Indeks 
Protokol
PDF 349kWORD 263k
Mandag den 7. september 2015 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 9.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 136)
 10.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Fortolkning af forretningsordenen
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 17.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 18.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 19.Arbejdsplan
 20.Handel med sælprodukter ***I (forhandling)
 21.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (kortfattet forelæggelse)
 24.Menneskerettigheder og teknologi i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 25.Beskyttelse af EU's finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik (kortfattet forelæggelse)
 26.Familieforetagender i Europa (kortfattet forelæggelse)
 27.Forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse (kortfattet forelæggelse)
 28.Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (kortfattet forelæggelse)
 29.På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa (kortfattet forelæggelse)
 30.Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") (kortfattet forelæggelse)
 31.Dagsorden for næste møde
 32.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Tilgængelig turisme (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - Bekæmpelse af brystkræft i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)
 Bilag 3 - Autisme (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om den historiske prøvelse, som tilstrømningen af migranter på flugt fra krig og forfølgelse er for Europa. Han opfordrede medlemslandene til at overvinde national egoisme og til at iværksætte en fælles europæisk politik for asyl og modtagelse af flygtninge, der skulle understøttes af en permanent mekanisme til fordeling af flygtningene i Unionen. Han takkede desuden de personer, som havde hjulpet flygtninge, og gav udtryk for, at solidaritet burde være den røde tråd i den europæiske politik på dette område.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Giovanni Toti var blevet valgt til leder af Liguriens regionsråd.

Eftersom dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet ikke var foreneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 10. juli 2015.

°
° ° °

De kompetente østrigske myndigheder havde meddelt, at Karoline Graswander-Hainz var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jörg Leichtfried med virkning fra den 9. juli 2015.

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Stefano Maullu var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Giovanni Toti med virkning fra den 13. juli 2015.

De kompetente græske myndigheder havde meddelt, at Nikolaos Chountis var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Emmanouil Glezos med virkning fra den 20. juli 2015.

De kompetente svenske myndigheder havde meddelt, at Jasenko Selimovic var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Marit Paulsen med virkning fra den 30. september 2015.

De kompetente nederlandske myndigheder havde meddelt, at Auke Zijlstra var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Hans Jansen med virkning fra den 1. september 2015.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, deltager Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic og Auke Zijlstra i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. De politiske gruppers sammensætning

Laurenţiu Rebega var ikke længere medlem af S&D-Gruppen og var blevet medlem af ENF-Gruppen med virkning fra den 15. juli 2015.

Juan Fernando López Aguilar var blevet medlem af S&D-Gruppen med virkning fra den 22. juli 2015.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen, S&D-Gruppen, GUE/NGL-Gruppen, EFDD-Gruppen og ENF-Gruppen modtaget anmodninger om følgende ændring og udnævnelser:

BUDG: Marco Valli er ikke længere medlem

INTA: Karoline Graswander-Hainz

CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Karoline Graswander-Hainz

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Stefano Maullu

Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien: Karoline Graswander-Hainz

Delegationen for Forbindelserne med Mercosur: Karoline Graswander-Hainz

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien: Nikolaos Chountis

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Aymeric Chauprade i stedet for Florian Philippot.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

Indlæg af Yannick Jadot.


7. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Edward Czesaks mandat med virkning fra den 11. juni 2015.


8. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De ungarske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for István Ujhelyi i forbindelse med en straffesag ved distriktsdomstolen i Pest.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


9. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 136)

Formanden underrettede Parlamentet om, at følgende skriftlige erklæringer var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer:

Skriftlig erklæring nr. 15/2015 om tilgængelig turisme stillet af Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto og Cláudia Monteiro de Aguiar

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 1 i protokollen af 7.9.2015).


Skriftlig erklæring nr. 17/2015 om
bekæmpelse af brystkræft i Den Europæiske Union stillet af Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle og Miriam Dalli

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 2 i protokollen af 7.9.2015).


Skriftlig erklæring nr. 18/2015 om autisme stillet af Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto og Georgios Epitideios

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 3 i protokollen af 7.9.2015).


10. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P7_TA(2012)0241(COR02) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2012 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2012)0241 (EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 127) - (COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD)) - INTA

- Berigtigelser P7_TA(2013)0491(COR02) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2013)0491) - (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) ); P7_TA(2013)0492(COR03) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1310/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 865) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - AGRI.

Berigtigelserne findes på Europarl.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.


11. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 9. september 2015 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Fortolkning af forretningsordenen

I overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forretningsordenen underrettede formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 130, stk. 3, i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Udtrykket "undtagelsesvis" fortolkes på den måde, at den supplerende forespørgsel vedrører et uopsætteligt anliggende, og at indgivelsen af forespørgslen ikke kan vente til den efterfølgende måned. Desuden skal antallet af forespørgsler, der indgives i medfør af stk. 3, andet afsnit, være mindre end det maksimale antal på fem forespørgsler pr. måned."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 3, gør indsigelse inden godkendelsen af nærværende protokol. I modsat fald forelægges fortolkningen for Parlamentet til afstemning.

I overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forretningsordenen underrettede formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 191 i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Såfremt der fremsættes et forslag om at afbryde eller hæve mødet, indledes afstemningsproceduren for dette forslag uden unødig forsinkelse. De normale metoder til bekendtgørelse af plenarafstemninger finder anvendelse, og medlemmerne får i overensstemmelse med eksisterende praksis tilstrækkelig tid til at nå frem til mødesalen.

Hvis et sådant forslag er blevet forkastet, kan et tilsvarende forslag analogt med artikel 152, stk. 2, andet afsnit, ikke genfremsættes samme dag. I overensstemmelse med fortolkningen af artikel 22, stk. 1, har formanden ret til at standse overdreven brug af forslag fremsat i medfør af denne artikel.

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 3, gør indsigelse inden godkendelsen af nærværende protokol. I modsat fald forelægges fortolkningen for Parlamentet til afstemning.


13. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med DenEuropæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015
Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måneder på Rådets anmodning

Henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015
Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måneder på Rådets anmodning

Henvist til kor. udv.: REGI (forretningsordenens artikel 54), EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 med specifikke bestemmelser for indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015

Henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede afgørelse om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af ventilationskanaler og -rør til luftventilation i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. juli 2015

Henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen efter 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2015

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 543/2009 af 18. juni 2009 om afgrødestatistikker (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår kriterierne for fastlæggelse af niveauet for finansielle korrektioner og for anvendelse af faste korrektioner og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af definitionerne og koordinering af det supplerende tilsyn med risikokoncentration og koncerninterne transaktioner (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/1017 med udarbejdelse af en resultattavle med indikatorer for anvendelse af EU-garantien (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))

Frist for indsigelse: 3 uger, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. august 2015

Henvist til kor. udv.: ECON (forretningsordenens artikel 55), BUDG (forretningsordenens artikel 55), ITRE (forretningsordenens artikel 54),TRAN (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 til præcisering af visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014 om yderligere midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 for så vidt angår bestemmelserne for anvendelse af artikel 8 anført i VI til samme forordning (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. august 2015

Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. august 2015

Henvist til kor. udv.: INTA


14. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - frist: 27. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for guazatinrester i eller på visse produkter (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - frist: 1. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum for så vidt angår visse krav til levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle og af bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - frist: 29. november 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for meldrøjesklerotier i visse typer uforarbejdet korn og bestemmelserne om overvågning og rapportering (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 282/2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - frist: 10. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om tilpasning til den tekniske udvikling af forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i kakaofiber, bananchips, kosttilskud, tørrede urter og tørrede krydderier (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - frist: 16. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår nonylphenolethoxylater (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - frist: 18. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IC og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1708/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for det harmoniserede forbrugerprisindeks (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: REGI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 om statistik over erhvervsstrukturer for så vidt angår tilpasningen af dataserierne efter revisionen af den aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår chloromethylisothiazolinon og methylisothiazolinon, både individuelt og i forholdet 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår benzisothiazolinon (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår formamid (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 for så vidt angår dioxintestning af olier, fedtstoffer og produkter afledt heraf (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - frist: 27. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for caprinsyre, paraffinolie (CAS-nr. 64742 46-7), paraffinolie (CAS-nr. 72623-86-0), paraffinolie (CAS-nr. 8042-47-5), paraffinolie (CAS-nr. 97862-82-3), svovlkalk og urea (urinstof) i eller på visse produkter (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - frist: 14. september 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår anvendelsen af jerntartrat som antiklumpningsmiddel i salt og salterstatninger (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - frist: 16. september 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for ethyllauroylarginat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - frist: 16. september 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af erythritol (E 968) som smagsforstærker i energireducerede drikkevarer eller drikkevarer uden tilsat sukker (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - frist: 29. september 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - frist: 11. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår international regnskabsstandard 16 og 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - frist: 17. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - frist: 21. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 16 og 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - frist: 17. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 11 (EØS-relevant tekst) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - frist: 17. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af en ny funktionel gruppe af fodertilsætningsstoffer (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - frist: 29. november 2015)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår væsentlige miljøbeskyttelseskrav (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - frist: 27. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår gennemførelsen af væsentlige miljøbeskyttelseskrav (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - frist: 27. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår krav til flyvedatarekordere, undervandslokaliseringsanordninger og flysporingssystemer (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - frist: 27. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2009/300/EF, 2009/563/EF og 2009/894/EF og afgørelse 2011/330/EU og 2011/337/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - frist: 25. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34 (EØS-relevant tekst) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - frist: 28. oktober 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI


15. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, havde hørt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

PECH, EMPL, BUDG

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af den dato, fra hvilken afgørelse 2008/633/RIA om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger har virkning (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodification) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobiliseringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Tyskland — EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien — EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Italien – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) – IMCO - Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Betænkning om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse (2014/2250(INI)) - FEMM - Ordfører: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Betænkning På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa (2014/2149(INI)) - CULT - Ordfører: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Betænkning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (2014/2160(INI)) - FEMM - Ordfører: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Betænkning om udnyttelse af potentialet i forskning og innovation i den blå økonomi til at skabe vækst og beskæftigelse (2014/2240(INI)) - ITRE - Ordfører: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kloning af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes og reproduceres til landbrugsformål (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI - AGRI - Ordfører: Renate Sommer - Ordfører: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Betænkning om den bymæssige dimension af EU's politikker (2014/2213(INI)) - REGI - Ordfører: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Betænkning om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede: at matche færdigheder og kvalifikationer med efterspørgsel og jobmuligheder som en måde at komme ud af krisen på (2014/2235(INI)) - EMPL - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Betænkning om familieforetagender i Europa (2014/2210(INI)) - ITRE - Ordfører: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL - Ordfører: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 med hensyn til artikel 1-4 i protokollen for så vidt angår spørgsmål vedrørende retligt samarbejde i straffesager (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE - Ordfører: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen med henblik på vedtagelsen af visse foranstaltninger (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON - Ordfører: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Betænkning om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") (2014/2239(INI)) - ENVI - Ordfører: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2102(IMM)) - JURI - Ordfører: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) (2014/2254(INI)) - LIBE - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af henholdsvis Kongeriget Belgien og Republikken Polen til at ratificere og Republikken Østrig til at tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Betænkning om de lokale myndigheders rolle i udviklingslandene i forbindelse med udviklingssamarbejde (2015/2004(INI)) - DEVE - Ordfører: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH - Ordfører: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Betænkning om kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen og de glaslofter, de støder på (2014/2251(INI)) - FEMM - Ordfører: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2015/2119(INI)) - PECH - Ordfører: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union af protokollen om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA - Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Unions af protokollen om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (2015/2067(INI)) - INTA - Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Betænkning om fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (2015/2006(INI)) - CULT - Ordfører: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Betænkning om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik (2014/2234(INI)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Betænkning om Rapport om gennemførelsen, resultaterne og den samlede vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (2014/2255(INI)) - EMPL - Ordfører: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Betænkning om 30. og 31. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2012-2013) (2014/2253(INI)) - JURI - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 for så vidt angår spørgsmål vedrørende socialpolitik (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL - Ordfører: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Betænkning om EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked (2015/2061(INI)) - IMCO - Ordfører: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- *Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE - Ordfører: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Betænkning om gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen frem mod bæredygtig mobilitet (2015/2005(INI)) - TRAN - Ordfører: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Betænkning om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed (2014/2236(INI)) - EMPL - Ordfører: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO - Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000079/2015) af Iratxe García Pérez og Catherine Bearder for FEMM til Kommissionen: Kønsdimensionerne i menneskehandel (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) af Antonio Tajani og Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen og Dita Charanzová og Reinhard Bütikofer til Kommissionen: Opfølgning af de såkaldte Action Lines for Bolstering the Business of Liberal Professions (indsatsområder til fremme af de liberale erhverv) (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) af Thomas Händel for EMPL til Rådet: Usikre ansættelsesforhold (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) af Thomas Händel for EMPL til Kommissionen: Usikre ansættelsesforhold (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i februar I, marts I og II, april I og II og maj I og II forelå på Europarl.


18. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Trinidad og Tobago om visumfritagelse for kortvarige ophold

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Uafhængige Stat Samoa om visumfritagelse for kortvarige ophold

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Saint Vincent og Grenadinerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

- Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne

- Berigtigelsesprotokol til aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde.


19. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden september I 2015 (PE 565.914/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at høre AFET forud for ændring af navnet på Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd til Delegationen for Forbindelserne med Palæstina.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der talte for anmodnigen, og Neoklis Sylikiotis, der talte imod forslaget.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (152 for, 180 imod, 42 hverken/eller).

°
° ° °

Anmodning fra PPE-Gruppen om af afslutte forhandlingen om redegørelsen ved næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ”Situationen i Hviderusland” med indgivelse af et beslutningsforslag og afstemning herom torsdag.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Andrejs Mamikins, der talte imod forslaget.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (204 for, 169 imod, 7 hverken/eller).

Frister:

- beslutningsforslag : tirsdag den 8. september 2015 kl. 10,
- ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 9. september 2015 kl. 10
- ændringsforslag til det fælles beslutningsforslag: onsdag den 9. september 2015 kl. 11
- Afstemning: torsdag den 10. september 2015

°
° ° °

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at opføre en redegørelse ved næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ”Situationen i Tyrkiet” med afstemning i mødeperioden september II.

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som talte for anmodningen, Takis Hadjigeorgiou, som støttede den, og Cristian Dan Preda, som talte imod forslaget.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (153 for, 180 imod, 36 hverken/eller).

°
° ° °

Talere: Guy Verhofstadt, der opfordrede formanden til at foranledige, at formanden for Rådet, Donald Tusk, ville være til stede under forhandlingen om "Migration og flygtninge i Europa" onsdag formiddag (formanden meddelte, at han allerede havde sendt en indbydelse til formanden for Rådet).

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


20. Handel med sælprodukter ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Bendt Bendtsen (ordfører for udtalelse fra INTA), Janusz Wojciechowski (ordfører for udtalelse fra AGRI), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Jiří Pospíšil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner og Jens Nilsson.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fredrick Federley, Mark Demesmaeker og Miapetra Kumpula-Natri.

Talere: Karmenu Vella og Cristian-Silviu Buşoi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 8.9.2015.


21. Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) (forhandling)

Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara forelagde betænkningen.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Indlæg af Ramón Jáuregui Atondo (ordfører for udtalelse fra AFCO).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Daniela Aiuto (ordfører for udtalelse fra FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (ordfører for udtalelse fra PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, Péter Niedermüller for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, og som afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Beatrix von Storch og Zoltán Balczó, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia og Daniele Viotti.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná og Fabio Massimo Castaldo.

Talere: Frans Timmermans og Laura Ferrara.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 8.9.2015.


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár og Jaromír Štětina.


23. Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 [2015/2040(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias og Jonathan Arnott.

Talere: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Richard Corbett.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 8.9.2015.


24. Menneskerettigheder og teknologi i tredjelande (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om menneskerettigheder og teknologi: Indvirkningen af udspionerings- og overvågningssystemer på menneskerettighederne i tredjelande [2014/2232(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake foretog forelæggelsen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala og Jonathan Arnott.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 8.9.2015.


25. Beskyttelse af EU's finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik [2014/2234(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias og Lefteris Christoforou.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 8.9.2015.


26. Familieforetagender i Europa (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om familieforetagender i Europa [2014/2210(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal og Barbara Kappel.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.10 i protokollen af 8.9.2015.


27. Forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om udnyttelse af potentialet i forskning og innovation i den blå økonomi til at skabe vækst og beskæftigelse [2014/2240(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (for ordføreren) foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott og Barbara Kappel.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 8.9.2015.


28. Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse [2015/2006(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott og Eva Paunova.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 8.9.2015.


29. På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa (kortfattet forelæggelse)

Betænkning På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa [2014/2149(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Ernest Maragall.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 8.9.2015.


30. Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") [2014/2239(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza og Jonathan Arnott.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 8.9.2015.


31. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 565.914/OJMA).


32. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Bilag 1 - Tilgængelig turisme (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 15/2015 indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 136 af Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto og Cláudia Monteiro de Aguiar om tilgængelig turisme1 (punkt 9 i protokollen af 7.9.2015) og underskrevet af 387 medlemmer.

Den skriftlige erklærings ordlyd:

1.   Det skønnes, at der i øjeblikket er 80 millioner mennesker med handicap i EU. Adgang til det fysiske miljø samt til information og kommunikationsmidler kan være en stor hindring for disse personers bevægelighed, når de rejser og ved ankomsten til deres feriedestination.

2.   I 2050 vil der være tre gange så mange mennesker over 65 år i Europa end i 2003 og fem gange så mange over 80 år, hvilket vil indebære vigtige udfordringer for turismen for så vidt angår en stor andel af det europæiske samfund.

3.   At få gjort turismen mere tilgængelig er ikke alene et socialt ansvar. Det er også i overensstemmelse med EU's mål om social inklusion og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, som EU har ratificeret.

4.   En ny foranstaltning vedrørende tilgængelig turisme kunne være et vigtigt redskab til at skabe vækst og arbejdspladser inden for en sektor, hvis potentiale slet ikke er fuldt udnyttet endnu, samtidig med at forskelsbehandling bekæmpes, hvilket er en af EU's grundlæggende værdier.

5.   Kommissionen har derfor opfordret til at øge bevidstheden blandt interessehavere og erhvervsdrivende vedrørende behovet for at gøre turismen mere tilgængelig for rejsende, der har behov for en sådan øget tilgængelighed.

6.   Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Kommissionen.

____________

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.

Liste over underskrivere:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bilag 2 - Bekæmpelse af brystkræft i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 17/2015 indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 136 af Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle og Miriam Dalli om bekæmpelse af brystkræft i Den Europæiske Union1 (punkt 9 i protokollen af 7.9.2015) og underskrevet af 394 medlemmer.

Den skriftlige erklærings ordlyd:

1.   Det er vigtigt, at der indføres landsdækkende mammografiscreening og multidisciplinære specialiserede brystafdelinger inden 2016, sådan som der blev opfordret til i Europa-Parlamentets beslutninger fra henholdsvis 2003 og 2006, og som det kræves i henhold til EU's retningslinjer for kvalitetssikring af brystkræftscreening og -diagnosticering (4. udgave) med henblik på at nedbringe dødeligheden blandt brystkræftpatienter
– i 2012 var der 91495 kvinder, der døde af brystkræft i EU
.

2.   Ud af de hundrede tusinde kvinder, der hvert år diagnosticeres med brystkræft (367090 i 2012), bør de kvinder, der lider af metastisk brystkræft have adgang til og behandles på en specialiseret brystafdeling, og deres løbende behov for pleje og psykosociale tjenester bør koordineres og støttes af den specialiserede brystafdeling i overensstemmelse med EU's retningslinjer.

3.   Kommissionen opfordres derfor til at sikre, at ECIBC-projektet (Kommissionens initiativ vedrørende brystkræft) fører til en akkrediteringsprotokol for brystkræfttjenester inden 2016. Denne protokol skal sikre, at mammografiscreeningsprogrammer og de specialiserede brystafdelinger opfylder kravene i EU's gældende retningslinjer samt kravene i den ajourførte udgave, som ECIBC vil varetage i 2015.

4.   Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og Kommissionen.

____________

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.

Liste over underskrivere:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bilag 3 - Autisme (skriftlig erklæring)

Skrivtlig erklæring nr. 18/2015 indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 136 af Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto og Georgios Epitideios om autisme1 (punkt 9 i protokollen af 7.9.2015) og underskrevet af 418 medlemmer.

Den skriftlige erklærings ordlyd:

1.   Autisme er en livslang kompleks forstyrrelse i hjernen, som viser sig i den tidlige barndom og berører omkring 1% af befolkningen. Virkningerne af autisme strækker sig fra milde til alvorlige svækkelser af en persons evne til at forstå hverdagsinformation, kommunikere og indgå i sociale sammenhænge med andre mennesker. Årsagerne til autisme er stadig ved at blive undersøgt.

2.   Der er pt. ikke muligt at kurere autisme, men det er bevist, at tidlig og intensiv indgriben kan bidrage til at overvinde symptomerne ved autisme og til væsentligt at øge autisters selvstændighed.

3.   Til trods for betydningen af tidlig diagnosticering med henblik på at yde passende støtte og uddannelse, er der fortsat mangler i hele Europa hvad angår tidlig diagnosticering.

4.   Kommissionen og Rådet opfordres til at støtte en præcis opdagelse og diagnose af børn og voksne med autisme.

5.   Kommissionen og Rådet opfordres ligeledes til at vedtage en strategisk og holistisk tilgang for at imødegå de udfordringer, som personer med autisme står over for hele livet. En europæisk strategi bør sigte mod at fremme forskning i autisme, undersøgelser af udbredelsen af autisme og udveksling af bedste praksis med hensyn til evidensbaseret indgriben for så vidt angår børn med autisme samt støtte til og habilitering af voksne autister.

6.   Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og Kommissionen.

____________

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.

Liste over underskrivere:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik