Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 7. september 2015 - Strasbourg

15. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, havde hørt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

PECH, EMPL, BUDG

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af den dato, fra hvilken afgørelse 2008/633/RIA om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger har virkning (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodification) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobiliseringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Tyskland — EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien — EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Italien – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) – IMCO - Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Betænkning om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse (2014/2250(INI)) - FEMM - Ordfører: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Betænkning På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa (2014/2149(INI)) - CULT - Ordfører: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Betænkning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (2014/2160(INI)) - FEMM - Ordfører: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Betænkning om udnyttelse af potentialet i forskning og innovation i den blå økonomi til at skabe vækst og beskæftigelse (2014/2240(INI)) - ITRE - Ordfører: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kloning af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes og reproduceres til landbrugsformål (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI - AGRI - Ordfører: Renate Sommer - Ordfører: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Betænkning om den bymæssige dimension af EU's politikker (2014/2213(INI)) - REGI - Ordfører: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Betænkning om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede: at matche færdigheder og kvalifikationer med efterspørgsel og jobmuligheder som en måde at komme ud af krisen på (2014/2235(INI)) - EMPL - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Betænkning om familieforetagender i Europa (2014/2210(INI)) - ITRE - Ordfører: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL - Ordfører: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 med hensyn til artikel 1-4 i protokollen for så vidt angår spørgsmål vedrørende retligt samarbejde i straffesager (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE - Ordfører: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen med henblik på vedtagelsen af visse foranstaltninger (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON - Ordfører: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Betænkning om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") (2014/2239(INI)) - ENVI - Ordfører: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2102(IMM)) - JURI - Ordfører: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) (2014/2254(INI)) - LIBE - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af henholdsvis Kongeriget Belgien og Republikken Polen til at ratificere og Republikken Østrig til at tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Betænkning om de lokale myndigheders rolle i udviklingslandene i forbindelse med udviklingssamarbejde (2015/2004(INI)) - DEVE - Ordfører: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH - Ordfører: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Betænkning om kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen og de glaslofter, de støder på (2014/2251(INI)) - FEMM - Ordfører: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2015/2119(INI)) - PECH - Ordfører: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union af protokollen om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA - Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Unions af protokollen om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (2015/2067(INI)) - INTA - Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Betænkning om fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (2015/2006(INI)) - CULT - Ordfører: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Betænkning om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik (2014/2234(INI)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Betænkning om Rapport om gennemførelsen, resultaterne og den samlede vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (2014/2255(INI)) - EMPL - Ordfører: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Betænkning om 30. og 31. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2012-2013) (2014/2253(INI)) - JURI - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 for så vidt angår spørgsmål vedrørende socialpolitik (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL - Ordfører: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Betænkning om EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked (2015/2061(INI)) - IMCO - Ordfører: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- *Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE - Ordfører: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Betænkning om gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen frem mod bæredygtig mobilitet (2015/2005(INI)) - TRAN - Ordfører: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Betænkning om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed (2014/2236(INI)) - EMPL - Ordfører: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO - Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik