Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2254(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0230/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0230/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0286

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

21. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Η Laura Ferrara παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Ramón Jáuregui Atondo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniela Aiuto (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος επίσης απαντά σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski αλλά αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Beatrix von Storch και Zoltán Balczó, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Soraya Post, Νότης Μαριάς, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia και Daniele Viotti.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Laura Ferrara.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου