Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 7 септември 2015 г. - Страсбург

16. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000079/2015), зададен от Iratxe García Pérez и Catherine Bearder, от името на комисия FEMM, към Комисията: Измерението пол при трафика на хора (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015), зададен от Antonio Tajani и Andreas Schwab, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Dita Charanzová и Reinhard Bütikofer към Комисията: Последващи действия относно Насоките на действие за подпомагане на упражняването на свободните професии (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015), зададен от Thomas Händel, от името на комисия EMPL, към Съвета: Несигурната трудова заетост (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015), зададен от Thomas Händel, от името на комисия EMPL, към Комисията: Несигурната трудова заетост (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).

Правна информация - Политика за поверителност