Показалец 
Протокол
PDF 373kWORD 330k
Понеделник, 7 септември 2015 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Проверка на пълномощията
 8.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 9.Писмени декларации (член 136 от Правилника за дейносттана ЕП)
 10.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Тълкувания на Правилника за дейността на ЕП
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 15.Внесени документи
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 17.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 18.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 19.Ред на работа
 20.Търговията с тюленови продукти ***I (разискване)
 21.Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от процеса през 2014 г. (кратко представяне)
 24.Правата на човека и технологиите в трети държави (кратко представяне)
 25.Защита на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите (кратко представяне)
 26.Семейните предприятия в Европа (кратко представяне)
 27.Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (кратко представяне)
 28.Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (кратко представяне)
 29.За интегриран подход към културното наследство на Европа (кратко представяне)
 30.Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“) (кратко представяне)
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Достъпен туризъм (писмена декларация)
 Приложение 2 - Борба срещу рака на гърдата в Европейския съюз (писмена декларация)
 Приложение 3 - Аутизъм (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно историческото изпитание, което представлява за Европа притокът на мигранти, бягащи от войната и преследванията. Той призова дърлжавите членки да надскочат националния егоизъм и да въведат обща европейска политика в областта на предоставянето на убежище и приема на бежанци, съчетана с постоянен механизъм за разпределянето им в Съюза. Наред с това, той отправи благодарност към хората, оказали помощ на бежанците, и счита, че солидарността трябва да бъде ръководното начало на европейската политика в тази област.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Състав на Парламента

Компетентните органи на Италия уведомиха, че Giovanni Toti е бил избран за председател на регионалния съвет на Лигурия.

Поради несъвместимостта на тази длъжност с качеството на член на Европейския парламент, в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, Парламентът, на основание член 4, параграф 4 от Правилника за дейността, обявява мястото за свободно, считано от 10 юли 2015 г.

°
° ° °

Компетентните органи на Австрия уведомиха за назначаването на Karoline Graswander-Hainz като член на Европейския парламент на мястото на Jörg Leichtfried, считано от 9 юли 2015 г.

Компетентните органи на Италия уведомиха за назначаването на Stefano Maullu като член на Европейския парламент на мястото на Giovanni Toti, считано от 13 юли 2015 г.

Компетентните органи на Гърция уведомиха за назначаването на Nikolaos Chountis като член на Европейския парламент на мястото на Emmanouil Glezos, считано от 20 юли 2015 г..

Компетентните органи на Швеция уведомиха за назначаването на Jasenko Selimovic като член на Европейския парламент на мястото на Marit Paulsen, считано от 30 септември 2015 г.

Компетентните органи на Нидерландия уведомиха за назначаването на Auke Zijlstra като член на Европейския парламент на мястото на Hans Jansen, считано от 1 септември 2015 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic et Auke Zijlstra заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


5. Състав на политическите групи

Laurenţiu Rebega вече не е член на групата S&D и се присъедини към групата ENF, считано от 15 юли 2015 г.

Juan Fernando López Aguilar се присъедини към групата S&D, считано от 22 юли 2015 г.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD и ENF следните искания за назначения:

комисия BUDG: Marco Valli вече не е член на комисията.

комисия INTA: Karoline Graswander-Hainz

комисия CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Karoline Graswander-Hainz

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Stefano Maullu

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия: Karoline Graswander-Hainz

Делегация за връзки с Меркосур: Karoline Graswander-Hainz

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия: Nikolaos Chountis

Делегация в Съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Aymeric Chauprade на мястото на Florian Philippot

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Изказа се Yannick Jadot.


7. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Edward Czesak, считано от 11 юни 2015 г..


8. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Компетентите органи на Унгария са представили искане за снемане на парламентарния имунитет на István Ujhelyi във връзка с наказателно производство, заведено Централния районен съд, гр. Пеща.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


9. Писмени декларации (член 136 от Правилника за дейносттана ЕП)

Председателят уведоми Парламента, че следните писмени декларации са събрали подписите на мнозинството на членовете, съставляващи ЕП:

Писмена декларация № 15/2015 относно достъпния туризъм, внесена от следните членове на ЕП: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto и Cláudia Monteiro de Aguiar

В съответствие с член 136 от Правилника за дейността, тази писмена декларация е публикувана в настоящия протокол, заедно с имената на подписалите я лица (приложение 1 от протокола от 7.9.2015 г).

Писмена декларация № 17/2015 относно борбата срещу рака на гърдата в Европейския съюз, внесена от следните членове на ЕП: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle и Miriam Dalli

В съответствие с член 136 от Правилника за дейността, тази писмена декларация е публикувана в настоящия протокол, заедно с имената на подписалите я лица (приложение 2 от протокола от 7.9.2015 г).

Писмена декларация № 18/2015 относно аутизма, внесена от следните членове на ЕП: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto и Georgios Epitideios

В съответствие с член 136 от Правилника за дейността, тази писмена декларация е публикувана в настоящия протокол, заедно с имената на подписалите я лица (приложение 3 от протокола от 7.9.2015 г).


10. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

- поправка P7_TA(2012)0241(COR02) на Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2012 г. с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2012)0241 (OВ C 332E, 15.11.2013 г., стр. 127)) (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - комисия INTA

- поправки P7_TA(2013)0491(COR02) на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2013)0491) (COM(2011)0627 — C7-0340/2011 — COM(2012)0553 — C7-0313/2012 — 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламенти (EИО) № 352/78, (EО) № 165/94, (EC) № 2799/98, (EО) № 814/2000, (EО) № 1290/2005 и (EО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549) (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2013)0490) (COM(2011)0628 —C7-0341/2011 —COM(2012)0551 —C7-0312/2012 —2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на Регламенти (EИО) № 922/72, (EИО) № 234/79, (EО) № 1037/2001 и (EО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2013)0492) (COM(2011)0626 — C7-0339/2011 — COM(2012)0535 — C7-0310/2012 —2011/0281(COD)))); P7_TA(2013)0494(COR02) на Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 865) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2013)0494) (COM(2013)0226 — C7-0104/2013 — 2013/0117(COD)) - комисия AGRI.

Поправките са на разположение на сайта на Европейския парламент (Europarl).

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.


11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 9 септември 2015 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Тълкувания на Правилника за дейността на ЕП

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 130, параграф 3 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

Изразът „по изключение“ трябва да се тълкува в смисъл, че допълнителният въпрос се отнася до въпрос с неотложен характер и че внасянето на този въпрос не може да бъде отложено до следващия месец. Освен това броят на въпросите, внесени съгласно параграф 3, втора алинея, трябва да бъде по-малък от нормата за пет въпроса на месец.“

Ако политическа група или най-малко 40 членове на ЕП не оспорят настоящето тълкуване в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността преди приемането на настоящия протокол, то се счита за прието. В противен случай тълкуването се поставя на гласуване от Парламента.

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 191 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

„Ако е внесено искане за прекъсване или закриване на заседанието, процедурата за гласуване на това искане трябва да бъде започната своевременно. Следва да се използва обичайният начин за обявяване на началото на гласуването в пленарна зала и в съответствие със съществуващата практика следва да се предостави достатъчно време на членовете на ЕП, за да се стигнат до пленарната зала.“

„По аналогия с член152, параграф 2, втората алинея, ако е отхвърлено такова искане, подобно искане не може да бъде внасяно повторно през същия ден. В съответствие с тълкуването на член 22, параграф 1 председателят има право да сложи край на прекомерното използване на искания, внесени съгласно този член.“

Ако политическа група или най-малко 40 членове на ЕП не оспорят настоящето тълкуване в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността преди приемането на настоящия протокол, то се счита за прието. В противен случай тълкуването се поставя на гласуване от Парламента.


13. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Съвета.

Водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.
Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Съвета.
Водеща: REGI (член 54 от Правилника за дейността), EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.
Водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.
Водеща: LIBE

- Делегирано решение на Комисията относно приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на вентилационните въздуховоди и тръби за вентилиране на въздух в съответствие с Регламент(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.
Водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.
Водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 юли 2015 г.
Водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото след 2012 година (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2015 г.
Водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (EO) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009г. относно статистиката за растителните култури (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2015 г.
Водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на критериите за определяне на равнището на финансовите корекции и за прилагане на фиксираните финансови корекции и за изменение на Регламент (ЕО) № 665/2008 на Комисията (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.
Водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на определенията и координиране на допълнителния надзор върху концентрацията на риска и вътрешногруповите сделки (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.

Водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета с установяването на набор от показатели за прилагането на гаранция на ЕС (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 седмици, считано от датата на получаване на 26 август 2015 г.

Водеща: ECON (член 55 от Правилника за дейността), BUDG (член 55 от Правилника за дейността), ITRE (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 55 от Правилника за дейността),

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел определяне на подробни правила за уточняване на някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.

Водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.

Водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014 за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.

Водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за прилагане на член 8, посочени в приложениеVI към него (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 август 2015 г.

Водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема за общи тарифни преференции (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 август 2015 г.

Водеща: INTA


14. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - срок: 27 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения ІІІ и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за гуазатин във или върху определени продукти (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - срок: 1 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, по отношение на някои изисквания за живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - срок: 29 ноември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества от склероции на мораво рогче в определени непреработени зърнени храни и разпоредбите относно мониторинга и докладването (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕO) № 282/2008 относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за установяване на екологичните критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за растежни среди, подобрители на почвата и мулч (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - срок: 10 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) .../... на Комисията от XXX година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, които се отнасят до развитието и здравето на децата (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламентна Комисията относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храните, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на полициклични ароматни въглеводороди в какаови влакна, чипс от банан, хранителни добавки, сушени билки и сушени подправки (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - срок: 16 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на нонилфенолетоксилати (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - срок: 18 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложения IВ и V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (EО) № 1708/2005 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : REGI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 251/2009 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика по отношение на адаптирането на сериите от данни, необходимо след прегледа на класификацията на продуктите по дейности (КПД) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Директива на Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикалите хлорметилизотиазолинон и метилизотиазолинон, както поотделно, така и в съотношение 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Директива на Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала бензизотиазолинон (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Директива на Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала формамид (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изследването за диоксин на масла, мазнини и продукти, получени от тях (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директивана Комисията за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - срок: 27 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от капринова киселина, парафиново масло (CAS 64742-46-7), парафиново масло (CAS 72623-86-0), парафиново масло (CAS 8042-47-5), парафиново масло (CAS 97862-82-3), калциев полисулфид и уреа в определени продукти или върху тях (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - срок: 14 септември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на употребата на железен тартарат като антислепващ агент в солта и нейните заместители (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - срок: 16 септември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите на етиллауроиларгинат (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - срок: 16 септември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на еритритол (E 968) като овкусител в нискоенергийни напитки или ароматизирани напитки без добавена захар (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - срок: 29 септември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - срок: 11 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 16 и 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - срок: 17 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1983/2003 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка със списъка на целевите главни променливи (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - срок: 21 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Регламент на Комисията за изменение, по отношение на международните счетоводни стандарти 16 и 38, на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - срок: 17 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 11 (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - срок: 17 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на нова функционална група фуражни добавки (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - срок: 29 ноември 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изпълнението на съществените изисквания за защита на околната среда (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - срок: 27 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на изпълнението на съществените изисквания за опазване на околната среда (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - срок: 27 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на изискванията за полетни записващи устройства, приспособления за подводно локализиране и системи за проследяване на въздухоплавателни средства (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - срок: 27 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Решение на Комисията за изменение на решения 2009/300/ЕО, 2009/563/ЕО, 2009/894/ЕО, 2011/330/ЕС и 2011/337/ЕС за удължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на някои продукти (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - срок: 25 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти за финансово отчитане 5 и 7 и Международни счетоводни стандарти 19 и 34 (текст от значение за ЕИП) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - срок: 28 октомври 2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI


15. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива2010/30/ЕС (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
В съответствие с член 137(1) и член 138(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG, ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на специфичните мерки за Гърция (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят уведомява, че се е консултирал с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

PECH, EMPL, BUDG

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за определяне на датата на пораждане на действие на Решение 2008/633/ПВР относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Проект на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Германия – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Италия – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***I Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - IMCO - Докладчик: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Доклад относно eманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието (2014/2250(INI)) - FEMM - Докладчик: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Доклад за интегриран подход към културното наследство на Европа (2014/2149(INI)) - CULT - Докладчик: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Доклад относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (2014/2160(INI)) - FEMM - Докладчик: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Доклад относно разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (2014/2240(INI)) - ITRE - Докладчик: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI - AGRI - Докладчик: Renate Sommer - Докладчик: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Доклад относно градското измерение на политиките на ЕС (2014/2213(INI)) - REGI - Докладчик: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Доклад относно създаването на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век: съчетаване на уменията и квалификациите с търсенето и с възможностите за работа като средство за възстановяване от кризата (2014/2235(INI)) - EMPL - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Доклад относно семейните предприятия в Европа (2014/2210(INI)) - ITRE - Докладчик: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL - Докладчик: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Препоръка относно проект за решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокол от 2014 г. към Конвенцията за принудителния труд от 1930 г. на Международната организация на труда във връзка с членове 1—4 от Протокола, по отношение на въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE - Докладчик: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON - Докладчик: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Доклад относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water) (2014/2239(INI)) - ENVI - Докладчик: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике (2015/2102(IMM)) - JURI - Докладчик: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз (2013 – 2014 г.) (2014/2254(INI)) - LIBE - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за разрешаване съответно на Кралство Белгия и на Република Полша да ратифицират Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI) и на Република Австрия да се присъедини към нея (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Доклад относно ролята на местните органи в развиващите се страни по отношение на сътрудничеството за развитие (2015/2004(INI)) - DEVE - Докладчик: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Доклад относно професионалните кариери на жените в рамките на науката и висшето образование и наличието на т.нар. стъклени тавани (2014/2251(INI)) - FEMM - Докладчик: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2015/2119(INI)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA - Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (2015/2067(INI)) - INTA - Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Доклад относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (2015/2006(INI)) - CULT - Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите (2014/2234(INI)) - CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Доклад относно доклада относно прилагането, резултатите и цялостната оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (2014/2255(INI)) - EMPL - Докладчик: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Доклад относно 30-ия и 31-вия годишни доклади относно контрола върху прилагането на правото на ЕС (2012 – 2013 г.) (2014/2253(INI)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола от 2014 г. към Конвенцията за принудителния труд от 1930 г. на Международната организация на труда по отношение на въпроси, свързани със социалната политика (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL - Докладчик: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Доклад относно ЕИП - Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар (2015/2061(INI)) - IMCO - Докладчик: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE - Докладчик: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Доклад Изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност (2015/2005(INI)) - TRAN - Докладчик: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Доклад относно социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата (2014/2236(INI)) - EMPL - Докладчик: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO - Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000079/2015), зададен от Iratxe García Pérez и Catherine Bearder, от името на комисия FEMM, към Комисията: Измерението пол при трафика на хора (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015), зададен от Antonio Tajani и Andreas Schwab, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Dita Charanzová и Reinhard Bütikofer към Комисията: Последващи действия относно Насоките на действие за подпомагане на упражняването на свободните професии (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015), зададен от Thomas Händel, от името на комисия EMPL, към Съвета: Несигурната трудова заетост (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015), зададен от Thomas Händel, от името на комисия EMPL, към Комисията: Несигурната трудова заетост (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечните сесии през февруари, март, април и май, е на разположение на сайта Séance en direct.


18. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз;

- Споразумение между Европейския съюз и Република Вануату за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

- Споразумение между Европейския съюз и Република Тринидад и тобаго за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

- Споразумение между Европейския съюз и Независима държава Самоа за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

- Споразумение между Европейския съюз и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

- Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза;

- Протокол за поправка към споразумението за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство.


19. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на първата месечна сесия през септември 2015 г. (PE 565.914/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Искане на групата PPE за консултиране на комисията AFET преди да се промени наименованието "Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет" на "Делегация за връзки с Палестина".

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Neoklis Sylikiotis, който се изказа против предложението.

С електронно гласуване (152 гласа „за“, 180 гласа „против“, 42 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

°
° ° °

Искане на групата PPE за приключване на разискванията онводво изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Беларус, с представяне на предложение за резолюция, което да бъде гласувано в четвъртък.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Andrejs Mamikins, който се изказа против предложението.

С електронно гласуване (204 - гласа „за“ 169- гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Срокове за внасяне:

- предложения за резолюция : вторник 8 септември 2015 г. в 10 ч.,
- предложения за изменение и предложения за обща резолюция: сряда, 9 септември 2015 г. в 10 ч.
- предложения за изменение към предложение за обща резолюция: сряда 9 септември 2015 г. в 11 ч. - Гласуване: четвъртък 10 септември 2015 г.

°
° ° °

Искане на групата Verts/ALE за вписване в дневния ред за сряда следобед на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Турция, което да бъде гласувано по време на втората месечна сесия през септември.

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането, Takis Hadjigeorgiou, който го подкрепи, и Cristian Dan Preda, който се изказа против предложението.

С електронно гласуване (153 гласа „за“, 180 гласа „против“, 36 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

°
° ° °

Изказаха се: Guy Verhofstadt, който поиска председателя да направи така, че председателят на Съвета Donald Tusk да присъства на раазискването относно миграциите и бежанците в Европа в сряда сутрин (Председателят съобщи, че вече е отправил покана към председателя на Съвета).

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


20. Търговията с тюленови продукти ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Bendt Bendtsen (докладчик по становището на комисията INTA), Janusz Wojciechowski (докладчик по становището на комисията AGRI), Andreas Schwab, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Jiří Pospíšil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner и Jens Nilsson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fredrick Federley, Mark Demesmaeker и Miapetra Kumpula-Natri.

Изказаха се: Karmenu Vella и Cristian-Silviu Buşoi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 8.9.2015 г.


21. Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (разискване)

Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз (2013 – 2014 г.) [2014/2254(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara представи доклада.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказа се Ramón Jáuregui Atondo (докладчик по становището на комисията AFCO).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Daniela Aiuto (докладчик по становището на комисията FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (докладчик по становището на комисията PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, и отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Beatrix von Storch и Zoltán Balczó, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia и Daniele Viotti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Frans Timmermans и Laura Ferrara.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 8.9.2015 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Андрей Ковачев, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár и Jaromír Štětina.


23. Изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от процеса през 2014 г. (кратко представяне)

Доклад относно процедури и практики във връзка с изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от 2014 г. [2015/2040(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias и Jonathan Arnott.

Изказаха се: Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Richard Corbett.

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 8.9.2015 г.


24. Правата на човека и технологиите в трети държави (кратко представяне)

Доклад относно правата на човека и технологиите: отражението на охранителните системи и системите за наблюдение върху правата на човека в трети държави [2014/2232(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake направи представянето.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala и Jonathan Arnott.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 8.9.2015 г.


25. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите (кратко представяне)

Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите [2014/2234(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias и Lefteris Christoforou.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 8.9.2015 г.


26. Семейните предприятия в Европа (кратко представяне)

Доклад относно семейните предприятия в Европа [2014/2210(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal и Barbara Kappel.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.10 от протокола от 8.9.2015 г.


27. Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (кратко представяне)

Доклад относно разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж [2014/2240(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (в качеството на заместник на докладчика) направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott и Barbara Kappel.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 8.9.2015 г.


28. Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (кратко представяне)

Доклад относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение [2015/2006(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott и Ева Паунова.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 8.9.2015 г.


29. За интегриран подход към културното наследство на Европа (кратко представяне)

Доклад относно интегриран подход към културното наследство на Европа [2014/2149(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Ernest Maragall.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.13 от протокола от 8.9.2015 г.


30. Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“) (кратко представяне)

Доклад относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water) [2014/2239(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza и Jonathan Arnott.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 8.9.2015 г.


31. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 565.914/OJMA).


32. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.25 ч.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Габриел, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Приложение 1 - Достъпен туризъм (писмена декларация)

Пишсмена декларация № 15/2015, внесена съгласно член136 от Правилника за дейността от членовете на ЕП Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto и Cláudia Monteiro de Aguiar, относно достъпния туризъм, 1 (точка 9 от протокола от 7.9.2015 г.) и подписана от 387 членове на ЕП.

Текст на писмената декларация

1.   Понастоящем приблизителният брой на хората с увреждания в ЕС е 80 милиона. Достъпът до физическата среда, а така също до информационните и комуникационни технологии може да представлява основна пречка за мобилността им при пътуване и пристигане до тяхната туристическа дестинация.

2.   До 2050 г. броят на хората в Европа на възраст над 65 години ще бъде 3 пъти по-голям от този през 2003 г., а на хората над 80 години – 5 пъти по-голям, което означава възникването на важни предизвикателства пред туризма за голяма част от европейското общество.

3.   Осигуряването на по-голяма достъпност на туризма не е просто социална отговорност, то освен това е в съответствие с целите за социално приобщаване на ЕС и с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от ЕС.

4.   Една нова дейност за достъпен туризъм би могла да представлява важен инструмент за растеж и работни места в сектор, който продължава да бъде до голяма степен не достатъчно обслужван, а така също и в средство за борба с дискриминацията, една от основните ценности на ЕС.

5.   Поради това Комисията се призовава да повиши информираността сред заинтересованите лица и икономическите оператори относно нуждата от подобряване на достъпността при туризма за пътници, които се нуждаят от такава достъпност.

6.   Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се предава на Съвета и на Комисията.

____________

1 В съответствие с член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността, когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я лица, без да обвързва Парламента.

Списък на подписалите лица:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Приложение 2 - Борба срещу рака на гърдата в Европейския съюз (писмена декларация)

Писмена декларация № 17/2015, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, от Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle и Miriam Dalli, относно борбата срещу рака на гърдата в Европейския съюз1 (точка 9 от протокола от 7.9.2015 г.), и подписана от 394 членове на ЕП.

Текст на писмената декларация

1.   Важно е да се провежда мамографски скрининг на национално равнище и да се създадат мултидисциплинарни специализирани звена по рак на гърдата до крайния срок през 2016 г., както призовава Европейският парламент в резолюциите си от 2003 и 2006 г. и в съответствие с изискванията на Европейските насоки за гарантиране на качеството на скрининга и диагностиката на рака на гърдата (4-то издание), за да се намали смъртността сред пациентките с рак на гърдата – 91 495 жени в ЕС са починали вследствие на рак на гърдата през 2012 г.

2.   Сред стотиците хиляди жени, които биват диагностицирани с рак на гърдата всяка година – 367 090 през 2012 г. – тези с метастазен рак на гърдата следва да получат достъп до специализираните звена по рак на гърдата и да бъдат лекувани там, а техните постоянни нужди от грижи и психо-социални услуги следва да бъдат координирани и подпомагани от тези звена в съответствие с насоките на ЕС.

3.   Поради това Комисията е приканена да гарантира, че в рамките на нейната инициатива за рака на гърдата ще бъде разработен протокол за акредитация за услугите във връзка с рака на гърдата до 2016 г.; този протокол трябва да гарантира, че програмите за мамографски скрининг и специализираните звена по рак на гърдата отговарят на изискванията на действащите насоки на ЕС, както и на изискванията на тяхната актуализирана версия, която ще бъде изготвена в рамките на инициативата на Европейската комисия за рака на гърдата през 2015 г.

4.   Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се предава на Съвета и на Комисията.

____________

1 В съответствие с член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността, когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я лица, без да обвързва Парламента.

Списък на подписалите лица:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Приложение 3 - Аутизъм (писмена декларация)

Писмена декларация №18/2015, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, от Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto и Georgios Epitideios, относно аутизма1 (точка 9 от протокола от 7.9.2015 г.), и подписана от 418 членове на ЕП.

Текст на писмената декларация

1.   Аутизмът представлява пожизнено сложно разстройство на мозъчните функции, което се проявява в ранно детство, и засяга близо 1 процент от населението. Последиците от аутизма могат да варират от леко до сериозно увреждане на способността на лицето да разбира ежедневната информация, да общува и взаимодейства социално с други хора. Причините за аутизма все още се изследват.

2.   Понастоящем не съществува лечение за аутизма, но е доказано, че ранната и интензивна интервенция може да спомогне за преодоляването на симптомите на аутизма и значително да подобри степента на самостоятелност на хората, страдащи от аутизъм.

3.   Въпреки значението на ранната диагностика за предоставянето на подходящо подпомагане и образование, степента на ранно откриване все още е недостатъчна в цяла Европа.

4.   Комисията и Съветът се призовават да подкрепят прецизното откриване и диагностика на деца и възрастни, страдащи от аутизъм.

5.   Комисията и Съветът се приканват също така да възприемат стратегически и всеобхватен подход в отговор на предизвикателствата, пред които са изправени хората с аутизъм през целия си живот. Европейската стратегия следва да има за цел насърчаване на научноизследователската дейност по въпросите на аутизма, на проучванията за разпространението и на обмена на най-добри практики по отношение на основаващите се на конкретни данни интервенции при децата с аутизъм, както и на услугите за подпомагане и рехабилитация за възрастни.

6.   Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се предава на Съвета и на Комисията.

____________

1 В съответствие с член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността, когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я лица, без да обвързва Парламента.

Списък на подписалите лица:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Правна информация - Политика за поверителност