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - срок: 16 септември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на еритритол (E 968) като овкусител в нискоенергийни напитки или ароматизирани напитки без добавена захар (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - срок: 29 септември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 16 и 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - срок: 17 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1983/2003 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка със списъка на целевите главни променливи (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - срок: 21 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Регламент на Комисията за изменение, по отношение на международните счетоводни стандарти 16 и 38, на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - срок: 17 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 11 (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - срок: 17 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на нова функционална група фуражни добавки (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - срок: 29 ноември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изпълнението на съществените изисквания за защита на околната среда (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - срок: 27 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на изпълнението на съществените изисквания за опазване на околната среда (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - срок: 27 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на изискванията за полетни записващи устройства, приспособления за подводно локализиране и системи за проследяване на въздухоплавателни средства (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - срок: 27 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Решение на Комисията за изменение на решения 2009/300/ЕО, 2009/563/ЕО, 2009/894/ЕО, 2011/330/ЕС и 2011/337/ЕС за удължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на някои продукти (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - срок: 25 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти за финансово отчитане 5 и 7 и Международни счетоводни стандарти 19 и 34 (текст от значение за ЕИП) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - срок: 28 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI

Правна информация - Политика за поверителност