Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 7. září 2015 - Štrasburk

15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde zvláštní opatření pro Řecko (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Předseda v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultoval s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

PECH, EMPL, BUDG

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Polsku (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Belgii (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Švédsku (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Itálie – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Zpráva o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Zpráva na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (2014/2160(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Zpráva o využití potenciálu výzkumu a inovací v modré ekonomice pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu (2014/2240(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - výbor ENVI - výbor AGRI - Zpravodajka: Renate Sommer - Zpravodajka: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Zpráva o městském rozměru politik EU (2014/2213(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Zpráva o vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce a pracovním příležitostem jako cesta k překonání krize (2014/2235(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Zpráva o rodinných podnicích v Evropě (2014/2210(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o články 1 až 4 protokolu s přihlédnutím k záležitostem týkajícím se justiční spolupráce v trestních věcech (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Zpráva o opatřeních navazujících na evropskou občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“) (2014/2239(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Zpráva o žádosti o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho imunity (2015/2102(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Zpráva ke stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v letech 2013–2014) (2014/2254(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o zmocnění Belgického království a Polské republiky k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) a Rakouské republiky k přistoupení k uvedené úmluvě (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Zpráva o úloze místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce (2015/2004(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Zpráva o profesní dráze žen ve vědě a na vysokých školách a skleněném stropu, na který narážejí (2014/2251(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2015/2119(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše, jménem Evropské unie (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše, jménem Evropské unie (2015/2067(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Zpráva o podpoře podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (2015/2006(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků (2014/2234(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Zpráva o zprávě o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (2014/2255(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Zpráva k třicáté a třicáté první výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU (2012–2013) (2014/2253(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o záležitosti týkající se sociální politiky (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Zpráva o EHP-Švýcarsku: překážkách ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu (2015/2061(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Zpráva o provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a cesta k udržitelné mobilitě (2015/2005(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Zpráva o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Právní upozornění - Ochrana soukromí