Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 9.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού)
 10.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Ερμηνείες του Κανονισμού
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 17.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 18.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 19.Διάταξη των εργασιών
 20.Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I (συζήτηση)
 21.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (σύντομη παρουσίαση)
 24.Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες (σύντομη παρουσίαση)
 25.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της KΓΠ (σύντομη παρουσίαση)
 26.Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 27.Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (σύντομη παρουσίαση)
 28.Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (σύντομη παρουσίαση)
 29.Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (σύντομη παρουσίαση)
 30.Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (σύντομη παρουσίαση)
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 32.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Τουρισμός με δυνατότητα πρόσβασης για όλους (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 3 - Αυτισμός (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (293 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) Παράρτημα 1 (11 kb) Παράρτημα 2 (12 kb) Παράρτημα 3 (13 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (342 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (372 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου