Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 339kWORD 266k
Maanantai 7. syyskuuta 2015 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 9.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla)
 10.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Työjärjestyksen tulkinnat
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 18.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Hyljetuotteiden kauppa ***I (keskustelu)
 21.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset (lyhyt esittely)
 24.Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa (lyhyt esittely)
 25.Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (lyhyt esittely)
 26.Perheyritykset Euroopassa (lyhyt esittely)
 27.Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (lyhyt esittely)
 28.Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla (lyhyt esittely)
 29.Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (lyhyt esittely)
 30.Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta (lyhyt esittely)
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Esteetön matkailu (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Rintasyövän torjunta Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
 Liite 3 - Autismi (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman sotaa ja vainoa pakenevien maahanmuuttajien tulvan Euroopalle aiheuttavasta haasteesta. Hän pyysi jäsenvaltioita unohtamaan kansallisen itsekkyyden ja ottamaan käyttöön yhteisen eurooppalaisen turvapaikka- ja pakolaispolitiikan, johon sisältyy pysyvä järjestelmä, jonka avulla pakolaiset voidaan sijoittaa ympäri unionia. Hän kiitti myös pakolaisia avustaneita henkilöitä ja totesi, että solidaarisuuden on oltava eurooppalaisen politiikan punainen lanka tällä alalla.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Giovanni Toti on valittu Ligurian aluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Koska tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapatuneen 10. heinäkuuta 2015 alkaen.

°
° ° °

Toimivaltaiset Itävallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Karoline Graswander-Hainz on nimitetty parlamentin jäseneksi Jörg Leichtfriedin tilalle 9. heinäkuuta 2015 alkaen.

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Stefano Maullu on nimitetty parlamentin jäseneksi Giovanni Totin tilalle 13. heinäkuuta 2015 alkaen.

Toimivaltaiset Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Nikolaos Chountis on nimitetty parlamentin jäseneksi Emmanouil Glezosin tilalle 20. heinäkuuta 2015 alkaen.

Toimivaltaiset Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Jasenko Selimovic on nimitetty parlamentin jäseneksi Marit Paulsenin tilalle 30. syyskuuta 2015 alkaen.

Toimivaltaiset Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Auke Zijlstra on nimitetty parlamentin jäseneksi Hans Jansenin tilalle 1. syyskuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic ja Auke Zijlstra osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Laurenţiu Rebega ei ole enää S&D-ryhmän jäsen ja on liittynyt ENF-ryhmän jäseneksi 15. heinäkuuta 2015 alkaen.

Juan Fernando López Aguilar on liitynyt S&D-ryhmän jäseneksi 22. heinäkuuta 2015 alkaen.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-, S&D-, GUE/NGL-, EFDD- ja ENF-ryhmiltä seuraavat nimityspyynnöt:

BUDG-valiokunta: Marco Valli ei ole enää jäsen.

INTA-valiokunta: Karoline Graswander-Hainz

CULT-valiokunta: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Karoline Graswander-Hainz

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Stefano Maullu

suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta: Karoline Graswander-Hainz

suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta: Karoline Graswander-Hainz

valtuuskunta EU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Nikolaos Chountis

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Florian Philippotin tilalle Aymeric Chauprade

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.

Yannick Jadot käytti puheenvuoron.


7. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Edward Czesakin valtakirjan päteväksi 11. kesäkuuta 2015 alkaen.


8. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Unkarin toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön István Ujhelyin koskemattomuuden pidättämiseksi Pestin piirituomioistuimen käsiteltävänä olevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


9. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla)

Puhemies ilmoitti parlamentille, että parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut seuraavat kirjalliset kannanotot:

Kirjallinen kannanotto 15/2015 esteettömään matkailuun, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto ja Cláudia Monteiro de Aguiar

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 7.9.2015 liite 1).

Kirjallinen kannanotto 17/2015 rintasyövän torjuntaan Euroopan unionissa, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle ja Miriam Dalli

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 7.9.2015 liite 2).

Kirjallinen kannanotto 18/2015 autismiin, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto ja Georgios Epitideios

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 7.9.2015 liite 3).


10. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- oikaisu P7_TA(2012)0241(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2012 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2012)0241 (EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 127) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - INTA-valiokunta-valiokunta

- oikaisut P7_TA(2013)0491(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487) (ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2013)0491) - (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549) (ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671) (ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1310/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 865) (ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - AGRI-valiokunta-valiokunta.

Oikaisut ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


11. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 9. syyskuuta 2015 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifikaatio) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Työjärjestyksen tulkinnat

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 130 artiklan 3 kohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

”Sanan ”poikkeuksellisesti” on tulkittava tarkoittavan sitä, että lisäkysymys koskee kiireellistä asiaa ja että kysymyksen esittäminen ei voi odottaa seuraavaan kuukauteen. Lisäksi 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esitettävien kysymysten määrän on oltava pienempi kuin tavanomaiset viisi kysymystä kuukaudessa.”

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä, tulkinta katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa.

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 191 artiklan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

”Jos esitetään pyyntö keskeyttää tai päättää istunto, pyyntöä koskeva äänestysmenettely on käynnistettävä ilman aiheetonta viivytystä. Olisi käytettävä tavanomaisia keinoja, joilla ilmoitetaan täysistuntoäänestyksistä, ja nykyisen käytännön mukaisesti jäsenille olisi annettava riittävästi aikaa saapua istuntosaliin.

Sitä vastaavasti, mitä 152 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa määrätään, jos pyyntö keskeyttää tai päättää istunto hylätään, samanlaista pyyntöä ei saa esittää uudelleen saman päivän aikana. Työjärjestyksen 22 kohdan 1 kohdan tulkinnan mukaisesti puhemiehellä on toimivalta lopettaa tämän artiklan nojalla esitettyjen pyyntöjen kohtuuttoman runsas käyttäminen.

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä, tulkinta katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa.


13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston osalta (C(2015)04538 – 2015/2776(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

vastustamisen määräaika: jatkettu kahdella kuukaudella neuvoston pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta (C(2015)04539 – 2015/2775(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

vastustamisen määräaika: jatkettu kahdella kuukaudella neuvoston pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä Euroopanmaatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 1848/2006 kumoamisesta (C(2015)04540 – 2015/2774(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen osalta (C(2015)04541 – 2015/2777(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu päätös ilmanvaihtokanavien ja -putkien suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmennukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti sovellettavista järjestelmistä (C(2015)04550 – 2015/2778(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta (C(2015)04562 – 2015/2773(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta (C(2015)04625 – 2015/2779(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttamisesta vuoden 2012 jälkeen tapahtuvan Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta (C(2015)04676 – 2015/2800(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus kasvinviljelytilastoista 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 543/2009 muuttamisesta (C(2015)04722 – 2015/2799(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä rahoitusoikaisujen suuruuden määrittämisperusteiden ja kiinteämääräisten rahoitusoikaisujen soveltamisperusteiden osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 665/2008 muuttamisesta (C(2015)04833 – 2015/2823(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla riskikeskittymän ja ryhmänsisäisten liiketoimien määritelmien tarkentamisesta ja lisävalvonnan yhteensovittamisesta (C(2015)05067 – 2015/2824(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/1017 täydentämisestä laatimalla indikaattoreiden tulostaulu EU:n takauksen soveltamista varten (C(2015)05176 – 2015/2825(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 viikkoa alkaen vastaanottopäivästä 26. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON (työjärjestyksen 55 artikla), BUDG (työjärjestyksen 55 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä eräitä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (C(2015)05195 – 2015/2822(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2015)05390 – 2015/2826(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 muuttamisesta (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 muuttamisesta sen liitteessä VI lueteltujen 8 artiklan soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (C(2015)05946 – 2015/2831(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta (C(2015)05950 – 2015/2830(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA


14. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Ehdotus neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - määräaika: 27. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse guatsatiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - määräaika: 1. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen II muuttamisesta eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita koskevien tiettyjen vaatimusten osalta sekä elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteen I muuttamisesta (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - määräaika: 29. marraskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta tiettyjen käsittelemättömien viljojen torajyväpahkojen enimmäismäärien sekä seurantaa ja raportointia koskevien säännösten osalta (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista annetun asetuksen (EY) N:o 282/2008 muuttamisesta (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 440/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäismääristä kaakaokuidussa, banaanilastuissa, ravintolisissä, kuivatuissa yrteissä ja kuivatuissa mausteissa (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - määräaika: 16. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta nonyylifenolietoksylaattien osalta (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - määräaika: 18. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteen I C ja V muuttamisesta (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1708/2005 muuttamisesta (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI

- Komission asetus yritystoiminnan rakennetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 251/2009 liitteen I muuttamisesta tietosarjojen mukauttamiseksi toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) tarkistamisen johdosta (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten siltä osin kuin kyse on kloorimetyyli-isotiatsolinonista ja metyyli-isotsiatsolinonista sekä yksittäisinä aineina että 3:1-seoksena (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten bentsisotiatsolinonin osalta (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten formamidin osalta (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse öljyjen, rasvojen ja niistä saatujen tuotteiden dioksiinitutkimuksista (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY liitteen II muuttamisesta (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - määräaika: 27. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kapriinihapon, parafiiniöljyn (CAS 64742 46-7), parafiiniöljyn (CAS 72623-86-0), parafiiniöljyn (CAS 8042-47-5), parafiiniöljyn (CAS 97862-82-3), rikkikalkin ja urean jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - määräaika: 14. syyskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta suolassa ja ruokasuolavalmisteissa paakkuuntumisenestoaineena käytettävän rautatartraatin osalta (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - määräaika: 16. syyskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta etyylilauryyliarginaatin (E243) eritelmän osalta (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - määräaika: 16. syyskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erytritolin (E 968) käytöstä arominvahventeena maustetuissa juomissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - määräaika: 29. syyskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien 16 ja 41 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta ensisijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1983/2003 muuttamisesta (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - määräaika: 21. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien 16 ja 38 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 11 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta uuden rehun lisäaineiden funktionaalisen ryhmän perustamiseksi (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - määräaika: 29. marraskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta keskeisten ympäristönsuojeluvaatimusten osalta (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - määräaika: 27. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta keskeisten ympäristönsuojeluvaatimusten täytäntöönpanon osalta (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - määräaika: 27. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta lennonrekisteröintilaitteita, vedenalaiseen paikannukseen tarkoitettuja laitteita ja ilma-aluksen seurantajärjestelmiä koskevien vaatimusten osalta (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - määräaika: 27. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös päätösten 2009/300/EY, 2009/563/EY, 2009/894/EY, 2011/330/EU ja 2011/337/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - määräaika: 25. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 ja IAS 34 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - määräaika: 28. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI


15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

PECH, EMPL, BUDG

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi tehdyn päätöksen 2008/633/YOS soveltamispäivän vahvistamisesta (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Puolan kanssa (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Belgian kanssa (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Ruotsin kanssa (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Saksan hakemus – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Italian hakemus – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamisesta (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Mietintö tyttöjen mahdollisuuksien parantamisesta EU:ssa koulutuksen avulla (2014/2250(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Mietintö aiheesta ”tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa” (2014/2149(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Mietintö miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY soveltamisesta (2014/2160(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Mietintö tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntämättömistä mahdollisuuksista sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (2014/2240(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaamisesta (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI-valiokunta - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Renate Sommer - Esittelijä: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Mietintö EU:n politiikkojen urbaanista ulottuvuudesta (2014/2213(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Mietintö kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luomisesta 2000-lukua varten: taitojen ja pätevyyksien sovittaminen kysyntään ja työmahdollisuuksiin keinona toipua kriisistä (2014/2235(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Mietintö perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun mukaisesti pakollista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 1930 yleissopimuksen vuoden 2014 pöytäkirja rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä koskevien pöytäkirjan 1–4 artiklan osalta (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vallan antamisesta komissiolle antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Mietintö eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seurannasta (2014/2239(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Mietintö Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2102(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2013–2014) (2014/2254(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Belgian kuningaskunnalle ja Puolan tasavallalle annettavasta luvasta ratifioida Budapestin yleissopimus tavaroiden sisävesikuljetussopimuksista (CMNI) ja Itävallan tasavallalle annettavasta luvasta liittyä siihen (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Mietintö kehitysmaiden paikallisviranomaisten roolista kehitysyhteistyössä (2015/2004(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Mietintö naisten tiede- ja yliopistourista sekä naisten urakehityksen esteistä (2014/2251(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Mietintö joka sisältää päätöslauselmaesityksen, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä (2015/2119(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (2015/2067(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Mietintö nuorten yrittäjyyden edistämisestä koulutuksen avulla (2015/2006(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Mietintö Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (2014/2234(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Mietintö kertomuksesta aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 toteutuksesta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista (2014/2255(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Mietintö 30. ja 31. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2012–2013) (2014/2253(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun mukaisesti pakollista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 1930 sopimuksen vuoden 2014 pöytäkirja sosiaalipolitiikkaan liittyvien kysymysten osalta (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Mietintö aiheesta ETA–Sveitsi: sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet (2015/2061(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Mietintö Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpanosta: tilannekatsaus ja kohti kestävää liikkuvuutta (2015/2005(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Mietintö yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja sosiaalisesta innovoinnista työttömyyden torjunnassa (2014/2236(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000079/2015) Iratxe García Pérez ja Catherine Bearder FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Ihmiskaupan sukupuolinäkökohdat (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015)

- (O-000080/2015) Antonio Tajani ja Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ja Reinhard Bütikofer komissiolle: Vapaiden ammattien erityistarpeita koskevan kertomuksen seuranta (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

- (O-000090/2015) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Epävarmat työsuhteet (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

- (O-000091/2015) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Epävarmat työsuhteet (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin helmikuun I, maaliskuun I ja II, huhtikuun I ja II ja toukokuun I ja II istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


18. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

- Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

- Euroopan unionin ja Trinidadin ja Tobagon tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

- Euroopan unionin ja Samoan itsenäisen valtion välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

- Euroopan unionin ja Saint Vincent ja Grenadiinien välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

- Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimuksesta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

- oikaisupöytäkirja Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen tehtyyn sopimukseen.


19. Käsittelyjärjestys

Syyskuun 2015 I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 565.914/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

PPE-ryhmän pyyntö kuulla AFET-valiokuntaa ennen kuin suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaavan valtuuskunnan nimi muutetaan suhteista Palestiinaan vastaavaksi valtuuskunnaksi.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, ja Neoklis Sylikiotis, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (152 puolesta, 180 vastaan, 42 tyhjää).

°
° ° °

PPE-ryhmän pyyntö päättää komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Valko-Venäjän tilanteesta antamasta julkilausumasta käytävä keskustelu jättämällä käsiteltäväksi päätöslauselmaesitys, josta äänestetään torstaina.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, ja Andrejs Mamikins, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (204 puolesta, 169 vastaan, 7 tyhjää).

Määräajat:

- päätöslauselmaesitykset: tiistai 8. syyskuuta 2015 klo 10.00
- tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikko 9. syyskuuta 2015 klo 10.00
- tarkistukset yhteiseen päätöslauselmaesitykseen: keskiviikko 9. syyskuuta 2015 klo 11.00
- äänestys: torstai 10. syyskuuta 2015

°
° ° °

Verts/ALE-ryhmän pyyntö ottaa keskiviikkoiltapäivän esityslistalle komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Turkin tilanteesta, josta äänestetään syyskuun II istuntojaksolla.

Puheenvuorot: Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Takis Hadjigeorgiou, joka kannatti pyyntöä, ja Cristian Dan Preda, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (153 puolesta, 180 vastaan, 36 tyhjää).

°
° ° °

Puheenvuorot: Guy Verhofstadt pyysi puhemiestä varmistamaan, että neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on paikalla keskiviikkoaamuna järjestettävässä maahanmuuttoa ja pakolaisia Euroopassa koskevassa keskustelussa (puhemies ilmoitti jo välittäneensä neuvoston puheenjohtajalle kutsun parlamenttiin).

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


20. Hyljetuotteiden kauppa ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamisesta [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bendt Bendtsen (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Janusz Wojciechowski (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner ja Jens Nilsson.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Mark Demesmaeker ja Miapetra Kumpula-Natri.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Cristian-Silviu Buşoi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.4.


21. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (keskustelu)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara esitteli mietinnön.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Ramón Jáuregui Atondo (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Daniela Aiuto (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Soledad Cabezón Ruiz (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, Péter Niedermüller S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, ja joka kieltäytyi vastaamasta Tomáš Zdechovskýn sinisen kortin kysymykseen, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Beatrix von Storch ja Zoltán Balczó, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia ja Daniele Viotti.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná ja Fabio Massimo Castaldo.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Laura Ferrara.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.6.


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár ja Jaromír Štětina.


23. Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset (lyhyt esittely)

Mietintö komission jäsenten kuulemista koskevista menettelyistä ja käytännöistä, vuoden 2014 kokemuksista [2015/2040(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias ja Jonathan Arnott.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Richard Corbett.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.7.


24. Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa (lyhyt esittely)

Mietintö ihmisoikeuksista ja teknologiasta: murtohälytys- ja valvontajärjestelmien vaikutus ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa [2014/2232(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake esitteli asian.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala ja Jonathan Arnott.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.8.


25. Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (lyhyt esittely)

Mietintö Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia [2014/2234(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias ja Lefteris Christoforou.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.9.


26. Perheyritykset Euroopassa (lyhyt esittely)

Mietintö perheyrityksistä Euroopassa [2014/2210(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal ja Barbara Kappel.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.10.


27. Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (lyhyt esittely)

Mietintö tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntämättömistä mahdollisuuksista sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi [2014/2240(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (esittelijän sijainen) esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott ja Barbara Kappel.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.11.


28. Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla (lyhyt esittely)

Mietintö nuorten yrittäjyyden edistämisestä koulutuksen avulla [2015/2006(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott ja Eva Paunova.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.12.


29. Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (lyhyt esittely)

Mietintö aiheesta ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa” [2014/2149(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Ernest Maragall.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.13.


30. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta (lyhyt esittely)

Mietintö eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seurannasta [2014/2239(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza ja Jonathan Arnott.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.14.


31. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 565.914/OJMA).


32. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Liite 1 - Esteetön matkailu (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 15/2015 esteettömään matkailuun1, jonka Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto ja Cláudia Monteiro de Aguiar ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 7.9.2015, kohta 9), on saanut 387 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1.   Euroopan unionissa arvioidaan olevan nykyisin 80 miljoonaa vammaista henkilöä; Fyysisiin tiloihin pääsy, tietojen saatavuus ja viestintämahdollisuudet saattavat haitata merkittävästi heidän liikkuvuuttaan, kun he matkustavat ja saapuvat lomakohteeseen;

2.   Vuonna 2050 Euroopassa on kolme kertaa niin paljon yli 65-vuotiaita kuin vuonna 2003 ja yli 80-vuotiaita taas viisinkertainen määrä, mikä asettaa suuria matkailun alan haasteita merkittävälle yhteiskunnan osalle;

3.   Matkailun esteettömyyden parantaminen on sosiaaliseen vastuuntuntoon liittyvä kysymys ja se vastaa unionin asettamia sosiaalisen osallisuuden tavoitteita ja unionin ratifioimaa yleissopimusta, joka koskee vammaisten henkilöiden oikeuksia;

4.   Uusi esteetöntä matkailua koskeva toiminta voisi olla merkittävä kasvua ja työpaikkoja tuottava väline alalla, jolla on edelleen merkittävästi pulaa palveluista, ja samalla torjuttaisiin syrjintää, mikä on yksi unionin olennaisista arvoista;

5.   Siksi komissiota kehotetaan valistamaan sidosryhmiä ja talouden toimijoita siitä, että matkailun alalla on parannettava matkustajien tarvitsemaa esteettömyyttä;

6.   Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään komissiolle.

____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

Allekirjoittajien luettelo:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Liite 2 - Rintasyövän torjunta Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 17/2015 rintasyövän torjuntaan Euroopan unionissa1, jonka Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle ja Miriam Dalli ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 7.9.2015, kohta 9), on saanut 394 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1.   On tärkeää, että kansallisen tason mammografiaseulonta ja monitieteellisten erikoistuneiden rintayksiköiden perustaminen saadaan toteutettua vuoden 2016 määräaikaan mennessä, kuten Euroopan parlamentti totesi vuonna 2003 ja 2006 antamissaan päätöslauselmissa ja rintasyövän seulonnan ja diagnosoinnin laadunvarmistusta koskevien eurooppalaisten suuntaviivojen neljännessä painoksessa edellytetään, jotta rintasyöpäpotilaiden kuolleisuutta voidaan alentaa – EU:ssa kuoli 91 495 naista rintasyöpään vuonna 2012.

2.   Joka vuosi sadattuhannet naiset saavat rintasyöpädiagnoosin – 367 090 vuonna 2012. Metastoitunutta rintasyöpää sairastavien naisten olisi päästävä hoitoon monitieteelliseen erikoistuneeseen rintayksikköön, jonka olisi koordinoitava ja tuettava heidän jatkuvia hoidon ja psykososiaalisten palvelujen tarpeitaan eurooppalaisten suuntaviivojen mukaisesti.

3.   Komissiota kehotetaan sen vuoksi varmistamaan, että Euroopan komission rintasyöpäaloitetta (ECIBC) koskevan hankkeen puitteissa laaditaan rintasyöpäpalvelujen akkreditointijärjestelmä vuoteen 2016 mennessä. Järjestelmällä on varmistettava, että mammografiaseulontapalvelut ja monitieteelliset erikoistuneet rintayksiköt täyttävät nykyisten eurooppalaisten suuntaviivojen ja ECIBE:n puitteissa vuonna 2015 laadittavan päivitetyn version vaatimukset.

4.   Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.

____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

Allekirjoittajien luettelo:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Liite 3 - Autismi (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 18/2015 autismiin1, jonka Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto ja Georgios Epitideios ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 7.9.2015, kohta 9), on saanut 418 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1.   Autismi on elinikäinen monimutkainen aivotoiminnan häiriö, joka ilmenee varhaislapsuuden aikana ja koskee noin prosenttia väestöstä. Autismi voi ilmetä vaikeina tai lievinä ongelmina ymmärtää jokapäiväistä informaatiota ja olla yhteydessä ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Autismin syitä tutkitaan yhä.

2.   Autismiin ei toistaiseksi ole parannuskeinoa mutta on osoitettu, että varhaisessa vaiheessa toteutetulla tehokkaalla interventiolla voidaan auttaa autismin oireiden poistamisessa ja lisätä huomattavasti autismista kärsivien ihmisten itsenäisyyttä.

3.   Vaikka varhainen diagnoosi olisi tärkeää asianmukaisen tuen ja koulutuksen saamiseksi, autismin varhainen toteaminen on yhä puutteellista Euroopassa.

4.   Komission ja neuvoston olisi tuettava lasten ja aikuisten autismin tarkkaa havaitsemista ja diagnosointia.

5.   Komission ja neuvoston olisi myös omaksuttava strateginen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa, jotta voidaan vastata haasteisiin, joita autistit joutuvat kohtaamaan koko elinikänsä ajan. Eurooppalaisella strategialla olisi pyrittävä kannustamaan autismia ja sen yleisyyttä koskevaa tutkimusta ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa autististen lasten hyväksi tehtävistä näyttöön perustuvista toimista sekä tuki- ja sopeutumispalveluista aikuisille.

6.   Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.

____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

Allekirjoittajien luettelo:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö