Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras

14. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - terminas: 2015 m. gruodžio 27 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios guazatino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 1 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų reikalavimų, taikomų gyviems dvigeldžiams moliuskams, dygiaodžiams, gaubtagyviams ir jūrų pilvakojams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles, II priedas ir Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų I priedas (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - terminas: 2015 m. lapkričio 29 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 dėl didžiausios leidžiamosios skalsių skleročių koncentracijos tam tikruose neapdorotuose grūduose ir stebėsenos bei ataskaitų teikimo nuostatų (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą auginimo terpėms, dirvožemio gerinimo medžiagoms ir mulčiui (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 440/2008, nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, susijusius su vaikų vystymusi ir sveikata (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos kakavos skaidulose, bananų traškučiuose, maisto papilduose, džiovintuose prieskoniniuose augaluose ir džiovintuose prieskoniuose (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 16 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl nonilfenoletoksilatų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 18 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC ir V priedai (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujo regioninio suskirstymo laiko eilučių perdavimo (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl duomenų eilučių pritaikymo, atliekamo peržiūrėjus produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA), iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (EB) Nr. 251/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl verslo struktūros statistikos, I priedas (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos direktyva, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis dėl chlormetilizotiazolinono ir metilizotiazolinono, tiek atskirai, tiek santykiu 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos direktyva, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis dėl benzizotiazolinono (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos direktyva, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis dėl formamido (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl aliejaus, riebalų ir iš jų gautų produktų dioksinų tyrimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedas (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams, II priedas (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 27 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedas dėl didžiausios leidžiamosios kaprino rūgšties, parafininės alyvos (CAS 64742 46-7), parafininės alyvos (CAS 72623-86-0), parafininės alyvos (CAS 8042-47-5), parafininės alyvos (CAS 97862-82-3), kalcio polisulfido ir karbamido koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - terminas: 2015 m. rugsėjo 14 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamenta, kuriuo dėl geležies tartrato naudojimo kaip lipnumą reguliuojančios medžiagos druskoje ir jos pakaitaluose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - terminas: 2015 m. rugsėjo 16 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl etilo lauroilarginato (E 243) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - terminas: 2015 m. rugsėjo 16 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl eritritolio (E 968) naudojimo kaip aromato ir skonio stipriklio mažiau kalorijų turinčiuose aromatizuotuose gėrimuose arba becukriuose aromatizuotuose gėrimuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - terminas: 2015 m. rugsėjo 29 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 16-ojo ir 41-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 17 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1983/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 16-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 17 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 11-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 17 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 nuostatos dėl naujos pašarų priedų funkcinės grupės nustatymo (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - terminas: 2015 m. lapkričio 29 d.)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl esminių aplinkos apsaugos reikalavimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 27 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl esminių aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 27 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl skrydžio duomenų savirašių, buvimo vietos po vandeniu nustatymo įtaisų ir orlaivių sekimo sistemų reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 27 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/300/EB, 2009/563/EB, 2009/894/EB, 2011/330/ES ir 2011/337/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 25 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 5-ojo ir 7-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 19-ojo ir 34-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 28 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

Teisinė informacija - Privatumo politika