Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 372kWORD 342k
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 9.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού)
 10.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Ερμηνείες του Κανονισμού
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 17.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 18.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 19.Διάταξη των εργασιών
 20.Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I (συζήτηση)
 21.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (σύντομη παρουσίαση)
 24.Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες (σύντομη παρουσίαση)
 25.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της KΓΠ (σύντομη παρουσίαση)
 26.Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 27.Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (σύντομη παρουσίαση)
 28.Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (σύντομη παρουσίαση)
 29.Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (σύντομη παρουσίαση)
 30.Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (σύντομη παρουσίαση)
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 32.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Τουρισμός με δυνατότητα πρόσβασης για όλους (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 3 - Αυτισμός (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την ιστορικών διαστάσεων πρόκληση που συνιστά για την Ευρώπη η εισροή μεταναστών που προσπαθούν να γλυτώσουν από τον πόλεμο και από τις διώξεις. Ο Πρόεδρος καλεί τα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν τους εθνικούς εγωισμούς και να θέσουν σε εφαρμογή μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και υποδοχής των προσφύγων, πλαισιωμένη από μόνιμο μηχανισμό κατανομής των προσφύγων στην Ένωση. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί εξάλλου όλους όσους βοήθησαν τους πρόσφυγες και εκτιμά ότι κοινή συνισταμένη της ευρωπαϊκής πολιτικής στο πεδίο αυτό πρέπει να είναι η αλληλεγγύη.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Giovanni Toti εξελέγη Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Λιγουρίας.

Δεδομένου ότι το εν λόγω αξίωμα, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 3, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εκπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Σώμα, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4, του Κανονισμού του, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με ισχύ από 10ης Ιουλίου 2015.

°
° ° °

Οι αρμόδιες αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Karoline Graswander-Hainz ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Jörg Leichtfried με ισχύ από 9ης Ιουλίου 2015.

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Stefano Maullu ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Giovanni Toti με ισχύ από 13ης Ιουλίου 2015.

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Νίκου Χουντή ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Μανώλη Γλέζου με ισχύ από 20ής Ιουλίου 2015.

Οι αρμόδιες σουηδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Jasenko Selimovic ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Marit Paulsen με ισχύ από 30ής Σεπτεμβρίου 2015.

Οι αρμόδιες ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Auke Zijlstra ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Hans Jansen με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Νίκος Χουντής, Jasenko Selimovic και Auke Zijlstra καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Laurenţiu Rebega δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας S&D διότι έχει προσχωρήσει στην Ομάδα ENF, με ισχύ από 15ης Ιουλίου 2015.

Ο Juan Fernando López Aguilar έχει προσχωρήσει στην Ομάδα S&D, με ισχύ από 22ας Ιουλίου 2015.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD και ENF τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή BUDG: ο Marco Valli δεν είναι πια μέλος.

επιτροπή INTA: Karoline Graswander-Hainz

επιτροπή CULT: Νίκος Χουντής, Stefano Maullu

Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Karoline Graswander-Hainz

Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Stefano Maullu

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας: Karoline Graswander-Hainz

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur): Karoline Graswander-Hainz

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης EΕ-Σερβίας: Νίκος Χουντής

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Aymeric Chauprade αντί του Florian Philippot

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Παρεμβαίνει ο Yannick Jadot.


7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή του Edward Czesak με ισχύ από 11ης Ιουνίου 2015.


8. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες ουγγρικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του István Ujhelyi λόγω ποινικής διαδικασίας που έχει κινηθεί εις βάρος του ενώπιον του δικαστηρίου του κεντρικού δημοτικού διαμερίσματος της Πέστης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


9. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι οι ακόλουθες γραπτές δηλώσεις συγκέντρωσαν τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος:

Γραπτή δήλωση αριθ. 15/2015 σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους, η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto και Cláudia Monteiro de Aguiar

Σύμφωνα με το άρθρο 136, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η γραπτή δήλωση έχει δημοσιευθεί στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2015).

Γραπτή δήλωση αριθ. 17/2015 σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle και Miriam Dalli

Σύμφωνα με το άρθρο 136, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η γραπτή δήλωση έχει δημοσιευθεί στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2015).

Γραπτή δήλωση αριθ. 18/2015 σχετικά με τον αυτισμό, η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Λάμπρο Φουντούλη, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Κώστα Χρυσόγονο, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ελευθέριο Συναδινό, Δημήτρη Παπαδάκη, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Εύα Καϊλή, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto και Γεώργιο Επιτήδειο.

Σύμφωνα με το άρθρο 136, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η γραπτή δήλωση έχει δημοσιευθεί στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2015).


10. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- διορθωτικό P7_TA(2012)0241(COR02) στον κανονισμό (ΕE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2012 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P7_TA(2012)0241 (ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 127) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - επιτροπή INTA

- διορθωτικά P7_TA(2013)0491(COR02) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P7_TA(2013)0491) - (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)P7_TA(2013)0490(COR02) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 549) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)P7_TA(2013)0492(COR03) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)P7_TA(2013)0494(COR02) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 865) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - επιτροπή AGRI.

Τα διορθωτικά διατίθενται στον ιστότοπο Europarl.

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Kανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός εικοσιτεσσάρων ωρών αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία.


11. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Ερμηνείες του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 130, παράγραφος 3 του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

«Η έκφραση «κατ’ εξαίρεση» πρέπει να ερμηνευτεί ότι σημαίνει πως η επιπλέον ερώτηση αφορά ένα επείγον θέμα και ότι η υποβολή της ερώτησης αυτής δεν μπορεί να περιμένει τον επόμενο μήνα. Επιπλέον, ο αριθμός ερωτήσεων που κατατίθενται με βάση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 πρέπει να είναι μικρότερος από το θεσπισμένο όριο των πέντε ερωτήσεων ανά μήνα.»

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, μέχρι την έγκριση των ανά χείρας πρακτικών, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 191 του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

"«Εάν υποβληθεί αίτημα για διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης, η διαδικασία ψηφοφορίας επί του αιτήματος πρέπει να δρομολογείται χωρίς περιττή καθυστέρηση. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα συνήθη μέσα ανακοίνωσης των ψηφοφοριών στην ολομέλεια και, σύμφωνα με την υφιστάμενη πρακτική, πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος στους βουλευτές προκειμένου να μεταβούν στο Ημικύκλιο.

Κατ’ αναλογία προς το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 152 παράγραφος 2, εάν έχει απορριφθεί ένα τέτοιο αίτημα, παρόμοιο αίτημα δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί ξανά κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με την ερμηνεία που έχει δοθεί στο άρθρο 22 παράγραφος 1, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να θέσει τέρμα στην υπέρμετρη χρήση αιτημάτων που υποβάλλονται βάσει αυτού του άρθρου.»

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, μέχρι την έγκριση των ανά χείρας πρακτικών, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.


13. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 8 Ιουλίου 2015

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αίτησης του Συμβουλίου.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: EMPL

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (C(2015)04539 – 2015/2775(DEA)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 8 Ιουλίου 2015

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αίτησης του Συμβουλίου.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 8 Ιουλίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 8 Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τα ισχύοντα συστήματα για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης των αγωγών και σωλήνων αερισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 8 Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότησηκανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 8 Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά τον ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και των κατ’αποκοπή ποσών για την επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 9 Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: EMPL

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2013 όσον αφορά την τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο μετά το 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας όσον αφορά τα κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης και για την εφαρμογή κατ’αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 665/2008 της Επιτροπής (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των ορισμών και τον συντονισμό της συμπληρωματικής εποπτείας της συγκέντρωσης κινδύνων και των συναλλαγών εντός ομίλου (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών για την εφαρμογή της εγγύησης της ΕΕ (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 εβδομάδες από την παραλαβή του εγγράφου στις 26 Αυγούστου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON (άρθρο 55 του Κανονισμού), BUDG (άρθρο 55 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες εξειδίκευσης ορισμένων από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 8 που παρατίθεται στο παράρτημα VI του εν λόγω κανονισμού (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 28 Αυγούστου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IΙ, ΙII και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 28 Αυγούστου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA


14. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όσον αφορά το παράρτημα I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - προθεσμία: 27 Δεκέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όσον αφορά το παράρτημα I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας guazatine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - προθεσμία: 1 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα και τα θαλάσσια γαστερόποδα καθώς και του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - προθεσμία: 29 Νοέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας σε ορισμένα μη μεταποιημένα δημητριακά και τις διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - προθεσμία: 10 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας οι οποίοι διατυπώνονται στα τρόφιμα και αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την απόρριψη της έγκρισης ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται στα τρόφιμα εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες σε ίνες κακάου, τσιπς μπανάνας, συμπληρώματα διατροφής, αποξηραμένα βότανα και αποξηραμένα μπαχαρικά (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - προθεσμία: 16 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά αιθοξυλιωμένες εννεϋλοφαινόλες (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - προθεσμία: 18 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΓ και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: REGI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 251/2009 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων, όσον αφορά την προσαρμογή των σειρών δεδομένων μετά την αναθεώρηση της ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό με την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τις ουσίες χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη και μεθυλισοθειαζολινόνη, τόσο μεμονωμένα όσο και σε αναλογία 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό με την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία βενζοϊσοθειαζολινόνη (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φορμαμίδιο (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της παρουσίας διοξινών στα έλαια, τα λίπη και τα προϊόντα που παράγονται από αυτά (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - προθεσμία: 27 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για το καπρινικό οξύ, το παραφινέλαιο (CAS 64742 46-7), το παραφινέλαιο (CAS 72623-86-0), το παραφινέλαιο (CAS 8042-47-5), το παραφινέλαιο (CAS 97862-82-3), τη θειική άσβεστο και την ουρία μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - προθεσμία: 14 Σεπτέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση τρυγικού σιδήρου ως αντισυσσωματοποιητικού παράγοντα στο αλάτι και τα υποκατάστατά του (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - προθεσμία: 16 Σεπτέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για τoν λαυρικό αργινικό αιθυλεστέρα (Ethyl lauroyl arginate) (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - προθεσμία: 16 Σεπτέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση της ερυθριτόλης (Ε 968) ως ενισχυτικού γεύσης σε αρωματισμένα ποτά με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα ζάχαρα (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - προθεσμία: 29 Σεπτέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 και 41 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - προθεσμία: 17 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1983/2003 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των βασικών μεταβλητών-στόχων (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - προθεσμία: 21 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 και 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - προθεσμία: 17 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - προθεσμία: 17 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση μιας νέας λειτουργικής ομάδας πρόσθετων υλών για ζωοτροφές (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - προθεσμία: 29 Νοέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - προθεσμία: 27 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 όσον αφορά την εφαρμογή βασικών απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - προθεσμία: 27 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις για συσκευές καταγραφής στοιχείων πτήσης, υποβρύχιες συσκευές εντοπισμού και συστήματα ιχνηλάτησης αεροσκαφών (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - προθεσμία: 27 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση των αποφάσεων 2009/300/ΕΚ, 2009/563/ΕΚ, 2009/894/ΕΚ, 2011/330/ΕΕ και 2011/337/ΕΕ, ώστε να παραταθεί η ισχύς των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε ορισμένα προϊόντα (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - προθεσμία: 25 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5 και 7 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - προθεσμία: 28 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI


15. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), και το άρθρο 138(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), και το άρθρο 138(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), και το άρθρο 138(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος έχει διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

PECH, EMPL, BUDG

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης παραγωγής αποτελεσμάτων της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποίηση) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Γερμανία – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση του Βελγίου – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από την Ιταλία – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Έκθεση σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Έκθεση προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη (2014/2149(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (2014/2160(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (2014/2240(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - επιτροπή ENVI - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Renate Sommer - Εισηγήτρια: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ (2014/2213(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση (2014/2235(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο του 2014 της Σύμβασης περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, του 1930, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όσον αφορά τα άρθρα 1 έως 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσον αφορά την εκχώρηση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (2014/2239(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (2014/2254(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Σύσταση που αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται αντιστοίχως το Βασίλειο του Βελγίου και η Δημοκρατία της Πολωνίας να κυρώσουν τη Σύμβαση της Βουδαπέστης για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών (CMNI) και η Δημοκρατία της Αυστρίας να προσχωρήσει σε αυτήν (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Έκθεση σχετικά με το ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (2015/2004(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Ελένη Θεοχάρους (A8-0232/2015)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες (2014/2251(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ (A8-0235/2015)

- Έκθεση που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2015/2119(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (2015/2067(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Έκθεση σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2015/2006(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (2014/2234(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (2014/2255(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Έκθεση σχετικά με την 30ή και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0242/2015)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του 1930, περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας σχετικά με τα θέματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Έκθεση μεθέμα “ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς” (2015/2061(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Έκθεση για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα (2015/2005(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Έκθεση σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας (2014/2236(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000079/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Catherine Bearder, εξ ονόματος της επιτροπή FEMM, προς την Επιτροπή: Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) που κατέθεσαν οι Antonio Tajani και Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová και Reinhard Bütikofer προς την Επιτροπή: Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της επιτροπή EMPL, προς το Συμβούλιο: Επισφαλής απασχόληση (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της επιτροπή EMPL, προς την Επιτροπή: Επισφαλής απασχόληση (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Φεβρουαρίου I, Μαρτίου I και II, Απριλίου I και II, και Μαΐου I και II διατίθεται στο Eurοparl.


18. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρίνινταντ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ανεξάρτητου κράτους της Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης·

- πρακτικό διόρθωσης στη συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.


19. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Σεπτεμβρίου Ι 2015 (PE 565.914/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE για να ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής AFET πριν την τροποποίηση του ονόματος της "Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο" σε "Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη".

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, υπέρ του αιτήματος, και Νεοκλής Συλικιώτης, κατά.

Με ΗΨ (152 υπέρ, 180 κατά, 42 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

°
° ° °

Αίτημα της Ομάδας PPE προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία με κατάθεση πρότασης ψηφίσματος, η οποία θα υποβληθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, υπέρ του αιτήματος, και Andrejs Mamikins κατά.

Με ΗΨ (204 υπέρ, 169 κατά, 7 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Προθεσμία για την κατάθεση:

- προτάσεις ψηφίσματος : Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10.00,
- τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10.00
- τροπολογίες στην κοινή πρόταση ψηφίσματος: Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11.00
- Ψηφοφορία: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

°
° ° °

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE προκειμένου να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος της Τετάρτης δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα την κατάσταση στη Τουρκία, η οποία θα υποβληθεί σε ψηφοφορία στη περίοδο συνόδου Σεπτεμβρίου II.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, υπέρ του αιτήματος, Τάκης Χατζηγεωργίου, επίσης υπέρ, και Cristian Dan Preda, κατά.

Με ΗΨ (153 υπέρ, 180 κατά, 36 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Guy Verhofstadt για να ζητήσει από τον Πρόεδρο να ενεργήσει προκειμένου να παρίσταται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Donald Tusk κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα "Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη" την Τετάρτη το πρωί (Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει απευθύνει πρόσκληση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου).

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


20. Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Ο Cristian-Silviu Buşoi παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bendt Bendtsen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Janusz Wojciechowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jiří Pospíšil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner και Jens Nilsson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fredrick Federley, Mark Demesmaeker και Miapetra Kumpula-Natri.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Cristian-Silviu Buşoi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


21. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Η Laura Ferrara παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Ramón Jáuregui Atondo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniela Aiuto (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος επίσης απαντά σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski αλλά αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Beatrix von Storch και Zoltán Balczó, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Soraya Post, Νότης Μαριάς, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia και Daniele Viotti.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Laura Ferrara.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár και Jaromír Štětina.


23. Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 [2015/2040(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Ο Richard Corbett προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Biljana Borzan, Νότης Μαριάς και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Richard Corbett.

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


24. Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες» [2014/2232(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Η Marietje Schaake προβαίνει στην παρουσίαση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


25. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της KΓΠ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής [2014/2234(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Ο Petri Sarvamaa προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Νότης Μαριάς και Λευτέρης Χριστοφόρου.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


26. Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη [2014/2210(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Η Angelika Niebler προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Ruža Tomašić, Εύα Καϊλή, Juan Carlos Girauta Vidal και Barbara Kappel.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


27. Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης [2014/2240(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0214/2015)

Ο Νεοκλής Συλικιώτης (αναπληρωτής εισηγητής) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott και Barbara Kappel.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


28. Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης [2015/2006(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Η Michaela Šojdrová προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott και Eva Paunova.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


29. Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη [2014/2149(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Ο Mircea Diaconu προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Silvia Costa, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Ernest Maragall.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


30. Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) [2014/2239(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Η Lynn Boylan προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Νότης Μαριάς, Eleonora Forenza και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


31. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 565.914/OJMA).


32. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Παράρτηµα 1 - Τουρισμός με δυνατότητα πρόσβασης για όλους (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ.° 15/2015 που κατατέθηκε, σύμφωνα με το 136 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto και Cláudia Monteiro de Aguiar, σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους1 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2015) και υπεγράφη από 387 βουλευτές.

Κείμενο της γραπτής δήλωσης

1.   Επί του παρόντος υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ. Η πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στην πληροφορία και τα μέσα επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για την κινητικότητά τους όταν ταξιδεύουν και κατά την άφιξή τους στον τόπο διακοπών τους.

2.   Μέχρι το 2050 θα υπάρχουν τρεις φορές περισσότεροι άνθρωποι άνω των 65 στην Ευρώπη σε σχέση με το 2003 και πέντε φορές περισσότεροι άνθρωποι άνω των 80, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικές προκλήσεις για τον τουρισμό για ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

3.   Ο τουρισμός με δυνατότητα πρόσβασης για όλους δεν αποτελεί μόνο κοινωνική ευθύνη αλλά συνάδει και με τους στόχους της ΕΕ για την κοινωνική ένταξη καθώς και με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία έχει επικυρώσει η ΕΕ.

4.   Μία νέα δράση σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους θα έδινε ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση σε έναν τομέα όπου η παροχή υπηρεσιών είναι εξαιρετικά χαμηλή, ενώ θα συνέβαλλε στην καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ.

5.   Η Επιτροπή καλείται, συνεπώς, να ευαισθητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους και τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την ανάγκη για αυξημένη προσβασιμότητα στον τουρισμό από ταξιδιώτες που την χρειάζονται.

6.   Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

____________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.

Κατάσταση υπογραφόντων:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Παράρτηµα 2 - Καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ.° 17/2015 που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle και Miriam Dalli, σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση1 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2015) και υπεγράφη από 394 βουλευτές.

Κείμενο της γραπτής δήλωσης

1.   Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος με μαστογραφία σε εθνικό επίπεδο και η δημιουργία πολυτομεακών εξειδικευμένων μονάδων μαστού (SBU) εντός της προθεσμίας του 2016, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του το 2003 και 2006 και όπως απαιτείται από τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού (4η έκδοση), ώστε να μειωθεί το ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών με καρκίνο του μαστού - 91.495 γυναίκες στην ΕΕ πέθαναν από καρκίνο του μαστού το 2012.

2.   Μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού κάθε χρόνο - 367.090 το 2012 - όσες πάσχουν από μεταστατικό καρκίνο του μαστού, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν θεραπεία σε μια μονάδα SBU, η οποία θα πρέπει να συντονίζει και να υποστηρίζει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, και τις τρέχουσες ανάγκες των ασθενών για περίθαλψη και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες.

3.   Συνεπώς, η Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει ότι το σχέδιο ECIBC (πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καρκίνο του μαστού) θα παραδώσει ένα πρωτόκολλο πιστοποίησης για τις υπηρεσίες για τον καρκίνο του μαστού έως το 2016· το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου με μαστογραφία και οι μονάδες SBU θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυουσών κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ και της επικαιροποιημένης έκδοσης που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου ECIBC το 2015.

4.   Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

____________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς ωστόσο να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.

Κατάσταση υπογραφόντων:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Παράρτηµα 3 - Αυτισμός (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ.° 18/2015 που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Λάμπρο Φουντούλη, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Κώστα Χρυσόγονο, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ελευθέριο Συναδινό, Δημήτρη Παπαδάκη, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Εύα Καϊλή, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto και Γεώργιο Επιτήδειο, σχετικά με τον αυτισμό1 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2015) και υπεγράφη από 418 βουλευτές.

Κείμενο της γραπτής δήλωσης

1.   Ο αυτισμός αποτελεί μία πολύπλοκη εγκεφαλική διαταραχή που είναι ισόβια, εμφανίζεται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και επηρεάζει περίπου το 1 τοις εκατό του πληθυσμού. Οι συνέπειες του αυτισμού κυμαίνονται από μία ήπιας μορφής έως μία πολύ σοβαρή πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου στον τρόπο πρόσληψης και ερμηνείας των πληροφοριών της καθημερινής ζωής, στον τρόπο επικοινωνίας και στην κοινωνική αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα. Τα αίτια του αυτισμού εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

2.   Δεν υπάρχει προς το παρόν θεραπεία για τον αυτισμό, αλλά έχει αποδειχθεί ότι η έγκαιρη και εντατική θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του αυτισμού και να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο ανεξαρτησίας των ατόμων με αυτισμό.

3.   Παρά τη σημασία που αποδίδεται στην έγκαιρη διάγνωση για την παροχή κατάλληλης στήριξης και εκπαίδευσης, η πρώιμη ανίχνευση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς εξακολουθεί να υστερεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

4.   Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να υποστηρίξουν την ακριβή ανίχνευση και διάγνωση σε παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

5.   Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται επίσης να εγκρίνουν μια στρατηγική και ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συναντούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους τα άτομα που πάσχουν από αυτισμό. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική θα πρέπει να επικεντρώνεται στην παροχή κινήτρων για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τον αυτισμό, στην εκπόνηση μελετών επιπολασμού, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις παρεμβάσεις βάσει στοιχείων για τα παιδιά με αυτισμό, καθώς και στην προώθηση υπηρεσιών υποστήριξης και αποκατάστασης για ενήλικους.

6.   Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

____________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.

Κατάσταση υπογραφόντων:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου