Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras

15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

BUDG, ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Graikijai skirtų specialių priemonių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo pasikonsultavo su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

PECH, EMPL, BUDG

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo nustatoma Sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais taikymo pradžios data, projektas (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje pradžios projektas (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje pradžios projektas (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje pradžios projektas (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Vokietijos paraiška – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Pranešimas dėl galių mergaitėms suteikimo ES pasitelkiant švietimą (2014/2250(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Pranešimas dėl integruoto požiūrio į Europos kultūros paveldą 2014/2149(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Pranešimas 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo taikymas 2014/2160(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Pranešimas dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų mėlynojoje ekonomikoje potencialo išnaudojimo siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo (2014/2240(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ūkiniais tikslais laikomų ir veisiamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI komitetas - AGRI komitetas - Pranešėja: Renate Sommer - Pranešėja: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Pranešimas dėl įvairių sričių ES politikos miestų dimensijos 2014/2213(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Pranešimas Konkurencingos ES darbo rinkos kūrimas XXI amžiuje: įgūdžių ir kvalifikacijos pritaikymas prie paklausos ir darbo galimybių siekiant atsigauti po krizės (2014/2235(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Pranešimas dėl šeimos verslo įmonių Europoje (2014/2210(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos (EURES) (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolo 1–4 straipsnių nuostatas, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose projekto (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Pranešimas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesnių veiksmų (2014/2239(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą (2015/2102(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2013–2014 m. (2014/2254(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama atitinkamai Belgijos Karalystei ir Lenkijos Respublikai ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties (CMNI), o Austrijos Respublikai prie jos prisijungti, projekto (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Pranešimas dėl vietos valdžios institucijų vaidmens vykdant vystomąjį bendradarbiavimą besivystančiose šalyse (2015/2004(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, sudarymo projekto (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Pranešimas dėl moterų karjeros mokslo srityje ir universitetuose ir stiklo lubų, su kuriomis susiduriama (2014/2251(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, sudarymo projekto (2015/2119(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0236/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis), sudarymo Europos Sąjungos vardu (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis), sudarymo Europos Sąjungos vardu (2015/2067(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Pranešimas dėl jaunimo verslumo skatinimo švietimo ir mokymo priemonėmis (2015/2006(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Pranešimas Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga: rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės link (2014/2234(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Pranešimas dėl ataskaitos dėl 2012-ųjų Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įgyvendinimo, rezultatų ir bendro įvertinimo (2014/2255(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Pranešimas dėl 30-osios ir 31-osios ES teisės taikymo stebėjimo metinių ataskaitų (2012–2013 m.) 2014/2253(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolo nuostatas, susijusias su socialine politika, projekto (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Pranešimas EEE ir Šveicarija: visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtys (2015/2061(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Pranešimas dėl 2011 m. Baltosios knygos dėl transporto politikos įgyvendinimo. Rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai tvaraus judumo link (2015/2005(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Pranešimas dėl socialinio verslumo ir socialinių inovacijų kovojant su nedarbu (2014/2236(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***IIRekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Teisinė informacija - Privatumo politika