Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 7 септември 2015 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Проверка на пълномощията
 8.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 9.Писмени декларации (член 136 от Правилника за дейносттана ЕП)
 10.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Тълкувания на Правилника за дейността на ЕП
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 15.Внесени документи
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 17.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 18.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 19.Ред на работа
 20.Търговията с тюленови продукти ***I (разискване)
 21.Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от процеса през 2014 г. (кратко представяне)
 24.Правата на човека и технологиите в трети държави (кратко представяне)
 25.Защита на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите (кратко представяне)
 26.Семейните предприятия в Европа (кратко представяне)
 27.Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (кратко представяне)
 28.Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (кратко представяне)
 29.За интегриран подход към културното наследство на Европа (кратко представяне)
 30.Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“) (кратко представяне)
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Достъпен туризъм (писмена декларация)
 Приложение 2 - Борба срещу рака на гърдата в Европейския съюз (писмена декларация)
 Приложение 3 - Аутизъм (писмена декларация)
Протокол (285 kb) Списък на присъствалите (60 kb) Приложение 1 (11 kb) Приложение 2 (12 kb) Приложение 3 (12 kb) 
 
Протокол (330 kb) Списък на присъствалите (37 kb)    
 
Протокол (373 kb) Списък на присъствалите (69 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност