Seznam 
Zápis
PDF 347kWORD 311k
Pondělí, 7. září 2015 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství v politických skupinách
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 9.Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu)
 10.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Výklady jednacího řádu
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 15.Předložení dokumentů
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 17.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 18.Texty dohod dodané Radou
 19.Plán práce
 20.Obchodování s produkty z tuleňů ***I (rozprava)
 21.Stav dodržování základních práv v EU (2013–2014) (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 (krátké přednesení)
 24.Lidská práva a technologie ve třetích zemích (krátké přednesení)
 25.Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků (krátké přednesení)
 26.Rodinné podniky v Evropě (krátké přednesení)
 27.Výzkum a inovace v modré ekonomice pro vytváření pracovních příležitostí a růstu (krátké přednesení)
 28.Podpora podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (krátké přednesení)
 29.Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (krátké přednesení)
 30.Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water (krátké přednesení)
 31.Pořad jednání příštího denního zasedání
 32.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Přístupný cestovní ruch (písemné prohlášení)
 Příloha 2 – Boj proti rakovině prsu v Evropské unii (písemné prohlášení)
 Příloha 3 –Autismus (písemné prohlášení)


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2015–2016

Dílčí zasedání od 7. do 10. září 2015

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 7. ZÁŘÍ 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k historické zkoušce, kterou pro Evropu představuje příliv uprchlíků prchajících před válkou a pronásledováním. Vyzval členské státy, aby překonaly národní egoismus a zavedly společnou evropskou politiku v oblasti azylu a přijímání uprchlíků doplněnou o stálý mechanismus, který by umožňoval rozdělení uprchlíků v Unii. Poděkoval mimo jiné osobám, které uprchlíkům pomohly, a vyslovil názor, že solidarita by měla být společným jmenovatelem evropské politiky v této oblasti.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Složení Parlamentu

Příslušné italské orgány oznámily, že Giovanni Toti byl zvolen předsedou Regionální rady Ligurie.

Protože je podle čl. 7 odst. 3 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, konstatuje Parlament na základě čl. 4 odst. 4 jednacího řádu uvolnění mandátu s platností ode dne 10. července 2015.

°
° ° °

Příslušné rakouské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Karoline Graswander-Hainz, kterou je nahrazen Jörg Leichtfried, byla s platností od 9. července 2015 zvolena poslankyní Parlamentu.

Příslušné italské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Stefano Maullu, kterým je nahrazen Giovanni Toti, byl s platností od 13. července 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné řecké orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Nikolaos Chountis, kterým je nahrazen Emmanouil Glezos, byl s platností od 20. července 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné švédské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Jasenko Selimovic, kterým je nahrazena Marit Paulsen, byl s platností od 30. září 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné nizozemské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Auke Zijlstra, kterým je nahrazen Hans Jansen, byl s platností od 1. září 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic a Auke Zijlstra v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


5. Členství v politických skupinách

Laurenţiu Rebega již není členem skupiny S&D a od 15. července 2015 se stal členem skupiny ENF.

Juan Fernando López Aguilar se od 22. července 2015 stal členem skupiny S&D.


6. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD a ENF tyto žádosti o jmenování:

výbor BUDG: Marco Valli již není členem

výbor INTA: Karoline Graswander-Hainz

výbor CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Karoline Graswander-Hainz

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Stefano Maullu

Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou: Karoline Graswander-Hainz

Delegace pro vztahy s Mercosurem: Karoline Graswander-Hainz

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko: Nikolaos Chountis

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Aymeric Chauprade, kterým je nahrazen Florian Philippot

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Vystoupil Yannick Jadot.


7. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil s platností ode dne 11. června 2015 platnost mandátu Edwarda Czesaka.


8. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné maďarské orgány předaly v rámci trestního řízení zahájeného před soudem ústředního okresu v Pešti žádost, aby byl István Ujhelyi zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


9. Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu)

Předseda informoval Parlament, že následující písemná prohlášení podepsala většina všech poslanců Parlamentu:

písemné prohlášení č. 15/2015 o přístupném cestovním ruchu, které předložili: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto a Cláudia Monteiro de Aguiar.

Toto písemné prohlášení je v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 7.9.2015).

písemné prohlášení č. 17/2015 o boji proti rakovině prsu v Evropské unii, které předložili: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle a Miriam Dalli.

Toto písemné prohlášení je v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 2 zápisu ze dne 7.9.2015).

písemné prohlášení č. 18/2015 o autismu, které předložili: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto a Georgios Epitideios.

Toto písemné prohlášení je v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 3 zápisu ze dne 7.9.2015).


10. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA(2012)0241(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. června 2012 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2012)0241 (Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 127) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - výbor INTA

- opravy P7_TA(2013)0491(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2013)0491) - (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 865) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - výbor AGRI.

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.


11. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 9. září 2015 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Výklady jednacího řádu

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu čl. 130 odst. 3 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

Výraz „výjimečně“ má být vykládán tak, že dodatečná otázka se týká naléhavé záležitosti, a že s jejím předložením tudíž nelze počkat až do následujícího měsíce. Kromě toho musí být počet otázek předložených podle odst. 3 druhého pododstavce nižší než stanovená kvóta pěti otázek měsíčně.“

Pokud do schválení tohoto zápisu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu nezpochybní výklad jednacího řádu, výklad bude přijat. V případě zpochybnění výkladu o věci hlasuje Parlament.

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu článku 191 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

„Je-li předložena žádost o přerušení nebo ukončení denního zasedání, má se o ní hlasovat bez zbytečného odkladu. Měly by být použity obvyklé prostředky pro oznamování hlasování v plénu a v souladu s dosavadní praxí by poslanci měli mít dostatek času na to, aby se dostali do jednacího sálu.

Je-li žádost zamítnuta, obdobně s ustanovením čl. 152 odst. 2 druhého pododstavce nelze podobnou žádost tentýž den znovu předložit. V souladu s výkladem k čl. 22 odst. 1 má předseda právo zamezit nadužívání možnosti předkládat žádosti podle tohoto článku.“

Pokud do schválení tohoto zápisu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu nezpochybní výklad jednacího řádu, výklad bude přijat. V případě zpochybnění výkladu o věci hlasuje Parlament.


13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (C(2015)04538 – 2015/2776(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Rady.

předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu (C(2015)04539 – 2015/2775(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Rady.

předáno příslušnému výboru: REGI (článek 54 jednacího řádu), EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a kterým se ruší nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 (C(2015)04540 – 2015/2774(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (C(2015)04541 – 2015/2777(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015
předáno příslušnému výboru: LIBE

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na ventilační kanály a potrubí určené k větrání vzduchem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2015)04550 – 2015/2778(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 3 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (C(2015)04562 – 2015/2773(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (C(2015)04625 – 2015/2779(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 9. července 2015
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění Kjótského protokolu po roce 2012 (C(2015)04676 – 2015/2800(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2015
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin (C(2015)04722 – 2015/2799(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o kritéria pro určení úrovně finančních oprav a pro použití paušální sazby finančních oprav, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 665/2008 (C(2015)04833 – 2015/2823(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice koncentrace rizik a transakcí uvnitř skupiny a koordinující doplňkový dozor nad nimi (C(2015)05067 – 2015/2824(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 1 měsíc od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 o srovnávací přehled ukazatelů pro uplatňování záruky EU (C(2015)05176 – 2015/2825(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 3 týdny od data přijetí, tj. 26. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: ECON (článek 55 jednacího řádu), BUDG (článek 55 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (C(2015)05195 – 2015/2822(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (C(2015)05390 – 2015/2826(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o způsoby použití článku 8 uvedené v příloze VI zmíněného nařízení (C(2015)05946 – 2015/2831(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2015)05950 – 2015/2830(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: INTA


14. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - lhůta: 27. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro guazatin v některých produktech a na jejich povrchu (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - lhůta: 1. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o některé požadavky týkající se živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, a příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - lhůta: 29. listopadu 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií v některých nezpracovaných obilovinách a ustanovení o monitorování a předkládání zpráv (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU substrátům, pomocným půdním látkám a mulči (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - lhůta: 10. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v kakaové vláknině, banánových lupíncích, doplňcích stravy, sušených bylinách a sušeném koření (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - lhůta: 16. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o nonylfenol ethoxyláty (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - lhůta: 18. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1708/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON

- Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: REGI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 251/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o úpravu datových souborů po revizi klasifikace produkce podle činností (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON

- Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokud jde o zkoušení obsahu dioxinů v olejích, tucích a výrobcích z nich získaných (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - lhůta: 27. října 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu kaprinovou, parafinový olej (CAS 64742-46-7), parafinový olej (CAS 72623-86-0), parafinový olej (CAS 8042-47-5), parafinový olej (CAS 97862-82-3), polysulfid vápenatý a močovinu v některých produktech a na jejich povrchu (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - lhůta: 14. září 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití vínanu železnatého jako protispékavé látky v soli a jejích náhražkách (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - lhůta: 16. září 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro ethyl-lauroyl-argininát (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - lhůta: 16. září 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití erythritolu (E 968) jako látky zvýrazňující chuť a vůni v ochucených nápojích se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - lhůta: 29. září 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16 a 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - lhůta: 17. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1983/2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových primárních proměnných (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - lhůta: 21. října 2015)
předáno příslušný výbor: EMPL

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16 a 38 (Text s významem pro EHP) (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - lhůta: 17. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 11 (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - lhůta: 17. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - lhůta: 29. listopadu 2015)
předáno příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokud jde o hlavní požadavky na ochranu životního prostředí (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - lhůta: 27. října 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění hlavních požadavků na ochranu životního prostředí (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - lhůta: 27. října 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na letové zapisovače, zařízení na určování polohy pod vodou a systémy sledování letadel (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - lhůta: 27. října 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, 2009/563/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EU a 2011/337/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - lhůta: 25. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 5 a 7 a mezinárodní účetní standardy 19 a 34 (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - lhůta: 28. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI


15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde zvláštní opatření pro Řecko (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Předseda v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultoval s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

PECH, EMPL, BUDG

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Polsku (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Belgii (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Švédsku (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Itálie – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Zpráva o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Zpráva na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (2014/2160(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Zpráva o využití potenciálu výzkumu a inovací v modré ekonomice pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu (2014/2240(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - výbor ENVI - výbor AGRI - Zpravodajka: Renate Sommer - Zpravodajka: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Zpráva o městském rozměru politik EU (2014/2213(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Zpráva o vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce a pracovním příležitostem jako cesta k překonání krize (2014/2235(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Zpráva o rodinných podnicích v Evropě (2014/2210(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o články 1 až 4 protokolu s přihlédnutím k záležitostem týkajícím se justiční spolupráce v trestních věcech (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Zpráva o opatřeních navazujících na evropskou občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“) (2014/2239(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Zpráva o žádosti o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho imunity (2015/2102(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Zpráva ke stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v letech 2013–2014) (2014/2254(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o zmocnění Belgického království a Polské republiky k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) a Rakouské republiky k přistoupení k uvedené úmluvě (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Zpráva o úloze místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce (2015/2004(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Zpráva o profesní dráze žen ve vědě a na vysokých školách a skleněném stropu, na který narážejí (2014/2251(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2015/2119(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše, jménem Evropské unie (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše, jménem Evropské unie (2015/2067(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Zpráva o podpoře podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (2015/2006(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků (2014/2234(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Zpráva o zprávě o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (2014/2255(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Zpráva k třicáté a třicáté první výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU (2012–2013) (2014/2253(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o záležitosti týkající se sociální politiky (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Zpráva o EHP-Švýcarsku: překážkách ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu (2015/2061(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Zpráva o provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a cesta k udržitelné mobilitě (2015/2005(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Zpráva o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000079/2015), kterou pokládají Iratxe García Pérez a Catherine Bearder za výbor FEMM Komisi: Genderový rozměr obchodování s lidmi (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015), kterou pokládají Antonio Tajani a Andreas Schwab za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Dita Charanzová a Reinhard Bütikofer Komisi: Opatření navazující na směry činnosti zaměřené na podporu výkonu svobodných povolání (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Radě: Nejistá zaměstnání (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Nejistá zaměstnání (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním únorovém, prvním a druhém březnovém, prvním a druhém dubnovém a prvním a druhém květnovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


18. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Trinidad a Tobago o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Nezávislým státem Samoa o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Svatým Vincencem a Grenadinami o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o Rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie;

- zápis o opravě Dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru.


19. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního zářijového plenárního zasedání (PE 565.914/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny PPE o konzultaci s výborem AFET předtím, než bude změněn název „Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou“ na „ Delegace pro vztahy s Palestinou“.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Neoklis Sylikiotis proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (152 pro, 180 proti, 42 zdržení se).

°
° ° °

Žádost skupiny PPE, aby byl na závěr prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Bělorusku předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Andrejs Mamikins proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (204 pro, 169 proti, 7 zdržení se).

Lhůty pro předložení:

- návrhy usnesení : úterý 8. září 2015 v 10:00
- pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení: středa 9. září 2015 v 10:00
- pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení: středa 9. září 2015 v 11:00
- hlasování: čtvrtek 10. září 2015

°
° ° °

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo na středeční odpolední pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Turecku. Hlasování by se konalo na druhém zářijovém dílčím zasedání.

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Takis Hadjigeorgiou ve prospěch žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (153 pro, 180 proti, 36 zdržení se).

°
° ° °

Vystoupili: Guy Verhofstadt, který požádal předsedu, aby zajistil, aby se předseda Rady Donald Tusk zúčastnil středeční dopolední rozpravy o migraci a uprchlících v Evropě (předseda oznámil, že již předsedovi Rady zaslal pozvání).

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


20. Obchodování s produkty z tuleňů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Bendt Bendtsen (navrhovatel výboru INTA), Janusz Wojciechowski (navrhovatel výboru AGRI), Andreas Schwab za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker za skupinu EFDD, Franz Obermayr za skupinu ENF, Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner a Jens Nilsson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, Mark Demesmaeker a Miapetra Kumpula-Natri.

Vystoupili: Karmenu Vella a Cristian-Silviu Buşoi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 8.9.2015.


21. Stav dodržování základních práv v EU (2013–2014) (rozprava)

Zpráva ke stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v letech 2013–2014) [2014/2254(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara uvedla zprávu.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupil Ramón Jáuregui Atondo (navrhovatel výboru AFCO).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Daniela Aiuto (navrhovatelka výboru FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (navrhovatelka výboru PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, Péter Niedermüller za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Louis Michel za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, a který odmítl odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Beatrix von Storch a Zoltán Balczó, Gerard Batten za skupinu EFDD, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia a Daniele Viotti.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupili: Frans Timmermans a Laura Ferrara.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 8.9.2015.


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár a Jaromír Štětina.


23. Slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 (krátké přednesení)

Zpráva o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 [2015/2040(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias a Jonathan Arnott.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Richard Corbett.

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 8.9.2015.


24. Lidská práva a technologie ve třetích zemích (krátké přednesení)

Zpráva o „lidských právech a technologiích: dopad systémů narušování a sledování na lidská práva ve třetích zemích“ [2014/2232(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala a Jonathan Arnott.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 8.9.2015.


25. Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků (krátké přednesení)

Zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků [2014/2234(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias a Lefteris Christoforou.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.9 zápisu ze dne 8.9.2015.


26. Rodinné podniky v Evropě (krátké přednesení)

Zpráva o rodinných podnicích v Evropě [2014/2210(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal a Barbara Kappel.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.10 zápisu ze dne 8.9.2015.


27. Výzkum a inovace v modré ekonomice pro vytváření pracovních příležitostí a růstu (krátké přednesení)

Zpráva o využití potenciálu výzkumu a inovací v modré ekonomice pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu [2014/2240(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (zastupující zpravodaje) uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott a Barbara Kappel.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 8.9.2015.


28. Podpora podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (krátké přednesení)

Zpráva o podpoře podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy [2015/2006(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott a Eva Paunova.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.12 zápisu ze dne 8.9.2015.


29. Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (krátké přednesení)

Zpráva na téma „Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“ [2014/2149(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Ernest Maragall.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.13 zápisu ze dne 8.9.2015.


30. Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water (krátké přednesení)

Zpráva o opatřeních navazujících na evropskou občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“) [2014/2239(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza a Jonathan Arnott.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 8.9.2015.


31. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 565.914/OJMA).


32. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Příloha 1 – Přístupný cestovní ruch (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 15/2015 o přístupném cestovním ruchu1 (bod 9 zápisu ze dne 7.9.2015), které v souladu s článkem 136 jednacího řádu předložili Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto a Cláudia Monteiro de Aguiar a které podepsalo 387 poslanců.

Znění písemného prohlášení:

1.   V současné době žije v EU podle odhadů 80 milionů osob se zdravotním postižením; při cestování či při příjezdu na místo dovolené pro ně může velkou překážku představovat přístupnost fyzického prostředí i přístup k informacím a komunikačním prostředkům.

2.   V roce 2050 bude v Evropě ve srovnání s rokem 2003 třikrát více osob starších 65 let a pětkrát více osob starších 80 let, což znamená, že velká část evropské společnosti bude v rámci cestovního ruchu čelit významným problémům.

3.   Zlepšování přístupnosti cestovního ruchu není pouhou sociální odpovědností, ale je rovněž v souladu s cíli EU v oblasti sociálního začlenění a s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou EU ratifikovala.

4.   Nová opatření v oblasti přístupného cestovního ruchu by mohla být důležitým nástrojem růstu a zaměstnanosti v odvětví, ve kterém dosud ve velké míře chybí odpovídající služby, a zároveň bojovat proti diskriminaci, jejíž potírání je jednou ze základních hodnot EU.

5.   Vyzýváme proto Komisi, aby mezi zúčastněnými stranami a hospodářskými subjekty zvyšovala povědomí o potřebě větší přístupnosti v rámci cestovního ruchu pro cestující, kteří ji potřebují.

6.   Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Komisi.

____________

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Evropského parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání spolu se jmény signatářů a předáno příjemcům, aniž by bylo pro Parlament závazné.

Seznam signatářů:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Příloha 2 – Boj proti rakovině prsu v Evropské unii (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 17/2015 o boji proti rakovině prsu v Evropské unii1 (bod 9 zápisu ze dne 7.9.2015), které v souladu s článkem 136 jednacího řádu předložili Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle a Miriam Dalli a které podepsalo 394 poslanců.

Znění písemného prohlášení:

1.   Do konce roku 2016 je důležité zavést celostátní programy mamografického screeningu a zřídit multidisciplinární jednotky specializované na nemoci prsu, jak je vyžadováno v usneseních Evropského parlamentu z let 2003 a 2006 a ve čtvrtém vydání publikace Evropské pokyny pro zajištění kvality při screeningu a diagnostice rakoviny prsu, aby se snížila úmrtnost pacientek s rakovinou prsu – v roce 2012 zemřelo v EU na rakovinu prsu 91 495 žen.

2.   Mezi stovkami tisíc žen, jimž je každý rok diagnostikována rakovina prsu – 367 090 v roce 2012 –, by pacientky s metastatickou rakovinou prsu měly mít přístup k multidisciplinární jednotce specializované na nemoci prsu a být v ní léčeny. Jejich další potřeby, pokud jde o péči, by stejně jako psychologicko-sociální služby měly být koordinovány a podporovány touto jednotkou a být v souladu s obecnými evropskými pokyny.

3.   Komise je proto vyzývána, aby zajistila, že bude v rámci projektu ECIBC (Iniciativa Evropské komise pro rakovinu prsu) do konce roku 2016 předložen akreditační protokol pro služby rakoviny prsu. Tento protokol musí zajistit, aby programy mamografických vyšetření a multidisciplinárních jednotek specializovaných na nemoci prsu splňovaly požadavky stávajících pokynů EU a jejich aktualizované verze, kterou ECIBC v roce 2015 vypracuje.

4.   Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

____________

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Evropského parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání spolu se jmény signatářů a předáno příjemcům, aniž by bylo pro Parlament závazné.

Seznam signatářů:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Příloha 3 –Autismus (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 18/2015 o autismu1 (bod 9 zápisu ze dne 7.9.2015), které v souladu s článkem 136 jednacího řádu předložili Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto a Georgios Epitideios a které podepsalo 418 poslanců.

Znění písemného prohlášení:

1.   Autismus je celoživotní komplexní mozková porucha, která se objeví v raném dětství a postihuje přibližně 1 % populace. Dopady autismu mohou sahat od mírných po vážná poškození schopnosti člověka porozumět každodenním informacím, komunikovat a navazovat sociální interakce s dalšími lidmi. Příčiny autismu jsou stále předmětem zkoumání.

2.   V současnosti neexistuje léčba autismu, bylo ale prokázáno, že včasná a intenzivní intervence může pomoci překonat jeho příznaky a výrazně zlepšit úroveň nezávislosti osob jím postižených.

3.   Navzdory významu časné diagnózy pro poskytování vhodné podpory a vzdělávání včasná detekce v celé Evropě stále chybí.

4.   Vyzýváme Komisi a Radu, aby podporovaly přesnou detekci a diagnózu dětí i dospělých s autismem.

5.   Vyzýváme rovněž Komisi a Radu, aby přijaly strategický a celostní přístup k reakci na obtíže, jimž lidé postižení autismem čelí po celý život. Evropská strategie by měla být zaměřena na povzbuzování výzkumu autismu, prevalenční studie a výměnu osvědčených postupů týkajících se intervencí podložených důkazy u dětí trpících autismem, jakož i pomoci dospělým a služeb na podporu jejich začleňování do běžného života.

6.   Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

____________

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Evropského parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání spolu se jmény signatářů a předáno příjemcům, aniž by bylo pro Parlament závazné.

Seznam signatářů:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právní upozornění - Ochrana soukromí