Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 337kWORD 261k
Esmaspäev, 7. september 2015 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 9.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 136)
 10.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Kodukorra tõlgendused
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 17.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 18.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 19.Tööplaan
 20.Hülgetoodetega kauplemine ***I (arutelu)
 21.Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Volinikukandidaatide 2014. aasta kuulamistest tehtud järeldused (lühiettekanne)
 24.Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides (lühiettekanne)
 25.ELi finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamine (lühiettekanne)
 26.Pereettevõtted Euroopas (lühiettekanne)
 27.Teadusuuringud ja innovatsioon meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil (lühiettekanne)
 28.Noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu (lühiettekanne)
 29.Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamine (lühiettekanne)
 30.Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmed (lühiettekanne)
 31.Järgmise istungi päevakord
 32.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Turismiteenuste kättesaadavus (kirjalik deklaratsioon)
 2. Lisa - Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 3. Lisa - Autism (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse ajaloolise väljakutse kohta, mida sõja ja tagakiusamise eest põgenev sisserändajate voog Euroopa jaoks kujutab. Ta kutsus liikmesriike üles saama üle rahvuslikust isekusest ja panema paika Euroopa ühtse varjupaiga- ja pagulaste vastuvõtmise poliitika koos alalise mehhanismiga, mis võimaldaks pagulasi liidus jagada. Ta tänas ühtlasi neid, kes on põgenikke aidanud, ja ütles, et solidaarsus peab olema Euroopa poliitikas selles valdkonnas läbiv teema.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud, et Giovanni Toti valiti Liguuria piirkondliku nõukogu esimeheks.

Kuna vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 3 ei saa seda ametit ühitada Euroopa Parlamendi liikme ametiga, otsustas parlament kodukorra artikli 4 lõike 4 alusel alates 10. juulist 2015 selle ametikoha vabastada.

°
° ° °

Austria pädevad ametiasutused on teatanud Jörg Leichtfriedi asemel Karoline Graswander-Hainzi ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 9. juulist 2015.

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud Giovanni Toti asemel Stefano Maullu ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 13. juulist 2015.

Kreeka pädevad ametiasutused on teatanud Emmanouil Glezose asemel Nikolaos Chountise ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 20. juulist 2015.

Rootsi pädevad ametiasutused on teatanud Marit Paulseni asemel Jasenko Selimovici ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 30. septembrist 2015.

Hollandi pädevad ametiasutused on teatanud Hans Janseni asemel Auke Zijlstra ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 1. septembrist 2015.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic ja Auke Zijlstra vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Fraktsioonide koosseis

Laurenţiu Rebega ei ole enam fraktsiooni S&D liige ning ühines 15. juulist 2015 fraktsiooniga ENF.

Juan Fernando López Aguilar ühines fraktsiooniga S&D 22. juulist 2015.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonide PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD ja ENF taotlused järgmiste ametisse nimetamiste kohta:

BUDG-komisjon: Marco Valli ei ole enam liige

INTA-komisjon: Karoline Graswander-Hainz

CULT-komisjon: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegatsioon Euroopa Liidu Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees: Karoline Graswander-Hainz

Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis: Stefano Maullu

Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks: Karoline Graswander-Hainz

Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Karoline Graswander-Hainz

Delegatsioon ELi-Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: Nikolaos Chountis

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Aymeric Chauprade Florian Philippot' asemel

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.

Sõna võttis Yannick Jadot.


7. Volituste kontrollimine

JURI komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Edward Czesaki mandaadi alates 11. juunist 2015.


8. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Ungari pädevad ametiasutused on edastanud István Ujhelyi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses Pesti piirkonnakohtus algatatud kriminaalmenetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


9. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 136)

Parlamendi president teavitas parlamenti, et järgmistele kirjalikele deklaratsioonidele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus.

Kirjalik deklaratsiooni nr 15/2015 turismiteenuste kättesaadavuse kohta, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto ja Cláudia Monteiro de Aguiar

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (7.9.2015 protokollilisa 1).

Kirjalik deklaratsioon nr 17/2015 rinnavähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle ja Miriam Dalli

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (7.9.2015 protokollilisa 2).

Kirjalik deklaratsiooni nr 18/2015 autismi kohta, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto ja Georgios Epitideios

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (7.9.2015 protokollilisa 3).


10. Parandused (kodukorra artikkel 231)

Pädevad komisjonid on esitanud Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta järgmised parandused:

- parandus P7_TA(2012)0241(COR02) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruses (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 303, 31.10.2012, lk 1) (13. juunil 2012. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2012)0241 (ELT C 332 E, 15.11.2013, lk 127)) (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - INTA-komisjon

- parandused P7_TA(2013)0491(COR02) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487) (20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549) (20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671) (20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1310/2013, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses nende kohaldamisega 2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 865) (20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - AGRI-komisjon.

Parandused on kättesaadavad Europarli veebisaidil.

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panemiseks


11. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 9. septembril 2015 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (kodifitseeritud tekst) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Kodukorra tõlgendused

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 130 lõike 3 järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti:

„Mõistet „erandkorras” tuleb tõlgendada nii, et lisaküsimus puudutab kiireloomulist probleemi ja sellise küsimuse esitamist ei saa järgmisse kuusse edasi lükata. Peale selle peab lõike 3 teise lõigu kohaste küsimuste ehk lisaküsimuste arv ühes kuus jääma alla viie küsimuse piirmäära.”

Kui enne käesoleva protokolli kinnitamist mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 226 lõike 3 kohaselt ei vaidlusta, loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 191 järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti:

„Kui on esitatud taotlus istung katkestada või lõpetada, tuleb selle taotluse hääletamise menetlust alustada põhjendamatu viivituseta. Sealjuures tuleks kasutada tavapäraseid mooduseid, millega täiskogu hääletustest teada antakse, ning üldist tava järgides tuleks parlamendiliikmetele jätta piisavalt aega, et nad jõuaksid hääletuseks istungisaali.

Analoogselt artikli 152 lõikes 2 sätestatuga tuleb järgida nõuet, et kui istungi katkestamise või lõpetamise taotlus tagasi lükatakse, ei saa samalaadset taotlust samal päeval enam esitada. Vastavalt kodukorra artikli 22 lõike 1 tõlgendusele on presidendil õigus artikli 191 alusel esitatavate taotluste ülemäärane kasutamine lõpetada.”

Kui enne käesoleva protokolli kinnitamist mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 226 lõike 3 kohaselt ei vaidlusta, loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.


13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014 erisätetega, mis käsitlevad eeskirjade eiramisest teatamist seoses enim puudustkannatavate isikute abistamiseks loodud Euroopa abifondiga (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 lisakuud nõukogu taotluse alusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 erisätetega, mis käsitlevad eeskirjade eiramisest teatamist seoses Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 lisakuud nõukogu taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: REGI (kodukorra artikkel 54), EMPL (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 erisätetega, mis käsitlevad eeskirjade eiramisest teatamist seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondiga, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjonimäärus (EÜ) nr 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 erisätetega, mis käsitlevad eeskirjade eiramisest teatamist seoses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondiga ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendiga (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud otsus, mis käsitleb õhu ventileerimiseks ettenähtud ventilatsioonikanalite ja -torude suhtes kohaldatavaid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2568/91 oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ja asjakohaste analüüsimeetodite kohta (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 9. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2013 seoses Kyoto protokolli tehnilise rakendamisega pärast 2012. aastat (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 543/2009 põllumajanduskultuuride statistika kohta (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses kriteeriumidega finantskorrektsioonide taseme määramiseks ja kindla määraga finantskorrektsioonide kohaldamiseks ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 21. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse riskikontsentratsiooni ja kontsernisiseste tehingute määratlusi ning kooskõlastatakse nende täiendavat järelevalvet (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 21. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/1017, kehtestades ELi tagatise rakendamise eesmärgil näitajate tulemustabeli (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 nädalat alates kättesaamise kuupäevast 26. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON (kodukorra artikkel 55), BUDG (kodukorra artikkel 55), ITRE (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 21. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 21. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1031/2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 21. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 978/2012 seoses artikli 8 kohaldamise tingimustega, mis on loetletud kõnealuse määruse VI lisas (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 28. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) II, III ja IV lisa (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 28. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA


14. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) I lisa (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - tähtaeg: 27. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) I lisa (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III ja V lisa seoses guasatiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - tähtaeg: 1. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 (millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ette nähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks) II lisa teatavate nõuete osas, mis on seotud elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigudega ning määruse (EÜ) nr 2073/2005 (toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta) I lisa (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - tähtaeg: 29. november 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tungaltera sklerootsiumide piirnormidega teatavates töötlemata teraviljades ning seiret ja aruandlust käsitlevate sätetega (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 282/2008 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete kohta (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse kasvusubstraatidele, mullaparandusainetele ja multšile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - tähtaeg: 10. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid tervisealaseid väiteid, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavat tervisealast väidet, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinike piirnormidega kakaokiudude, banaanikrõpsude, toidulisandite, kuivatatud ürtide ja kuivatatud vürtside puhul (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - tähtaeg: 16. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses nonüülfenooletoksülaadiga (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - tähtaeg: 18. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IC ja V lisa (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 251/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 seoses ettevõtluse struktuurstatistika jaoks koostatavate andmesarjadega ning tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamisest tulenevate kohandustega) I lisa (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatavate kemikaalide klorometüülisotiasolinooni ja metüülisotiasolinooni, samuti neid kemikaale suhtes 3:1 sisaldava segu piirnormide vastuvõtmisega (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatava bensisotiasolinooni piirnormide vastuvõtmisega (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatava formamiidi piirnormide vastuvõtmisega (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 II lisa seoses dioksiinide seirega õlides, rasvades ja neist saadud toodetes (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates) II lisa (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - tähtaeg: 27. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kapriinhappe, parafiinõli (CASi nr 64742 46-7), parafiinõli (CASi nr 72623-86-0), parafiinõli (CASi nr 8042-47-5), parafiinõli (CASi nr 97862-82-3), lubiväävli ja uurea jääkide piirnormidega (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - tähtaeg: 14. september 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses raudtartraadi kasutamisega paakumisvastase ainena soolas ja selle asendajates (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - tähtaeg: 16. september 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses etüüllauroüülarginaadi (E 243) spetsifikatsiooniga (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - tähtaeg: 16. september 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses erütritooli (E968) kasutamisega lõhna- ja maitsetugevdajana vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta maitsestatud jookides (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - tähtaeg: 29. september 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 16 ja 41 osas (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - tähtaeg: 17. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1983/2003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses esmaste sihtmuutujate loeteluga (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 16 ja 38 osas (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - tähtaeg: 17. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 11 (EMPs kohaldatav tekst) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - tähtaeg: 17. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 seoses söödalisandite uue funktsionaalrühma loomisega (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - tähtaeg: 29. november 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008 seoses keskkonnakaitse oluliste nõuetega (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - tähtaeg: 27. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 748/2012 seoses keskkonnakaitse oluliste nõuete rakendamisega (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - tähtaeg: 27. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 pardaregistraatorite, veealuse asukoha kindlakstegemise seadmete ja õhusõiduki jälgimise süsteeme käsitlevate nõuete osas (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - tähtaeg: 27. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2009/300/EÜ, 2009/563/EÜ, 2009/894/EÜ, 2011/330/EL ja 2011/337/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - tähtaeg: 25. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 5 ja 7 ning rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS) 19 ja 34 (EMPs kohaldatav tekst) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - tähtaeg: 28. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI


15. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses Kreeka erimeetmetega (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
President konsulteeris vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

PECH, EMPL, BUDG

- Eelnõu: nõukogu rakendusotsus, millega määratakse kindlaks otsuse 2008/633/JSK (mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel) kohaldamise kuupäev (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Eelnõu: nõukogu rakendusotsus sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Poolaga (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Eelnõu: nõukogu rakendusotsus sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Belgiaga (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Eelnõu: nõukogu rakendusotsus sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Rootsiga (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Raport hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta ELis (2014/2250(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Raport Euroopa kultuuripärandi ühtse lähenemisviisi väljatöötamise kohta (2014/2149(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes) kohaldamise kohta (2014/2160(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Raport teadusuuringute ja innovatsiooni potentsiaali vabastamise kohta meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil (2014/2240(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimist (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI komisjon - AGRI komisjon - Raportöör: Renate Sommer - Raportöör: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Raport ELi poliitika linnamõõtme kohta (2014/2213(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Raport konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomise kohta 21. sajandil: oskuste ja kvalifikatsioonide nõudluse ja töövõimalustega vastavusse viimine kui võimalus kriisist väljuda (2014/2235(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Raport pereettevõtete kohta Euroopas (2014/2210(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1930. aasta sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokoll selle artiklite 1–4 osas seoses õigusalast koostööd kriminaalasjades käsitlevate küsimustega (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Raport Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmete kohta (2014/2239(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Raport Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2102(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2013–2014) (2014/2254(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse vastavalt Belgia Kuningriigile ja Poola Vabariigile luba ratifitseerida Budapesti konventsioon kaupade siseveetransporti käsitleva lepingu (CMNI) kohta ja Austria Vabariigile luba sellega ühineda (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Raport arenguriikide kohalike omavalitsuste rolli kohta arengukoostöös (2015/2004(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta protokolli sõlmimiseks, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Raport naiste karjääri kohta teaduses ja ülikoolides ning klaaslae efekti kohta (2014/2251(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimiseks, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2015/2119(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: João Ferreira (A8-0236/2015)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu muutmise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (2015/2067(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Raport noorte ettevõtluse edendamise kohta hariduse ja koolituse kaudu (2015/2006(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamise kohta (2014/2234(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Raport aruande kohta, milles käsitletakse aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) elluviimist, tulemusi ja üldhinnangut (2014/2255(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 30. ja 31. aastaaruande (2012–2013) kohta (2014/2253(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1930. aasta sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokoll sotsiaalpoliitikaga seotud küsimuste osas (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Raport Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi suhete ning siseturu täielikku rakendamist takistavate asjaolude kohta (2015/2061(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Raport 2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamise kohta: vahekokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse suunas (2015/2005(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Raport sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni kohta võitluses tööpuudusega (2014/2236(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000079/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez ja Catherine Bearder FEMM-komisjoni nimel komisjonile: Inimkaubanduse sooline mõõde (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015), mille esitas(id) Antonio Tajani ja Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová ja Reinhard Bütikofer komisjonile: Vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate toetamist käsitleva aruande "Action Lines for Bolstering the Business of Liberal Professions" järelmeetmed (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel nõukogule: Ebakindlad töösuhted (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Ebakindlad töösuhted (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi veebruari I, märtsi I ja II, aprilli I ja II ning mai I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


18. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga;

- Euroopa Liidu ja Vanuatu Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

- Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

- Euroopa Liidu ja Samoa Iseseisvusriigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

- Euroopa Liidu ning Saint Vincenti ja Grenadiinide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

- protokoll, mis on lisatud Euroopa–Vahemere piirkonna lepingule millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel ning milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelist raamlepingut Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta;

- Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu parandusprotokoll.


19. Tööplaan

Jagati välja 2015. aasta septembri I täiskogu istungjärgu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 565.914/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152).

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsioon PPE taotles AFET- komisjoniga konsulteerimist enne nimetuse Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks muutmiseks nimetuseks Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Neoklis Sylikiotis, kes oli selle ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (152 poolt, 180 vastu, erapooletuid 42).

°
° ° °

Fraktsioon PPE taotles komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Valgevene olukorda käsitleva avalduse arutelu lõpus resolutsiooni ettepaneku esitamist, mis pandaks hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Andrejs Mamikins, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (204 poolt, 169 vastu, erapooletuid 7).

Esitamistähtajad:

- resolutsiooni ettepanekud : teisipäev, 8 september 2015 kell 10.00;
- muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: kolmapäev, 9 september 2015 kell 10.00;
- muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepaneku kohta: kolmapäev, 9 september 2015 kell 11.00;
- hääletus: neljapäev, 10. september 2015.

°
° ° °

Fraktsioon Verts/ALE taotles komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Türgi olukorda käsitleva avalduse lisamist kolmapäeva pärastlõunal toimuva istungi päevakorda, et panna see hääletusele septembri II osaistungjärgul.

Sõna võtsid Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Takis Hadjigeorgiou, kes toetas teda, ja Cristian Dan Preda, kes oli ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (153 poolt, 180 vastu, erapooletuid 36).

°
° ° °

Sõna võtsid Guy Verhofstadt, kes palus parlamendi presidendil tagada, et Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk oleks rännet ja pagulasi Euroopas käsitleva arutelu ajal kolmapäeva hommikul kohal (president ütles, et on juba esitanud ülemkogu eesistujale kutse).

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


20. Hülgetoodetega kauplemine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bendt Bendtsen (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Janusz Wojciechowski (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner ja Jens Nilsson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fredrick Federley, Mark Demesmaeker ja Miapetra Kumpula-Natri.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Cristian-Silviu Buşoi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.4.


21. Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) (arutelu)

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara tutvustas raportit.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võttis Ramón Jáuregui Atondo (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Daniela Aiuto (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Soledad Cabezón Ruiz (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, ja kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Beatrix von Storch ja Zoltán Balczó, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia ja Daniele Viotti.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Laura Ferrara.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.6.


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár ja Jaromír Štětina.


23. Volinikukandidaatide 2014. aasta kuulamistest tehtud järeldused (lühiettekanne)

Raport volinikukandidaatide kuulamise menetluste ja tavade kohta ning 2014. aasta kuulamistest tehtud järelduste kohta [2015/2040(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias ja Jonathan Arnott.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Richard Corbett.

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.7.


24. Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides (lühiettekanne)

Raport inimõiguste ja tehnoloogia ning sekkumis- ja jälgimissüsteemide mõju kohta inimõigustele kolmandates riikides [2014/2232(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake tegi ettekande.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.8.


25. ELi finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamine (lühiettekanne)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamise kohta [2014/2234(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias ja Lefteris Christoforou.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.9.


26. Pereettevõtted Euroopas (lühiettekanne)

Raport pereettevõtete kohta Euroopas [2014/2210(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal ja Barbara Kappel.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.10.


27. Teadusuuringud ja innovatsioon meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil (lühiettekanne)

Raport teadusuuringute ja innovatsiooni potentsiaali vabastamise kohta meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil [2014/2240(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (aseraportöör) tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott ja Barbara Kappel.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.11.


28. Noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu (lühiettekanne)

Raport noorte ettevõtluse edendamise kohta hariduse ja koolituse kaudu [2015/2006(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott ja Eva Paunova.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.12.


29. Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamine (lühiettekanne)

Raport Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamise kohta [2014/2149(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Ernest Maragall.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.13.


30. Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmed (lühiettekanne)

Raport Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmete kohta [2014/2239(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.14.


31. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 565.914/OJMA).


32. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


1. Lisa - Turismiteenuste kättesaadavus (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon nr 15/2015, mille esitasid vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 36 parlamendiliikmed Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto ja Cláudia Monteiro de Aguiar turismiteenuste kättesaadavuse kohta1 (7.9.2015 protokollipunkt 9) ning millele kirjutas alla 387 parlamendiliiget.

Kirjaliku deklaratsiooni tekst

1.   ELis on praegu hinnanguliselt 80 miljonit puuetega inimest. Kuid halb juurdepääsetavus füüsilise keskkonnale ning informatsioonile ja kommunikatsioonivahenditele võib olla suureks takistuseks nende liikuvusele reisimisel ja puhkesihtkohta saabumisel.

2.   Aastaks 2050 on Euroopas kolm korda rohkem üle 65-aastaseid inimesi kui aastal 2003 ja 5 korda rohkem üle 80-aastaseid inimesi, mis esitab suurele osale Euroopa ühiskonnast olulisi turismiga seotud väljakutseid.

3.   Turismi kättesaadavamaks muutmine ei kujuta endast ainult sotsiaalset vastutust, vaid vastab ka ELi sotsiaalse kaasatuse eesmärkidele ning ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile, mille on ratifitseerinud EL.

4.   Uus meede turismi kättesaadavamaks muutmiseks võiks osutuda tähtsaks majanduskasvu ja töökohtade loomise vahendiks turismisektoris, kus teenused ei ole piisavalt välja arendatud, ning samal ajal võideldaks ka diskrimineerimise vastu, mis on üks ELi põhiväärtusi.

5.   Seetõttu kutsutakse komisjoni üles tõstma sidusrühmade ja ettevõtjate teadlikkust vajadusest parandada turismiteenuste kättesaadavust ja juurdepääsetavust reisijate jaoks, kes seda vajavad.

6.   Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse komisjonile.

____________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.

Allakirjutanute nimekiri:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. Lisa - Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon nr 17/2015, mille esitasid vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 136 parlamendiliikmed Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle ja Miriam Dalli rinnavähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus1 (7.9.2015 protokollipunkt 9) ning millele kirjutas alla 394 parlamendiliiget.

Kirjaliku deklaratsiooni tekst

1.   Oluline on kasutusele võtta üleriigilised mammograafilised sõeluuringud ja rajada valdkonnaülesed rinnavähile spetsialiseerunud üksused 2016. aastaks, nagu Euroopa Parlament on nõudnud oma 2003. ja 2006. aasta resolutsioonis ja nagu on sätestatud rinnavähi sõeluuringu ja diagnoosimise kvaliteedi tagamise ELi suunistes (4. väljaanne), et vähendada rinnavähi diagnoosiga patsientide suremust – 2012. aastal suri ELis rinnavähi tõttu 91 495 naist.

2.   Sadadest tuhandetest rinnavähi diagnoosi saanud naistest – 2012. aastal oli neid 367 090 – peaks metastaatilise rinnavähiga patsientidel olema võimalus pääseda rinnavähile spetsialiseerunud üksustesse ja neis ravi saada, ning rinnavähile spetsialiseerunud üksus peaks ELi suuniste kohaselt koordineerima ja toetama jätkuvat ravi ja psühhosotsiaalsete teenuste osutamist, mida need patsiendid vajavad.

3.   Komisjonil palutakse seetõttu tagada, et Euroopa Komisjoni rinnavähi alase algatuse projekti raames koostataks 2016. aastaks rinnavähiga seotud teenuste akrediteerimise protokoll; protokolliga tuleb tagada, et mammograafilised sõeluuringud ja valdkonnaülesed rinnavähile spetsialiseerunud üksused vastavad kehtivatele ELi suunistele ja nende ajakohastatud versioonile, mis töötatakse Euroopa Komisjoni rinnavähi alase algatuse raames välja 2015. aastal.

4.   Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja komisjonile.

____________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.

Allakirjutanute nimekiri:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


3. Lisa - Autism (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon nr 18/2015, mille esitasid Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel parlamendiliikmed Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto et Georgios Epitideios autismi kohta1 (7.9.2015 protokollipunkt 9) ning millele kirjutas alla 418 parlamendiliiget.

Kirjaliku deklaratsiooni tekst

1.   Autism on püsiv keeruline aju talitlushäire, mis ilmneb varajases lapsepõlves ja puudutab ligikaudu 1% elanikkonnast. Autismi iseloomustab vähene kuni tõsine isiku võime vähenemine mõista igapäevateavet ning suhelda ja käia sotsiaalselt läbi teiste inimestega. Autismi põhjuseid uuritakse jätkuvalt.

2.   Praegu ei ole autism ravitav, kuid on tõestatud, et varajane intensiivne sekkumine võib aidata ületada autismi sümptomeid ja suurendada oluliselt autismiga isiku iseseisvust.

3.   Hoolimata varase diagnoosimise tähtsusest asjakohase toe ja hariduse andmiseks, on varajane autismi tuvastamine Euroopas ikka veel puudulik.

4.   Komisjonil ja nõukogul palutakse toetada autismiga laste ja täiskasvanute täpsemat tuvastamist ja diagnoosimist.

5.   Komisjonil ja nõukogul palutakse ka vastu võtta terviklik strateegiline lähenemine, mille abil käsitleda probleeme, millega autismiga isikud seisavad silmitsi kogu elu. Euroopa strateegia eesmärk peaks olema edendada autismi ja selle leviku uurimist ning parimate tavade vahetamist autismiga lastele suunatud tõenditel põhineva sekkumise kohta ning täiskasvanutele suunatud toetust ja rehabilitatsiooniteenuseid.

6.   Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja komisjonile.

____________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.

Allakirjutanute nimekiri:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika