Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 7. september 2015 - Strasbourg

14. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - frist: 27. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for guazatinrester i eller på visse produkter (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - frist: 1. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum for så vidt angår visse krav til levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle og af bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - frist: 29. november 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for meldrøjesklerotier i visse typer uforarbejdet korn og bestemmelserne om overvågning og rapportering (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 282/2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - frist: 10. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om tilpasning til den tekniske udvikling af forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i kakaofiber, bananchips, kosttilskud, tørrede urter og tørrede krydderier (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - frist: 16. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår nonylphenolethoxylater (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - frist: 18. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IC og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1708/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for det harmoniserede forbrugerprisindeks (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: REGI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 om statistik over erhvervsstrukturer for så vidt angår tilpasningen af dataserierne efter revisionen af den aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår chloromethylisothiazolinon og methylisothiazolinon, både individuelt og i forholdet 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår benzisothiazolinon (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår formamid (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 for så vidt angår dioxintestning af olier, fedtstoffer og produkter afledt heraf (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - frist: 27. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for caprinsyre, paraffinolie (CAS-nr. 64742 46-7), paraffinolie (CAS-nr. 72623-86-0), paraffinolie (CAS-nr. 8042-47-5), paraffinolie (CAS-nr. 97862-82-3), svovlkalk og urea (urinstof) i eller på visse produkter (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - frist: 14. september 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår anvendelsen af jerntartrat som antiklumpningsmiddel i salt og salterstatninger (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - frist: 16. september 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for ethyllauroylarginat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - frist: 16. september 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af erythritol (E 968) som smagsforstærker i energireducerede drikkevarer eller drikkevarer uden tilsat sukker (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - frist: 29. september 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår international regnskabsstandard 16 og 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - frist: 17. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - frist: 21. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 16 og 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - frist: 17. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 11 (EØS-relevant tekst) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - frist: 17. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af en ny funktionel gruppe af fodertilsætningsstoffer (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - frist: 29. november 2015)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår væsentlige miljøbeskyttelseskrav (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - frist: 27. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår gennemførelsen af væsentlige miljøbeskyttelseskrav (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - frist: 27. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår krav til flyvedatarekordere, undervandslokaliseringsanordninger og flysporingssystemer (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - frist: 27. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2009/300/EF, 2009/563/EF og 2009/894/EF og afgørelse 2011/330/EU og 2011/337/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - frist: 25. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34 (EØS-relevant tekst) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - frist: 28. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik