Indeks 
Zapisnik
PDF 339kWORD 315k
Ponedjeljak, 7. rujna 2015. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Sastav klubova zastupnika
 6.Sastav odbora i izaslanstava
 7.Provjera valjanosti mandata
 8.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 9.Déclarations écrites (article 136 du règlement)
 10.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 11.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 12.Tumčenja Poslovnika
 13.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 14.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 15.Podnošenje dokumenata
 16.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 17.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 18.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 19.Plan rada
 20.Trgovina proizvodima od tuljana ***I (rasprava)
 21.Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji (2013. – 2014.) (rasprava)
 22.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 23.Saslušanja kandidata za povjerenike: pouke iz postupka 2014. (kratko predstavljanje)
 24.Ljudska prava i tehnologija u trećim zemljama (kratko predstavljanje)
 25.Zaštita financijskih interesa Europske unije: ususret kontrolama zajedničke poljoprivredne politike na temelju uspješnosti (kratko predstavljanje)
 26.Obiteljska poduzeća u Europi (kratko predstavljanje)
 27.Iskorištavanje potencijala istraživanja i inovacija u plavom gospodarstvu radi stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta (kratko predstavljanje)
 28.Promicanje poduzetništva mladih obrazovanjem i osposobljavanjem (kratko predstavljanje)
 29.Ususret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi (kratko predstavljanje)
 30.Praćenje europske građanske inicijative Right2Water (Pravo na vodu) (kratko predstavljanje)
 31.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 32.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Pristupačni turizam (pisana izjava)
 Prilog 2 - Borba protiv raka dojke u Europskoj uniji (pisana izjava)
 Prilog 3 - Autizam (pisana izjava)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05 sati.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o povijesnom izazovu koji priljev migranata u bijegu od rata i progona predstavlja za Europu. Poziva države članice da nadiđu nacionalni egoizam i da uspostave zajedničku europsku politiku azila i prihvata izbjeglica uz stalni mehanizam razmještaja izbjeglica unutar Unije. Uz to zahvaljuje osobama koje su izbjeglicama pružile pomoć i smatra da solidarnost mora biti nit vodilja europske politike u tom području.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


4. Sastav Parlamenta

Nadležna talijanska tijela izvijestila su da je Giovanni Toti izabran za predsjednika regionalnog vijeća Ligurije.

Budući da je ta funkcija prema članku 7. stavku 3. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima nespojiva s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu, Parlament na temelju članka 4. stavka 4. Poslovnika utvrđuje slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 10. srpnja 2015.

°
° ° °

Nadležna austrijska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Karoline Graswander-Hainz umjesto Jörga Leichtfrieda na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 9. srpnja 2015.

Nadležna talijanska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Stefana Maullua umjesto Giovannija Totija na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 13. srpnja 2015.

Nadležna grčka tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Nikolaosa Chountisa umjesto Emmanouila Glezosa na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 20. srpnja 2015.

Nadležna švedska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Jasenka Selimovica umjesto Marit Paulsen na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 30. rujna 2015.

Nadležna nizozemska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Auke Zijlstra umjesto Hansa Jansena na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 1. rujna 2015.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic i Auke Zijlstra sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


5. Sastav klubova zastupnika

Laurenţiu Rebega više nije član kluba zastupnika S&D-a te je pristupio klubu ENF-a od 15. srpnja 2015.

Juan Fernando López Aguilar je pristupio klubu zastupnika S&D-a od 22. srpnja 2015.


6. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD i ENF primio zahtjeve za sljedećim imenovanjima:

Odbor BUDG: Marco Valli više nije član.

Odbor INTA: Karoline Graswander-Hainz

Odbor CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Karoline Graswander-Hainz

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije: Stefano Maull

Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom: Karoline Graswander-Hainz

Izaslanstvo za odnose s Mercosurom: Karoline Graswander-Hainz

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru Europske unije i Srbije za stabilizaciju i pridruživanje: Nikolaos Chountis

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Aymeric Chauprade umjesto Floriana Philippota

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.

Govorio je Yannick Jadot.


7. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Edwarda Czesaka s učinkom od 11. lipnja 2015.


8. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna mađarska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Istvánu Ujhelyiju u okviru kaznenog postupka pokrenutog na glavnom okružnom sudu u Budimpešti.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


9. Déclarations écrites (article 136 du règlement)

Predsjednik je izvijestio Parlament da je sljedeće pisane izjave potpisala većina zastupnika u Europskom parlamentu:

Pisana izjava br. 15/2015 o pristupačnom turizmu koju su podnijeli sljedeći zastupnici: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto i Cláudia Monteiro de Aguiar

U skladu s člankom 136. stavkom 4. Poslovnika, ta pismena izjava objavljuje se u ovom zapisniku s imenima potpisnika (prilog 1. zapisnika od 7.9.2015.).

Pisana izjava br. 17/2015 o borbi protiv raka dojke u Europskoj uniji koju su podnijeli sljedeći zastupnici: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle i Miriam Dalli

U skladu s člankom 136. stavkom 4. Poslovnika, ta pismena izjava objavljuje se u ovom zapisniku s imenima potpisnika (prilog 2. zapisnika od 7.9.2015.).

Pisana izjava br. 18/2015 o autizmu koju su podnijeli sljedeći zastupnici: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto i Georgios Epitideios

U skladu s člankom 136. stavkom 4. Poslovnika, ta pismena izjava objavljuje se u ovom zapisniku s imenima potpisnika (prilog 3. zapisnika od 7.9.2015.).


10. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Nadležni odbori dostavili su sljedeće ispravke tekstova koje je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P7_TA(2012)0241(COR02) Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 (SL L 303, 31.10.2012., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. lipnja 2012. radi donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2012)0241 (SL C 332E, 15.11.2013., str. 127.) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) Odbor INTA

- Ispravak P7_TA(2013)0491(COR02) Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487. ) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. studenog 2013. radi donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2013)0491) - (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549. ) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. studenog 2013. radi donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. studenog 2013. radi donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) Uredbe (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014. (SL L 347, 20.12.2013., str. 865.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. studenog 2013. radi donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - Odbor AGRI.

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Europarl.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne zatraže glasovanje o ispravcima.


11. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 9. rujna 2015. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Tumčenja Poslovnika

Predsjednik je obavijestio Parlament, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika, o sljedećem tumačenju članka 130. stavka 3. Poslovnika koje je dao Odbor za ustavna pitanja, a koji ga je razmatrao na temelju te odredbe:

„Izraz „iznimno” treba tumačiti tako da on označava da se dodatno pitanje odnosi na hitnu situaciju i da se s njegovim podnošenjem ne može čekati do sljedećeg mjeseca. Osim toga, broj pitanja podnesenih u skladu s drugim podstavkom stavka 3. mora biti manji od norme od pet pitanja mjesečno.”

Ako do usvajanja ovog zapisnika, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika to tumačenje ne ospori klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika, ono se smatra usvojenim. U suprotnom se o njemu glasuje u Parlamentu.

Predsjednik je obavijestio Parlament, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika, o sljedećem tumačenju članka 191. Poslovnika koje je dao Odbor za ustavna pitanja, a koji ga je razmatrao na temelju te odredbe:

Ako se podnese zahtjev za prekid ili zaključenje dnevne sjednice, postupak glasovanja o tom zahtjevu započinje bez ikakve odgode. Primjenjuje se uobičajeni način najavljivanja glasovanja na plenarnoj sjednici te bi se u skladu s postojećom praksom trebalo omogućiti dovoljno vremena da zastupnici dođu u vijećnicu.

Analogno s člankom 152. stavkom 2. podstavkom 2., ako je taj zahtjev odbačen, sličan zahtjev ne može se podnijeti opet tijekom istoga dana. U skladu s tumačenjem članka 22. stavka 1. predsjednik ima pravo prekinuti prekomjerno korištenje zahtjeva navedenih u ovome članku.

Ako do usvajanja ovog zapisnika, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika to tumačenje ne ospori klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika, ono se smatra usvojenim. U suprotnom se o njemu glasuje u Parlamentu.


13. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Fondom europske pomoći za najpotrebitije (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.Produžetak roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Vijeća.
Upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom, Kohezijskim fondom i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.Produžetak roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Vijeća.
Upućeno nadležnom odboru: REGI (članak 54. Poslovnika), EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Fondom za azil, migracije te integraciju i instrumentom za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana odluka Komisije o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ventilacijskih kanala i cijevi za prozračivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola nakon 2012. (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu kriterija za utvrđivanje razine financijskih ispravaka i za primjenu paušalnih financijskih ispravaka te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže utvrđuju definicije i usklađuje dodatni nadzor koncentracije rizika i unutargrupnih transakcija (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 21. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavljanjem tablice pokazatelja za primjenu jamstva EU-a (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: tri tjedna od dana primitka 26. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON (članak 55. Poslovnika), BUDG (članak 55. Poslovnika), ITRE (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika),

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila kojima se pobliže određuju pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014 o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu načina primjene članka 8. navedenih u Prilogu VI. toj Uredbi (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II.,III. i IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: INTA


14. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu PrilogaI. (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - : 27. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu Priloga I. (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka gvazatina u ili na određenim proizvodima (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - : 1. listopada 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u pogledu određenih zahtjeva za žive školjke, bodljikaše, plaštenjake i morske puževe i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - : 29. studeni 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina sklerocija glavice raži na određenim neprerađenim žitaricama te odredaba o praćenju i izvješćivanju (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 282/2008 o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, sredstva za poboljšavanje tla i malč (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - : 10. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 440/2008 o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) radi prilagodbe tehničkom napretku (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani, a odnose se na razvoj i zdravlje djece (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za zdravstvenu tvrdnju koja se navodi na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina policikličkih aromatskih ugljikovodika u vlaknima kakaa, čipsu od banane, dodacima prehrani, sušenom začinskom bilju i sušenim začinima (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - : 16. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu nonilfenol etoksilata (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - : 18. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni priloga I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1708/2005 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano uz zajedničko referentno razdoblje indeksa za harmoniziran indeks potrošačkih cijena (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON

- Uredba Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: REGI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu prilagodbe serija podataka nakon revizije klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON

- Direktiva Komisije o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu klorometilizotiazolinona i metilizotiazolinona kao pojedinačnih tvari te kao smjese u omjeru 3 : 1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu benzizotiazolinona (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu formamida (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Službeni rezultati glasovanja o Uredbi Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu testiranja na dioksin ulja, masti i od njih dobivenih proizvoda (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - : 27. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka za kaprinsku kiselinu, parafinsko ulje (CAS 64742 46-7), parafinsko ulje (CAS 72623-86-0), parafinsko ulje (CAS 8042-47-5), parafinsko ulje (CAS 97862-82-3), sumporno vapno i ureu u ili na određenim proizvodima (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - : 14. rujan 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uporabe željezova tartarata kao tvari protiv zgušnjavanja u soli i njezinim zamjenama (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - : 16. rujan 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za etil lauroil arginat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - : 16. rujan 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe eritritola (E 968) kao pojačivača okusa u aromatiziranim pićima smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanih šećera (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - : 29. rujan 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Nacrt uredbe Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardima 16 i 41 (Tekst značajan za EGP) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - : 17. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1983/2003 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - : 21. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardima 16 i 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - : 17. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 11 (Tekst značajan za EGP) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - : 17. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvođenja nove funkcionalne skupine dodataka hrani za životinje (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - : 29. studeni 2015.)
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu bitnih zahtjeva u pogledu zaštite okoliša (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - : 27. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 748/2012 u pogledu provedbe bitnih zahtjeva za zaštitu okoliša (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - : 27. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu zahtjeva za uređaje za snimanje podataka o letu, podvodne uređaje za lociranje i sustave za praćenje zrakoplova (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - : 27. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Odluka Komisije o izmjeni odluka 2009/300/EZ, 2009/563/EZ, 2009/894/EZ, 2011/330/EU i 2011/337/EU radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - : 25. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 5 i 7 i međunarodnih računovodstvenih standarda 19 i 34 (Tekst značajan za EGP) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - : 28. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI


15. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
U skladu s člankom 137., stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, Predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
U skladu s člankom 137., stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

BUDG, ITRE, IMCO

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom na posebne mjere za Grčku (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
U skladu s člankom 137., stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik se o tom prijedlogu savjetovao s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

PECH, EMPL, BUDG

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o utvrđivanju datuma od kojeg Odluka 2008/633/PUP o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela stupa na snagu (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Izmijenjeni Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodifikacija) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Poljskoj (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Belgiji (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Švedskoj (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda solidarnosti EU-a (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Njemačke – EGF/2015/002 DE/AdamOpel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Italije – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

2) odbora

2.1) izvješća

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1007/2009 o trgovini proizvodima od tuljana (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Izvješće o osnaživanju djevojčica obrazovanjem u EU-u (2014/2250(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Izvješće Ususret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi (2014/2149(INI)) - CULT - izvjestitelj: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Izvješće o primjeni Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (2014/2160(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Izvješće o iskorištavanju potencijala istraživanja i inovacija u plavom gospodarstvu radi stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta (2014/2240(INI)) - ITRE - izvjestitelj: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI - AGRI - izvjestiteljica: Renate Sommer - izvjestiteljica: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Izvješće o urbanoj dimenziji politika EU-a (2014/2213(INI)) - REGI - izvjestiteljica: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Izvješće o stvaranju konkurentnog tržišta rada EU-a za 21. stoljeće: usklađivanje vještina i kvalifikacija s potražnjom i mogućnostima zapošljavanja kao način oporavka od krize (2014/2235(INI)) - EMPL - izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Izvješće o obiteljskim poduzećima u Europi (2014/2210(INI)) - ITRE - izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL - izvjestitelj: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol iz 2014. uz Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. Međunarodne organizacije rada u vezi s člancima 1. – 4. Protokola koji se odnosi na pitanja u vezi s pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON - izvjestitelj: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Izvješće o praćenju europske građanske inicijative Right2Water (Pravo na vodu) (2014/2239(INI)) - ENVI - izvjestiteljica: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Januszu Korwinu-Mikkeu (2015/2102(IMM)) - JURI - izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji (2013. – 2014.) (2014/2254(INI)) - LIBE - izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća kojom se Kraljevini Belgiji i Republici Poljskoj odobrava ratifikacija Budimpeštanske konvencije o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim vodnim putovima (CMNI), a Republici Austriji pristupanje navedenoj konvenciji (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI - izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Izvješće o ulozi lokalnih vlasti zemalja u razvoju u razvojnoj suradnji (2015/2004(INI)) - DEVE - izvjestiteljica: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Gvineje Bisau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH - izvjestitelj: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Izvješće o znanstvenim i sveučilišnim karijerama žena i „staklenom stropu” na koji nailaze (2014/2251(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2015/2119(INI)) - PECH - izvjestitelj: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Sporazuma iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA - izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Sporazuma iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (2015/2067(INI)) - INTA - izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Izvješće o promicanju poduzetništva mladih obrazovanjem i osposobljavanjem (2015/2006(INI)) - CULT - izvjestiteljica: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije: ususret kontrolama zajedničke poljoprivredne politike na temelju uspješnosti (2014/2234(INI)) - CONT - izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Izvješće o Izvješću o provedbi, rezultatima i općoj procjeni Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012. (2014/2255(INI)) - EMPL - izvjestitelj: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Izvješće o 30. i 31. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a (2012. – 2013.) (2014/2253(INI)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol iz 2014. uz Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. Međunarodne organizacije rada koji se odnosi na pitanja u vezi sa socijalnom politikom (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL - izvjestitelj: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Izvješće o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj: prepreke potpunom ostvarenju unutarnjeg tržišta (2015/2061(INI)) - IMCO - izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- *Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Izvješće o provedbi Bijele knjige o prometu iz 2011.: razmatranje aktualnog stanja i put naprijed prema održivoj mobilnosti (2015/2005(INI)) - TRAN - izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Izvješće o socijalnom poduzetništvu i socijalnim inovacijama u borbi protiv nezaposlenosti (2014/2236(INI)) - EMPL - izvjestiteljica: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO - izvjestiteljica: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000079/2015) koje su postavile Iratxe García Pérez i Catherine Bearder, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Rodna dimenzija trgovanja ljudima (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) koje su postavili Antonio Tajani i Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová i Reinhard Bütikofer Komisiji: Daljnje praćenje linija djelovanja u vezi s podrškom poslovanju slobodnih zanimanja (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Vijeću: Nesigurna radna mjesta (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Nesigurna radna mjesta (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja na prvoj sjednici u veljači, prvoj i drugoj sjednici u ožujku, prvoj i drugoj sjednici u travnju i prvoj i drugoj sjednici u svibnju dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


18. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji;

- Sporazum između Europske unije i Republike Vanutaua o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

- Sporazum između Europske unije i Republike Trinidada i Tobaga o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

- Sporazum između Europske unije i Nezavisne Države Samoe o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

- Sporazum između Europske unije i Svetog Vincenta i Grenadina o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

- Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o prodruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o općim načelima sudjelovanja Alžirske Narodne Demokratske Republike u programima Unije;

- Zapisnik o ispravku Sporazuma o sudjelovanju Republike Bugarske i Ruminjske u Europskom gospodarskom prostoru.


19. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica prve rujanske sjednice 2015. (PE 565.914/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Nema predloženih izmjena:

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a o savjetovanju s Odborom AFET prije izmjene naziva “Izaslanstva za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem” u “Izaslanstvo za odnose s Palestinom”.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Neoklis Sylikiotis, koji se usprotivio prijedlogu.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (152 za, 180 protiv, 42 uzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a o zaključenju rasprave o izjavi potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o "Stanju u Bjelorusiji" uz predstavljanje prijedloga rezolucije o kojoj će se glasovati u četvrtak.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Andrejs Mamikins koji se usprotivio prijedlogu.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (204 za, 169 protiv, 7 uzdržan) odobrio zahtjev.

Rok za podnošenje :

- prijedlozi rezolucije : utorak 8. rujna 2015. u 10 sati,
- amandmani i zajednički prijedlozi rezolucija: srijeda 9. rujna 2015. u 10 sati
- amandmani na zajednički prijedlog rezolucije: srijeda 9. rujna 2015. u 11 sati
- glasovanje: četvrtak 10. rujna 2015.

°
° ° °

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a o dodavanju na dnevni red u srijedu popodne izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Turskoj, o kojoj bi se glasovalo tijekom druge rujanske sjednice.

Govorili su: Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je obrazložila zahtjev, Takis Hadjigeorgiou, koji ga je podržao, i Cristian Dan Preda, koji je izjavio da je protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (153 za, 180 protiv, 36 uzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Govorili su: Guy Verhofstadt koji je od predsjednika zatražio da osigura da tijekom rasprave o “Migracijama i izbjeglicama u Europi” u srijedu ujutro prisutan bude i predsjednik Vijeća Donald Tusk (predsjednik je izjavio da je predsjedniku Vijeća već uputio poziv).

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


20. Trgovina proizvodima od tuljana ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1007/2009 o trgovini proizvodima od tuljana [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Bendt Bendtsen (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Janusz Wojciechowski (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christel Schaldemose, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Daniel Dalton, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kaja Kallas, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jiří Pospíšil, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner i Jens Nilsson.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Fredrick Federley, Mark Demesmaeker i Miapetra Kumpula-Natri.

Govorili su: Karmenu Vella i Cristian-Silviu Buşoi.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika od 8.9.2015..


21. Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji (2013. – 2014.) (rasprava)

Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji (2013. – 2014.) [2014/2254(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara predstavila je izvješće.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorio je Ramón Jáuregui Atondo (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO).

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Daniela Aiuto (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Péter Niedermüller, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Louis Michel, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, i koji je odbio odgovoriti na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Beatrix von Storch i Zoltán Balczó, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia i Daniele Viotti.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná i Fabio Massimo Castaldo.

Govorili su: Frans Timmermans i Laura Ferrara.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika od 8.9.2015..


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

22. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár i Jaromír Štětina.


23. Saslušanja kandidata za povjerenike: pouke iz postupka 2014. (kratko predstavljanje)

Izvješće o postupcima i načinima saslušanja kandidata za povjerenike, pouke iz postupka 2014. [2015/2040(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias i Jonathan Arnott.

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Richard Corbett.

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 8.9.2015..


24. Ljudska prava i tehnologija u trećim zemljama (kratko predstavljanje)

Izvješće o „Ljudskim pravima i tehnologiji: utjecaju protuprovalnih i nadzornih sustava na ljudska prava u trećim zemljama” [2014/2232(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake održala je predstavljanje.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala i Jonathan Arnott.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika od 8.9.2015..


25. Zaštita financijskih interesa Europske unije: ususret kontrolama zajedničke poljoprivredne politike na temelju uspješnosti (kratko predstavljanje)

Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije: ususret kontrolama zajedničke poljoprivredne politike na temelju uspješnosti [2014/2234(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias i Lefteris Christoforou.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika od 8.9.2015..


26. Obiteljska poduzeća u Europi (kratko predstavljanje)

Izvješće o obiteljskim poduzećima u Europi [2014/2210(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal i Barbara Kappel.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika od 8.9.2015..


27. Iskorištavanje potencijala istraživanja i inovacija u plavom gospodarstvu radi stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta (kratko predstavljanje)

Izvješće o iskorištavanju potencijala istraživanja i inovacija u plavom gospodarstvu radi stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta [2014/2240(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (umjesto izvjestitelja) održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott i Barbara Kappel.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika od 8.9.2015..


28. Promicanje poduzetništva mladih obrazovanjem i osposobljavanjem (kratko predstavljanje)

Izvješće o promicanju poduzetništva mladih obrazovanjem i osposobljavanjem [2015/2006(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott i Eva Paunova.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika od 8.9.2015..


29. Ususret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi (kratko predstavljanje)

Izvješće „Ususret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi” [2014/2149(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Ernest Maragall.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika od 8.9.2015..


30. Praćenje europske građanske inicijative Right2Water (Pravo na vodu) (kratko predstavljanje)

Izvješće o praćenju europske građanske inicijative Right2Water (Pravo na vodu) [2014/2239(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza i Jonathan Arnott.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika od 8.9.2015..


31. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 565.914/OJMA).


32. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:25 h.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Prilog 1 - Pristupačni turizam (pisana izjava)

Pisana izjava br. 15/2015 koju su u skladu s člankom 136. Poslovnika Parlamenta podnijeli zastupnici Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto i Cláudia Monteiro de Aguiar, o pristupačnom turizmu1 (točka 9 zapisnika od 7.9.2015.) i koju je potpisalo 387 zastupnika.

Tekst pisane izjave:

1.   Procjenjuje se da u EU-u trenutno živi 80 milijuna osoba s invaliditetom. Pristupačnost fizičkog okruženja, informacija i komunikacijskih tehnologija može predstavljati znatnu prepreku njihovoj mobilnosti tijekom putovanja te po dolasku na turističko odredište.

2.   U odnosu na 2003., do 2050. u Europi će živjeti tri puta više osoba starijih od 65 godina te pet puta više onih starijih od 80, što ukazuje na važne izazove za turizam za veliki dio europskog društva.

3.   Poboljšanje pristupačnosti turističkih usluga nije samo društvena odgovornost; ono je u skladu sa ciljevima EU-a u pogledu društvene uključenosti te s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, koju je EU ratificirala.

4.   Nove mjere na području pristupačnog turizma mogle bi predstavljati važno oruđe za rast i radna mjesta u sektoru koji je i dalje u velikoj mjeri loše opskrbljen, dok se istovremeno bori protiv diskriminacije, što je jedna od temeljnih vrijednosti EU-a.

5.   Komisiju se stoga poziva da radi na podizanju razine svijesti dionika i gospodarskih subjekata o potrebi za povećanom pristupačnošću u turizmu za putnike kojima je takva pristupačnost potrebna.

6.   Ova se izjava zajedno s imenima potpisnika prosljeđuje Komisiji.

____________

1 U skladu s člankom 136. stavcima 4. i 5. Poslovnika Europskog parlamenta, kad izjavu potpiše većina zastupnika u Parlamentu, izjava se objavljuje u zapisniku zajedno s imenima potpisnika i prosljeđuje primateljima, ne obvezujući pritom Parlament.

Popis potpisnika:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Prilog 2 - Borba protiv raka dojke u Europskoj uniji (pisana izjava)

Pisana izjava br. 17/2015 koju su u skladu s člankom 136. Poslovnika Parlamenta podnijeli zastupnici Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle i Miriam Dalli, o borbi protiv raka dojke u Europskoj uniji1 (točka 9 zapisnika od 7.9.2015.) i koju je potpisalo 394 zastupnika.

Tekst pisane izjave:

1.   Važno je do 2016. godine na nacionalnoj razini provoditi mamografske probire i uspostaviti multidisciplinarne specijalističke jedinice za dojku, kako se traži u rezolucijama Europskog parlamenta iz 2003. i 2006. te kako zahtijevaju europske smjernice za postizanje kvalitete ranog otkrivanja i dijagnosticiranja raka dojke (4.izdanje), radi stopa smrtnosti kod pacijentica oboljelih od te bolesti. U Europskoj uniji je 2012. godine 91495 žena umrlo od raka dojke.

2.   Među stotinama tisuća žena kojima se svake godine dijagnosticira rak dojke, u 2012. godini bilo ih je 367 090, one s metastaziranim rakom dojke bi trebale imati pristup i biti liječene u specijalističkim jedinicama za dojku. Jedinice bi trebale koordinirati i podržavati njihove trenutačne potrebe za njegom i psihosocijalnim uslugama, primjenjujući europske smjernice za postizanje kvalitete ranog otkrivanja i dijagnosticiranja raka dojke.

3.   Komisiju se stoga poziva da se pobrine da se njezinim projektom inicijative za borbu protiv raka dojke stvori certifikacijski protokol za specijalističke jedinice do 2016. godine; tim se protokolom mora osigurati da programi mamografskog probira i multidisciplinarne specijalističke jedinice za dojku ispune uvjete trenutačnih smjernica EU-a i smjernica iz ažurirane verzije, koju će Inicijativa Europske komisije za borbu protiv raka dojke naknadno objaviti 2015. godine

4.   Ova se izjava zajedno s imenima potpisnika prosljeđuje Vijeću i Komisiji.

____________

1 U skladu s člankom 136. stavcima 4. i 5. Poslovnika Europskog parlamenta, kad izjavu potpiše većina zastupnika u Parlamentu, izjava se objavljuje u zapisniku zajedno s imenima potpisnika i prosljeđuje primateljima, ne obvezujući pritom Parlament.

Popis potpisnika:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Prilog 3 - Autizam (pisana izjava)

Pisana izjava br. 18/2015 koju su u skladu s člankom 136. Poslovnika Parlamenta podnijeli zastupnici Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto i Georgios Epitideios, o autizmu1 (točka 9 zapisnika od 7.9.2015.) i koju je ptpisalo 418 zastupnika.

Tekst pisane izjave:

1.   Autizam je doživotan i složen poremećaj mozga koji se pojavljuje u ranom djetinjstvu te pogađa oko 1% stanovništva. Posljedice autizma mogu varirati od blagih do ozbiljnih smanjenja sposobnosti osobe za razumijevanje svakodnevnih informacija, komuniciranje i socijalnu interakciju s drugim ljudima. Uzroci autizma još se istražuju.

2.   Trenutačno ne postoji lijek za autizam, no dokazano je da se ranom i intenzivnom intervencijom može pomoći u ublažavanju simptoma autizma te znatno povećati razina neovisnosti osoba s autizmom.

3.   Unatoč važnosti rane dijagnoze radi pružanja primjerene potpore i edukacije, širom Europe ta se bolest rijetko otkriva u ranom stadiju.

4.   Pozivaju se Komisija i Vijeće da podrže precizno otkrivanje i postavljanje dijagnoze autizma kod djece i odraslih.

5.   Pozivaju se Komisija i Vijeće da također donesu strateški i holistički pristup kako bi se odgovorilo na izazove s kojima se suočavaju osobe s autizmom tijekom svojeg života. Europskom strategijom trebala bi se poticati istraživanja o autizmu, studije o učestalosti i razmjena najboljih praksi u vezi s intervencijama za djecu s autizmom utemeljenima na dokazima te potpora i usluge habilitacije za odrasle.

6.   Ova se izjava zajedno s imenima potpisnika prosljeđuje Vijeću i Komisiji.

____________

1 U skladu s člankom 136. stavcima 4. i 5. Poslovnika Europskog parlamenta, kad izjavu potpiše većina zastupnika u Parlamentu, izjava se objavljuje u zapisniku zajedno s imenima potpisnika i prosljeđuje primateljima, ne obvezujući pritom Parlament.

Popis potpisnika:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti