Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 7 септември 2015 г. - Страсбург

19. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на първата месечна сесия през септември 2015 г. (PE 565.914/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Искане на групата PPE за консултиране на комисията AFET преди да се промени наименованието "Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет" на "Делегация за връзки с Палестина".

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Neoklis Sylikiotis, който се изказа против предложението.

С електронно гласуване (152 гласа „за“, 180 гласа „против“, 42 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

°
° ° °

Искане на групата PPE за приключване на разискванията онводво изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Беларус, с представяне на предложение за резолюция, което да бъде гласувано в четвъртък.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Andrejs Mamikins, който се изказа против предложението.

С електронно гласуване (204 - гласа „за“ 169- гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Срокове за внасяне:

- предложения за резолюция : вторник 8 септември 2015 г. в 10 ч.,
- предложения за изменение и предложения за обща резолюция: сряда, 9 септември 2015 г. в 10 ч.
- предложения за изменение към предложение за обща резолюция: сряда 9 септември 2015 г. в 11 ч. - Гласуване: четвъртък 10 септември 2015 г.

°
° ° °

Искане на групата Verts/ALE за вписване в дневния ред за сряда следобед на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Турция, което да бъде гласувано по време на втората месечна сесия през септември.

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането, Takis Hadjigeorgiou, който го подкрепи, и Cristian Dan Preda, който се изказа против предложението.

С електронно гласуване (153 гласа „за“, 180 гласа „против“, 36 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

°
° ° °

Изказаха се: Guy Verhofstadt, който поиска председателя да направи така, че председателят на Съвета Donald Tusk да присъства на раазискването относно миграциите и бежанците в Европа в сряда сутрин (Председателят съобщи, че вече е отправил покана към председателя на Съвета).

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност